Staten­vragen over de interim-wet veedichte gebieden


Indiendatum: jun. 2017

Geacht college,

Een wet met betrekking tot de veedichtheid van gebieden in Nederland is momenteel in de maak.i Het wetsvoorstel beoogt provincies meer bevoegdheid te geven om de omvang van veehouderijen te reguleren. Een internetconsultatie is inmiddels afgerond en een bestuurlijk overleg met VNG en IPO zal eind juni plaatsvinden. De wet legt nadruk op veedichtheid versus volksgezondheid. Het is de Partij voor de Dieren opgevallen dat er wel rekening gehouden zal worden met interprovinciale grenzen, echter minder met de landsgrenzen.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de inhoud van deze wet en in hoeverre acht u deze van toepassing op (delen van) onze provincie? En indien van toepassing op welke delen van de provincie?
  2. Overal in de provincie horen wij van uitbreidingen, ook in aantal dieren, van bedrijven die op intensieve wijze (pluim)vee houden. Bent u naar eigen inzicht voldoende op de hoogte van de toenemende veedichtheid (op plaatsen) in onze provincie en op welke wijze informeert u zich hieromtrent?
  3. Bent u in staat en bereid om ons het meest recente overzicht van het totale aantal landbouwdieren in onze provincie te doen toekomen? Kunt u een globale schatting geven van de manier waarop deze aantallen zich zullen ontwikkelen en kunt u uw visie op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en melkveehouderij (volgens u twee verschillende dingen), uiteenzetten?
  4. Eind juni wordt van u een mening gevraagd over voornoemde interim-wet. Bent u het met ons eens dat vee dichtheid niet stopt bij de grens en dat daarom ook een (ruime) strook meegeteld moet worden aan de Duitse zijde van de grens? Heeft u daarom reeds onderzocht hoeveel bedrijven er direct aan de grens of in de buurt van de grens met Groningen staan en in hoeverre hier al sprake is van de genoemde veedichtheid? Zo ja, waar kunnen we de cijfers inzien? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dat, met het oog op de volksgezondheid en de nieuwe wet, uit te laten zoeken? Zo ja, wanneer kunnen wij hier informatie over verwachten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.
  5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vee dichtheid in Emsland tot vijf kilometer over de grens meegeteld zou moeten worden in het bepalen van welke gebieden langs onze grens vee dicht zijn en welke niet? Indien uw antwoord nee is, hoe kunnen we dat dan duiden met het oog op de gezondheidsrisico’s voor onze grensbewoners?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman,

i https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/04/11/start-internetconsultatie-interimwet-veedichte-gebieden

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 13 jun. 2017

Datum: 11 juli 2017
Dossiernummer: 2017-05.5770/28/A.31 K2098
Behandeld door: N. de Jong
Antwoord op: uw brief van 13 juni 2017
Onderwerp: schriftelijke vragen over de Wet veedichtheid

Geachte mevrouw Voerman,

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld omtrent de nieuwe Interimwet veedichte gebieden (hierna meestal IVG) en de toepasselijkheid daarvan in Groningen en eventueel over de grens. De beantwoording vande vragen treft u hieronder aan:

1. Bent U op de hoogte van de inhoud van deze wet en in hoeverre acht U deze van toepassing op (delen van) onze provincie? En indien van toepassing op welke delen van de provincie?
Antwoord: Wij zijn op de hoogte van de inhoud van de wet en wij zijn betrokken geweest bij de consultatiereactie die door IPG is verstuurd. Het wetsvoorstel beoogt een aanvulling op de bestaande juridische instrumenten te bieden, waarmee het leefklimaat voor de bewoners van veedichte gebieden kan worden verbeterd en biedt provincies de mogelijkheid om zelf te bepalen of toepassing van de wet wenselijk en noodzakelijk is. Wij wachten de plenaire behandeling van het wetsvoorstel af.

2. Overal in de provincie horen wij van uitbreidingen, ook in aantal dieren, van bedrijven die op intensieve wijze (pluim)vee houden. Bent U naar eigen inzicht voldoende op de hoogte van de toenemende veedichtheid (op plaatsen) in onze provincie en op welke wijze informeert U zich hieromtrent?
Antwoord: Wij hebben in de afgelopen jaren op verschillende momenten onderzoek gedaan of laten doen (onder andere door LEI Wageningen) naar dieraantallen in de provincie. Wij zijn daardoor voldoende op de hoogte.

3. Bent U in staat en bereid om ons het meest recente overzicht van het totale aantal landbouwdieren in onze provincie te doen toekomen? Kunt U een globale schatting geven van de manier waarop deze aantallen zich zullen ontwikkelen en kunt U Uw visie op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en melkveehouderij (volgens U twee verschillende dingen), uiteenzetten?
Antwoord: In de 'foto van de landbouw Noord Nederland' is het aantal landbouwdieren in Groningen vermeld. Voor wat betreft onze visie op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij en melkveehouderij verwijzen wij u kortheidshalve naar de provinciale Omgevingsvisie en naar het programma Duurzame Landbouw.

4. Eind juni wordt van U een mening gevraagd over voornoemde interim-wet. Bent U het met ons eens dat vee dichtheid niet stopt bij de grens en dat daarom ook een (ruime) strook meegeteld moet worden aan de Duitse zijde van de grens? Heeft U daarom reeds onderzocht hoeveel bedrijven er direct aan de grens of in de buurt van de grens met Groningen staan en in hoeverre hier al sprake is van de genoemde veedichtheid? Zo ja, waar kunnen we de cijfers inzien? Zo nee, waarom niet en bent U bereid dat, met het oog op de volksgezondheid en de nieuwe wet, uit te laten zoeken? Zo ja, wanneer kunnen wij hier informatie over verwachten? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord: Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de bedrijven aan de Duitse zijde van de grens en zien geen reden om dat te gaan doen. Wij hebben begin juni in IPO-verband op het voorstel gereageerd en wachten de parlementaire behandeling af.

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de vee dichtheid in Emsland tot vijf kilometer over de grens meegeteld zou moeten worden in het bepalen van welke gebieden langs onze grens vee dicht zijn en welke niet? Indien uw antwoord nee is, hoe kunnen we dat dan duiden?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen over uitbreiding camping Wedderbergen

Lees verder

Vragen betreffende de gevolgen van pulsvisserij en de lage garnalenstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer