Bijdrage agen­de­rings­verzoek plaatsing wind­molens zeedijk


27 januari 2021

Voorzitter, het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft aan het Algemeen Bestuur een voorstel gepresenteerd om door RWE grote windmolens te laten plaatsen op de zeedijk tussen Delfzijl en polder Breebaart. Het waterschap is bereid om voor bepaalde tijd 13 kilometer dijk ter beschikking te stellen, en stuurt aan op een intentieovereenkomst. Het grootste deel van de zeedijk die in bezit is van het waterschap valt buiten het door de provincie vastgestelde zoekgebied voor windenergie. De Partij voor de Dieren is een fervent tegenstander van windmolens op de zeedijk en ziet deze ontwikkeling dan ook als absoluut onwenselijk.

Voorzitter, de antwoorden op de vragen gesteld door de Partij voor het Noorden stelt de Partij voor de Dieren niet voldoende gerust.

We hebben de volgende vragen:

  1. Het standpunt van GS is ons niet helemaal duidelijk. Wij begrijpen dat de Staten aan zet zijn omdat u ons een voorstel moet aanbieden voor een nieuw aan te wijzen zoekgebied, na het eventueel succesvol doorlopen van een maatschappelijke tender. Maar wij horen ook graag wat de mening van GS is n.a.v. het verzoek van het waterschap – zou GS deze molens een wenselijke ontwikkeling vinden?
  2. De PvdD is in dit geval huiverig voor het proces van een maatschappelijke tender, maatschappelijke steun kan immers ook gekocht worden. De zwakke stem van de natuur kan het in een tender afleggen tegen de belangen van partijen met geld en grond. Gaat GS de belangen van het N2000 gebied, als natuurbeheerder, verdedigen in de tender?
  3. Het gebied langs de Eems-Dollard is van groot belang voor honderdduizenden wadvogels. De zeedijk wordt gebruikt door talloze vogels en vleermuizen als trekroute – . Er zijn allerlei initiatieven langs de zeedijk om de natuurwaarden te versterken. Zijn er op de beoogde plek, locaties aan te wijzen - in de ogen van GS - waarbij de ecologische effecten het zouden kunnen afleggen tegen de wens om windturbines te plaatsen? Zo ja, waar?
  4. Onderschrijft GS de stelling dat hier géén sprake is van groot openbaar belang en dat er voldoende alternatieve oplossingen te vinden zijn voor het waterschap om ‘energieneutraal’ te worden?
  5. Voorzitter, de handelswijze van het waterschap is in onze ogen nogal dubieus. RWE is al als partner gepolst voordat er ook maar enige vorm van ruimtelijke afweging heeft plaatsgevonden, en voordat de gebiedspartners zijn geconsulteerd. De natuurorganisaties zijn partners in het programma Eems-Dollard 2050. De gezamenlijke natuurorganisaties hebben dan ook zeer terecht en op hoge poten een brief gestuurd aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Zij vragen aan het bestuur om niet in te stemmen met het besluit van het Dagelijks Bestuur en dreigen zelfs met een juridisch spoor. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Interessant voor jou

Bijdrage Strategische Visie Vrijetijdseconomie 2021-2030

Lees verder

Bijdrage actualisatie Omgevingsvisie en verordening Groningen 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer