Bijdrage Concept uitvoe­rings­kader Wadden­fonds en Evaluatie Wadden­fonds


23 juni 2021

Voorzitter, de tegenstelling tussen ecologie en economie moeten we niet willen bij de inrichting en uitvoering van het Waddenfonds. Elk project moet in de ogen van de PvdD bijdragen aan het vergroten en versterken van de natuurwaarden en moet duurzaam zijn. Iedere subsidie aan een economisch plan, moet wat ons betreft dan ook niet alleen duurzaam zijn maar ook een plus geven op de Waddennatuur.

Gezien de slechte staat van de natuur moet natuurherstel weer leidend worden bij het toekennen van de resterende middelen voor projectaanvragen. Daarbij moet wat de Partij voor de Dieren betreft ook een duidelijke ambitie worden uitgewerkt van wat verstaan wordt onder een rijke Waddenzee en een sterk en veerkrachtig voedselweb. Gaat dat gebeuren?

Voorzitter, het viel op bij het lezen van de stukken, dat er veel is gedaan, ook op het gebied van natuur. Echter de samenhang mist. We zien mooie deelprojecten, zoals vogel broedeilanden. Echter het Wad is als ecologisch systeem nog buitengewoon ongezond en kwetsbaar. Zo is de visstand gekelderd met 90%. Toch is de visserijsector nog deels actief en kent ook nog veel slapende vergunningen, waardoor elk voorzichtig ecologisch herstel met een groei in het aantal vissen teniet gedaan kan worden door een toename van het aantal vissers in het gebied. Hoe wordt dat voorkomen?

Er zijn geen concrete streefwaarden voor de visstanden en andere sleutelsoorten opgenomen, en er worden ook geen duidelijke keuzes gemaakt voor de rol van de visserijsector in het gebied. Het dilemma natuurherstel versus visserij wordt wel erkend, maar er wordt te weinig mee gedaan. Waarom niet? Waarom worden er geen harde keuzes gemaakt voor de natuur?

Er wordt ingezet op duurzame aquacultuur. Dat betekent dan in onze ogen dat het kweken van vissen hiermee worden uitgesloten, klopt dat? Vissen in gevangenschap worden immers gevoerd met vismeel gemaakt van wilde vissen en dat is dus per definitie niet duurzaam.

De landbouw op de eilanden en aan de Waddenkust zou wat ons betreft op zijn minst natuurinclusieve kringlooplandbouw moeten zijn. Ligt hier ook een focus voor het Waddenfonds?

Voorzitter, veel keuzes die worden gemaakt door het Waddenfonds raken direct het leven van dieren. Het zou goed zijn als dierenwelzijnsorganisaties daarbij standaard om advies zouden worden gevraagd. Het rekening houden met dierenwelzijn moet geborgd worden. Hoe kijkt de gedeputeerde hier tegenaan?

Kortom, het Waddenfonds heeft veel goede dingen voortgebracht, maar heeft nog zeker niet geleid tot het gewenste resultaat: een gezonde, levensvatbare Waddenzee. In samenwerking met de fracties van de PvdD in Friesland en Noord Holland hebben we dan ook besloten om met idee├źn te komen voor het aanscherpen van een aantal zaken die hopelijk leiden tot een nog betere besteding van de resterende gelden. We zullen daartoe volgende week dan ook komen met een aantal amendementen en moties. Uiteraard hopen we op steun, ook vanuit het college. Tenslotte hebben we allemaal het beste voor met het Wad.

Dan als laatste opmerking: de PvdD zou graag zien dat Statenleden in het Algemeen Bestuur van de Waddenfonds gaan plaatsnemen in plaats van gedeputeerden. In Noord Holland is de ervaring dat door de aanwezigheid van Statenleden in het AB de lijnen korter en duidelijker zijn en men over het algemeen als Staten beter betrokken wordt bij deze belangrijke regeling. Daarbij zijn gedeputeerden ook al vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur, hetgeen tot disbalans leidt. Voorwaarde is uiteraard wel dat de te kiezen Statenleden goed ingewerkt worden. Graag een reactie van de gedeputeerde.