Bijdrage Commissie Concept agenda Wadden­gebied


26 februari 2020

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft al bij de informatiebijeenkomst op 27 november jl. opgemerkt, dat we een duidelijk rampenplan voor het Wad missen. De ramp rond de containers van vorig jaar liet een chaotisch beeld zien, waarbij het zeker in eerste instantie niet duidelijk was, wie wat oppakte. Op blz. 49 wordt gesproken over de taakverdeling bij eventuele incidenten. Toch vinden we niet een duidelijk onderliggend plan. Is er inmiddels een plan m.b.t. rampen op het Wad En als dat er is, dan zou dat - of tenminste een verwijzing - toch tenminste in de agenda vermeld moeten worden? Graag een reactie?

Op bladzijde 6 wordt gesproken over de visserij die zorgt voor goed beheer van de zee. Er zijn de laatste weken een aantal zaken in het nieuws gekomen, waardoor we ernstig twijfelen of dat dan wel goed komt. Garnalenvissers hebben in - o.a. het WAD - de afgelopen jaren veel meer gevist dat toegestaan op basis van de Wet Natuurbescherming. Het gaat in totaal om 200.000 extra uren. Vissers als beheerders en de overheid als handhavers stelt – schijnbaar - niets voor? Hoe gaat dit in de toekomst vermeden worden en in hoeverre is de provincie hier medeverantwoordelijk voor? Hoe gaat er gehandhaafd worden? En moeten de vissers niet in het rijtje gebruikers komen in plaats van beheerders?

Op pagina 30 wordt gesproken over biomassa. Er wordt gesproken over opschalingsruimte. Betreft dit o.a. de RWE centrale en/of de twee andere bedrijven die biomassa verstoken (Eneco Golden Raand Farmsum 50Mw en Theo Pouw Eemshaven)? En zo ja, is GS bekend met de uitzending van Eén Vandaag van afgelopen zaterdag? De VS is één van de landen waar biomassa voor Europees gebruik vandaan komt. De bomenkap in de bossen ter plekke wordt door lokale inwoners omschreven als een plek waar een bom is ontploft. Totale vernietiging van ecosystemen. Voorzitter Nederland financiert met 14 miljard euro de verwoesting van bossen en noemt dat vervolgens duurzame energie. De provincie Groningen hoeft niet als een hijgend hondje achter de minister aan te lopen, we kunnen op onze poot spelen, minstens een statement maken! Biomassa moet uit deze agenda gehaald worden. Graag een reactie van de gedeputeerde!

    Eind 2019 is er een onderzoek gepubliceerd over het effect van de garnalenvisserij op de zeebodem en daarbij op het leven in de Waddenzee. Het lijkt erop dat naast reguliere verstoring ook een niet-inheemse soort – de Amerikaanse zwaardschede – profiteert van het verdwijnen of sterven van de oorspronkelijke bewoners van het Wad door bevissing. Naast toenemende activiteiten op bijv. het gebied van recreatie, maar ook de mijnbouw, klimaatverandering, baggeren, zandsuppletie e.d. is de menselijke invloed - in negatieve zin op- en in het Wad volop aanwezig. Zou er niet op zeer korte termijn met bodemberoerende visserij in de Waddenzee gestopt moeten worden? Wat zijn de opties om de garnalenvisserij eerder te doen stoppen? En zouden we niet moeten stoppen met het constant verwaarden van de natuur? Natuur is belangrijk in- en voor zichzelf. We moeten af van de gedachte dat alles in geld moet worden omgezet. Voorzitter, de algemene indruk die dit document geeft is er één van wel willen, maar niet die van de enige juiste prioriteit stellen. Namelijk de natuur echt voorop in het Wad. Het gaat heel slecht zowel wat betreft de visstand (afname 90%) als ook de vogels. Volgens de vogelbescherming gaan zeker 26 van het Wad afhankelijke vogelsoorten in aantal achteruit. En ja, we zien de inspanning van het college op dit vlak, maar we zien ook het economisch verwaarden van het Wad. Dat gaat lang niet altijd samen!