Vragen over uitbreiding camping Wedder­bergen


Indiendatum: mei 2017

Geacht college,

Camping Wedderbergen wil de camping uitbreiden met 80 staanplaatsen en aanlegsteigers. Inmiddels zijn bomen gekapt en watergangen gegraven, terwijl er nog geen vergunning verleend was. De gemeente heeft nu de werkzaamheden stil gelegd.

De statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de gang van zaken en heeft de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het feit dat de eigenaar van camping Wedderbergen te Wedde bomen heeft gekapt en watergangen heeft gegraven in het gebied kadastraal bekend sectie D nr 3644?

  Het college van B&W van Bellingwedde heeft op 5 april 2017 tijdens een openbare raadsvergadering aangegeven dat medewerkers van de provincie naar de situatie ter plekke hebben gekeken, maar dat dit bezoek de aanvraag voor de inrichting van het gebied betrof. Het college van B&W gaf daarbij aan dat deze aanvraag met betrekking tot de inrichting nog gedaan moest worden.
 2. Klopt het dat u de situatie heeft bekeken? Zo ja, wat was hier de reden voor, aangezien er nog geen aanvraag gedaan was met betrekking tot de inrichting?

  Er zijn bomen gekapt en er heeft ontgronding plaatsgevonden.
 3. Had hiervan, op basis van de Wet Natuurbescherming en Verordening tot nadere regeling van ontgrondingen, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Ontgrondingenwet in de provincie Groningen, melding gedaan moeten worden bij uw college?
 4. Is dit gebeurd? Zo nee, waarom niet? Wat is uw visie hierop? Zo ja, wat is de uitkomst? Kunt u dit toelichten?

  In het vigerende bestemmingsplan heeft dit gebied drie bestemmingen, te weten: natuur, archeologie en waterberging.
 5. Bent u het met ons eens dat de plannen van de campingeigenaar met betrekking tot de inrichting van het gebied (o.a. watergangen en kampeerplekken) in strijd zijn met hetgeen in het vigerende bestemmingsplan opgenomen is met betrekking tot dit gebied op o.a. de bladzijden 23 en 24?
 6. Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit?


Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 20 jun. 2017

Datum: 20 juni 2017
Dossiernummer: 2017-055756/25/A.18 K2098
Behandeld door: T. Kokshoorn
Antwoord op: uw brief van 19 mei 2017
Onderwerp: schriftelijke vragen over voorgenomen uitbreiding camping Wedderbergen.

Geachte mevrouw De Wrede,

In uw brief van 19 mei 2017 stelt u namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over het kappen van bomen en het graven van sleuven met het oog op een voorgenomen uitbreiding van de camping Wedderbergen met tachtig staanplaatsen langs de oevers van de Westenwoldse Aa. De beantwoording van de vragen treft u hieronder aan. Voor de volledigheid herhalen wij eerst de vragen, gevolgd door het antwoord.

Vraag 1: Bent u bekend met het feit dat de eigenaar van camping Wedderbergen te Wedde bomen heeft gekapt en watergangen heeft gegraven In het gebied kadastraal bekend sectie D nr 3644?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Het college van B&W van Bellingwedde heeft op 5 april 2017 tijdens een openbare raadsvergadering aangegeven dat medewerkers van de provincie naar de situatie ter plekke hebben gekeken, maar dat dit bezoek de aanvraag voor de Inrichting van het gebied betrof. Het college van B&W gaf daarbij aan dat deze aanvraag met betrekking tot de Inrichting nog gedaan moest worden. Klopt het dat u de situatie heeft bekeken? Zo Ja, wat was hier de reden voor, aangezien er nog geen aanvraag gedaan was met betrekking tot de Inrichting?
Antwoord: Ja. De reden daarvoor was dat betwijfeld werd of voor de uitgevoerde werkzaamheden een omgevingsvergunning had mogen worden verleend. Mede op basis van het ter plaatse ingesteld bezoek hebben wij tegen het besluit tot vergunningverlening een pro forma bezwaarschrift ingediend.

Vraag 3: Er zijn bomen gekapt en er heeft ontgronding plaatsgevonden. • Had hiervan, op basis van de Wet Natuurbescherming en Verordening tot nadere regeling van ontgrondingen, als bedoeld In artikel 5, tweede lid, van de Ontgrondingenwet In de provincie Groningen, melding gedaan moeten worden bIJ uw college? • Is dit gebeurd? Zo nee, waarom niet? Wat Is uw visie hierop? Zo Ja, wat Is de uitkomst? Kunt u dit toelichten?
Antwoord: Het vellen van de bomen is niet vooraf bij ons college gemeld en het is ons niet bekend waarom dit niet is gebeurd. De locatie valt buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming. Dat betekent dat het vellen van de bomen bij ons gemeld had moeten worden. Wij zullen er zorg voor dragen dat alsnog aan deze meldingsplicht en daarmee samenhangende verplichtingen wordt voldaan. De ontgronding is wel bij ons college gemeld, hoewel er in de provinciale Omgevingsverordening geen meldingsplicht is opgenomen voor vrijgestelde ontgrondingen.

Vraag 4: In het vigerende bestemmingsplan heeft dit gebied drie bestemmingen, te weten: natuur, archeologie en waterberging. Bent u het met ons eens dat de plannen van de campingeigenaar met betrekking tot de inrichting van het gebied (o.a. watergangen en kampeerpiekken) in strijd zijn met hetgeen in het vigerende bestemmingsplan opgenomen is met betrekking tot dit gebied op o.a. de bladzijden 23 en 24? Zo nee, waarom niet? Zo Ja, welke conclusies trekt u hieruit?
Antwoord: Voorde uitbreiding van de camping is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Daarbij moet de provinciale Omgevingsverordening in acht worden genomen. In dat kader wordt het effect van de voorgenomen uitbreiding op de actuele en potentiele waarden van het Natuurnetwerk Nederland door een ecologisch adviesbureau onderzocht. Aan de hand van dit onderzoek moet worden bepaald of mitigerende maatregelen voor voldoende compensatie kunnen zorgen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Groningen over de jacht op de Noord-Nederlandse Golf & Country Club (NNG&CC)

Lees verder

Statenvragen over de interim-wet veedichte gebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer