Staten­vragen betref­fende Natura 2000 gebied Zuid­laar­dermeer


Indiendatum: mrt. 2016

Groningen, 3 maart 2016

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende natura-2000 gebied Zuidlaardermeer

Geacht college,

Recent verschenen berichten in de media betreffende vergaande plannen voor de uitbreiding van recreatie in het Zuidlaardermeergebied. Onderdeel hiervan zou het uitbaggeren van het Noordlaardervaartje zijn ten behoeve van een rondvaartboot. In dit vaartje zou een bever een burcht hebben gebouwd. De plannen dienen nog getoetst te worden aan de Flora- en Faunawet en aan de Natuurbeschermingswet (N2000). Voor dit laatste is de Provincie bevoegd gezag. De bever is een zogenaamde Habitatrichtlijn Bijlage IV-soort en wordt in EU-verband beschermd via de hoogste mate van bescherming. Dat betekent dat er zwaarwegende maatschappelijke belangen moeten zijn, er geen alternatieven mogen zijn en dat de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt, alvorens de voorgenomen bagger/uitdiepingswerkzaamheden eventueel zouden kunnen worden uitgevoerd.

Wij stellen u hier graag de volgende vragen over.

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier geen sprake is van zwaarwegende maatschappelijke belangen? Zo nee, waarom niet en wat zijn die zwaarwegende maatschappelijke belangen volgens u?
  2. Bent u het met ons eens dat deze bever(familie) niet mag worden verstoord en dat de burcht en het leefgebied eromheen niet mogen worden aangetast? Zo ja, kunt u ons toezeggen dat de provincie erop zal toezien dat voorafgaand aan eventuele werkzaamheden alle noodzakelijke toetsen zullen plaatsvinden? Kunt u ons toezeggen dat de eventuele aanvraag zeer kritisch zal worden getoetst? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ons de resultaten van de toetsing doen toekomen alvorens wordt overgegaan tot uitvoering van de werkzaamheden?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de combinatie van uitbreiding van recreatie en een Natura2000 gebied een ongelukkig huwelijk is? Zo nee, waarom niet?
  4. Klopt het dat de provincie voornemens is 50% van de nieuwe recreatieplannen in het gebied te financieren? Zo ja, kunt u toelichten welke doelen u hiermee wilt bereiken en uit welk potje een en ander wordt gefinancierd?
  5. Via een bron begrepen wij dat er nauwelijks handhaving plaatsvindt op illegale activiteiten in dit gebied zoals het gebruik van crossmotoren, loslopende honden waar dit niet is toegestaan en auto’s op fietspaden. Wat is uw oordeel over de handhaving in dit gebied en kunt u dit toelichten?
  6. Er is nog steeds geen definitief beheerplan voor dit natura-2000 gebied. [1] [2] Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het merkwaardig is dat er ruim 5 jaar na de definitieve aanwijzing als Natura 2000 gebied nog steeds geen beheerplan is voor dit gebied terwijl het concept-beheerplandocument alweer van 2009 dateert? [3] Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en wanneer gaat u een goed beheerplan realiseren? Kunt u de gang van zaken toelichten?
  7. Volgens de Natura-2000 kaart met legenda is er voor het Groningse natura-2000 gebied Lieftinghsbroek eveneens geen definitief beheerplan. [4] Is er een gedeelde verklaring voor het niet aanwezig zijn van defintieve beheerplannen voor de Natura2000 gebieden Zuidlaardermeer en het Liefthingsbroek? Bent u het met ons eens dat het opstellen van defintieve beheerplannen prioritair is? Zo ja, wanneer kunnen wij die verwachten? Zo nee, waarom niet?
  8. Op welke wijze wordt er in deze gebieden op dit moment getoetst of te ontplooien activiteiten in strijd zijn met de beschermingsdoelstellingen van natura-2000 gebieden en de natuurwaarden? Is het feit dat er nog geen definitieve beheerplannen zijn hierop van invloed?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.dvhn.nl/groningen/Natuur-en-recreatie-in-onbalans-bij-meerplan-21146847.html

[2] http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx

[3] http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/natuur-en-landschap/natura-2000-de-stand-van-zaken/zuidlaardermeer/

[4] http://www.natura2000.nl/pages/kaartpagina.aspx

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 20 apr. 2016

Geachte mevrouw Voerman,


Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen betreffende bescherming van de beverburcht in het Natura
2000 gebied Zuidlaardermeer.


Vraag 1. (...)
Antwoord: In uw inleiding geeft u aan dat het baggeren van het Noordlaardervaartje ten behoeve van de
rondvaartboot die daar langs zou moeten kunnen varen mogelijk negatieve effecten heeft op een reeds
aanwezige beverburcht. U merkt terecht op dat dergelijke handelingen in de nabijheid van een beverburcht
getoetst dient te worden aan de natuurwetgeving. Onze bevoegdheid beperkt zich in deze tot de
Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de aanwijzing van het Zuidlaardermeergebied als Natura 2000
gebied. Voor het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer zijn doelsoorten vastgesteld. De bever is niet een van
deze doelsoorten. Toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet is dan ook niet aan de orde.
Toetsen aan de Flora- en faunawet echter wel, dit is op dit moment nog de bevoegdheid van het Rijk. Zodra
de wet Natuurbescherming van kracht is zijn wij ook op dit punt bevoegd. Naar verwachting is dit op
1 januari 2017.


Vraag 2. (...)
Antwoord: Toetsing zal alleen in het kader van de Flora- en faunawet plaats vinden, de bevoegdheid ligt bij
het Rijk. Toetsing is voor ons dan ook niet aan de orde. In geval van een overtreding kunnen wij wel
handhavend optreden.

Vraag 3. (...)
Antwoord: Natuur en recreatie kunnen op gepaste wijze samen gaan. Daarom dienen nieuwe (recreatieve)
activiteiten getoetst te worden aan de natuurdoelen van het Natura 2000 gebied en aan de Flora- en
faunawet.

Vraag 4. (...)
Antwoord: Wij hebben een subsidie toegekend voor recreatieve initiatieven onder de voorwaarde dat deze
initiatieven geen afbreuk doen aan de natuurdoelen waarvoor het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer is
aangewezen.

Vraag 5. (...)
Antwoord: Er vindt in het gebied regelmatig toezicht plaats door handhavers van verschillende organisaties
waaronder onze eigen inspecteurs Natuurwetgeving. Toezicht en handhaving geschiedt in samenwerking
met andere partners zoals politie, Stichting Het Groninger Landschap en de Hengelsportfederatie Groningen
Drenthe. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de inspecteurs Natuurwetgeving en de beheerders van
Stichting Het Groninger Landschap, beheerder van het gebied. In het proces richting het vaststellen van het
Natura 2000 beheerplan zal er ook een handhavingsplan wordt gemaakt om de samenwerking tussen
verschillende toezichthoudende instanties te vergroten.

Vraag 6. (...)
Antwoord: Wij streven er naar om het beheerplan rond het einde van dit jaar vast te stellen. Het opstellen
van een beheerplan is een complex proces met veel verschillende belangenafwegingen. Bovendien neemt
de procedure om te komen tot vaststelling van een Natura 2000 beheerplan veel tijd in beslag. In de periode
tussen 2009 en heden is veel tijd besteed aan het proces en inhoud. Zo zijn er aanvullende onderzoeken
verricht om de gevolgen van de recreatie goed in beeld te brengen. De laatste onderzoeksgegevens worden
nu verwerkt in het beheerplan zodat we kunnen starten met de vaststellingprocedure.

Vraag 7. (...)
Antwoord: Wij streven er naar om ook het beheerplan Lieftinghsbroek rond het einde van dit jaar vast te
stellen. In het proces omtrent dit plan is met name extra tijd besteed aan de gebiedsanalyse voor
Lieftinghsbroek in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende het zinloos doden van kolganzen

Lees verder

Vragen over kolencentrale RWE in de Eemshaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer