Vragen over kolen­cen­trale RWE in de Eemshaven


Indiendatum: apr. 2016

Groningen, 7 april 2016

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de kolencentrale van RWE in Eemshaven;

Geacht college,

In de Statenvergadering van 16 maart jl.[1], omstreeks tijdsindex 3:29:00 stelde gedeputeerde N. Homan:

“Waar we ook in gesprek moeten gaan met het Rijk (...) is de kolencentrale. Want we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat de kolencentrale een enorme CO2 uitstoot heeft en als je hebt over de CO2 beperking en we hebben het over het afwegingskader van CO2 uitstoot, dan kunnen we niet ontkennen dat daar enorme CO2 uitstoot uit komt. Maar wij zitten hier niet aan de lat. Dus als u vraagt, wilt u dat gesprek voeren, jazeker, we hebben dat gesprek over die verduurzaming, en als je het dan niet over sluiting hebt, dan klopt dat volgens mij niet. Maar we moeten wel realiseren, op nationaal niveau dus bij het Rijk wordt ook gekeken naar dat nationaal afwegingskader over die kolencentrales, en wij zijn hier om het belang van de provincie duidelijk te maken daar, en dat zullen we doen, maar uiteindelijk is het niet ons beleid en niet onze mandaat om daar een keuze in te maken, maar het zou wel bijdragen aan onze energieprogramma als die CO2 uitstoot daar beperkt zou worden. (...) Dan hebben we het over die CO2 uitstoot. Een gedeelte - groot gedeelte - daarvan komt in de provincie Groningen uit de kolencentrale. En ik zeg erbij, het is niet onze rol om die te sluiten.”

Inmiddels blijkt dat de CO2 uitstoot in Nederland voor het tweede jaar op rij toeneemt, en dit geheel te danken is aan kolencentrales.[2] In november 2015 werd er al, naar verluid, in Den Haag gesproken over de mogelijkheden om deze centrale te sluiten.[3] Nederlandse en Duitse natuurbeschermingsorganisaties hadden eerder tot aan de Raad van State geprocedeerd, omdat zij van mening waren dat de centrale een ernstige aantasting van de natuur rondom de Waddenzee bewerkstelligde.[4] Nuon heeft inmiddels aangekondigd, af te zien van de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven, en haar gascentrale in een superbatterij te veranderen om groene stroom op te slaan.[5]

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het helemaal de verkeerde kant uit gaat als CO2 uitstoot toe- in plaats van afneemt?
  2. U zegt in uw woordvoering dat de kolencentrale een enorme uitstoot heeft. Kunt u ons vertellen om welke emissies het gaat, of die uitstoten binnen de afgesproken grenzen blijven en wie dat dan controleert? Hoe vaak vindt er door wie controle plaats en heeft u zicht op de resultaten van de metingen? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe hoog de jaarlijkse emissies zijn?
  3. Is GS bereid de milieuvergunning te herzien binnen de bandbreedte van de wet, waarbij zij aan RWE de maximale eisen zal stellen als het gaat om de uitstoot van Co2 en kwik? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?
  4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het sluiten van de kolencentrale van RWE in de Eemshaven een onontkoombare stap is voor het verbeteren van het leefklimaat in onze provincie en voor het milieu rond de Waddenzee in het bijzonder? Zo nee, waarom niet?
  5. Wie is volgens u bevoegd om de centrale van RWE te sluiten dan wel om door middel van het intrekken van bestaande vergunningen of ontheffingen deze feitelijk stil te leggen, en onder welke voorwaarden?
  6. Bent u bereid om bij de Minister (van Economische zaken of een andere minister, mocht die bevoegd zijn of worden) en bij RWE schriftelijk en mondeling aan te (blijven) dringen op het sluiten van de kolencentrale? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons van uw acties op de hoogte houden?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] http://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/244916/Provinciale%20Staten%2016-03-2016

[2] http://www.nu.nl/economie/4239974/meer-co2-uitstoot-nederlandse-energiebedrijven-in-2015-.html

[3] http://www.nu.nl/groningen/4165363/kolencentrale-rwe-in-eemshaven-mogelijk-weer-gesloten.html

[4] http://www.dvhn.nl/groningen/Groen-licht-Raad-voor-kolencentrale-21026511.html

[5] http://fd.nl/economie-politiek/1145188/nuon-stopt-met-kolen-in-energiecentrale-eemshaven

en http://groenecourant.nl/wetenschap/nuon-wil-energiecentrale-eemshaven-co2-vrij-maken-ammoniak/

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 21 jun. 2016

Geachte mevrouw Voerman,

In uw brief van 7 april jl. stelt u een zestal vragen omtrent de kolencentrale RWE in de Eemshaven. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen.

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het heiemaal de verkeerde kant uit gaat als C02 uitstoot toe- in plaats van afneemt?

Als u met uw vraag doelt op de mondiale uitstoot van broeikasgassen, zijn wij het met uw stelling eens.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publiceert 5-jaarlijks over de problematiek van de klimaatverandering. Er is brede consensus over de oorzaken van klimaatverandering en specifiek over de rol van de concentratie van C02 in de atmosfeer. Die concentratie is fors toegenomen -en neemt steeds sneller toe- door toedoen van de mens. In het bijzonder het verbranden van fossiele brandstoffen is hierbij van belang en wordt beschouwd als één van de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Maar er zijn ook andere oorzaken, die niet zijn gerelateerd aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gaat dan om ontbossing, oxidatie van gronden, methaanuitstoot uit rijstbouw, veeteelt en de olie- en gasindustrie, afvalstortplaatsen en om lachgasemissies door intensieve landbouw.

2. U zegt in uw woordvoering dat de kolencentrale een enorme uitstoot heeft. Kunt u ons vertellen om welke emissies het gaat, of die uitstoten binnen de afgesproken grenzen blijven en wie dat dan controleert? Hoe vaak vindt er door wie controle plaats en heeft u zicht op de resultaten van de metingen? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe hoog de jaarlijkse emissies zijn?

De toegestane emissies van RWE zijn vastgelegd in voorschrift 11.2.2.van de Wet milieubeheer-vergunning (thans: Omgevingsvergunning) van 11 december 2007:

Component

Jaarvracht

Zwaveldioxide (S02)

1.454 ton/jr.

Stikstofoxiden (NOx)

2.060 ton/jr.

Stof

103 ton/jr.

Waterstofchloride (HCl)

43 ton/jr.

Fluorwaterstof (HF)

17 ton/jr.

Cadmium (Cd) en thallium (Tl)

3 kg/jr.

Kwik (Hg)

95 kg/jr.

Overige zware metalen

472 kg/jr.

Dioxinen/furanen (PCDD/PCDF)

89 mg/jr.

Koolstofmonoxide (CO)

1750 ton/jr.

Totaal koolwaterstoffen (CxHy)

10 ton/jr.

De emissie van koolstofdioxide is niet gereguleerd in de omgevingsvergunning omdat hiervoor separate regelgeving geldt. Dit omdat broeikasgassen als C02 mondiale effecten hebben en geen effecten op lokaal niveau.

Volgens het bij de aanvraag van RWE ingediende MER bedraagt de geprognosticeerde hoeveelheid C02 die jaarlijks door de RWE-centrale zal worden uitgestoten, afhankelijk van de brandstofmix, tussen de 8.000 en 9.000 kton.

De emissie van stookinstallaties is in belangrijke mate geregeld in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Op grond hiervan moeten de emissies van S02, NOx, stof, CO en CxHy continu worden gemeten. De continu-metingen worden uitgevoerd door RWE, welke periodiek worden geverifieerd door een geaccrediteerde meetinstantie. De overige (in de tabel genoemde) componenten van de luchtemissies dienen op grond van de omgevingsvergunning twee keer per jaar te worden bepaald. Deze metingen worden eveneens periodiek geverifieerd door een geaccrediteerde meetinstantie.

De resultaten van bovengenoemde metingen worden door de Omgevingsdienst Groningen getoetst aan de jaargemiddelde concentratie-eisen en vrachten zoals zijn voorgeschreven in voorschrift 11.2.2 van de omgevingsvergunning.

De centrale van RWE is op 1 juli 2015 in bedrijf gegaan. Toetsing van de volledige jaarwaarden zal voor het eerst in 2017 kunnen plaatsvinden voor wat betreft de jaarvrachten in 2016.

3. Is GS bereid de milieuvergunning te herzien binnen de bandbreedte van de wet, waarbij zij aan RWE de maximale eisen zal stellen als het gaat om de uitstoot van 002 en kwik? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Op grond van de verbodsbepaling zoals opgenomen in artikel 5.12 van het Besluit Omgevingsrecht is het niet toegestaan emissiegrenswaarden voor de directe emissie van broeikasgassen (waaronder dus 002) aan de omgevingsvergunning te verbinden.

Ten aanzien van kwik hebben wij onze visie hieromtrent reeds aangegeven in ons verweerschrift van 16 februari 2016 (betreffende actualisatieverzoek door Mobilisation for the environment UA (MOB)). Hierin is aangegeven dat er nagenoeg nog geen gebruik is gemaakt van de vergunde ruimte en dat het daarom niet voor de hand ligt om nu al te onderzoeken of actualisering nodig is. Bovendien is daarin gesteld dat het nadere onderzoek met betrekking tot kwikverlaging niet eerder dan in het derde kwartaal van 2017 kan worden uitgevoerd. De actualiseringstoets kan vervolgens in het vierde kwartaal van 2017 worden uitgevoerd en afgerond.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het sluiten van de kolencentrale van RWE In de Eemshaven een onontkoombare stap Is voor het verbeteren van het leefklimaat in onze provincie en voor het milieu rond de Waddenzee in het bijzonder? Zo nee, waarom niet?

Nee, niet onontkoombaar. Maar het sluiten van de kolencentrale zou bijdragen aan de reductie van CO2, kwik en andere zware metalen in onze provincie. Echter de bevoegdheid van ons ligt bij toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning.

5. Wie is volgens u bevoegd om de centrale van RWE te sluiten dan wel om door middel van het Intrekken van bestaande vergunningen of ontheffingen deze feitelijk stil te leggen, en onder welke voorwaarden?

Ons college is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning van de centrale van RWE. Vooralsnog zien wij op basis van het toezicht op naleving van de omgevingsvergunning geen aanleiding om van deze bevoegdheid tot stillegging/sluiting gebruik te maken.

6. Bent u bereid om bij de Minister (van Economische zaken of een andere minister, mocht die bevoegd zijn of worden) en bij RWE schriftelijk en mondeling aan te (blijven) dringen op het sluiten van de kolencentrale? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons van uw acties op de hoogte houden?

Ja, dat doen wij al. Zoals verzocht door een aantal fracties in de Staten hebben wij het Ministerie van EZ laten weten dat een sluiting van de kolencentrale zou bijdragen aan ons programma Energietransitie 2015-2019. Dit hebben wij vervolgens ook RWE laten weten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer

Lees verder

Vragen betreffende bedreiging van de Waddenzee door bodemdaling.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer