Vragen over het verstrekken van gratis vispassen aan asiel­zoekers


Indiendatum: nov. 2015

Groningen, 17 november 2015

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex artikel 46 RvO betreffende het verstrekken van gratis vispassen aan asielzoekers

Geacht college,

Het moge bekend zijn dat de Partij voor de Dieren niets op heeft met het bestrijden van exoten zoals de nijlgans en de grijze eekhoorn. En zeker tijdens de donkere dagen moeten vreemdelingen gekoesterd worden. Asielzoekers zijn wat ons betreft dan ook van harte welkom.

Recentelijk zagen wij echter dat asielzoekers in onze provincie gratis visvergunningen hadden gekregen via het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). [1] De Hengelsportfederatie Groningen – Drenthe wilde hieraan graag meewerken.

Dat vissen pijn en stress kunnen ervaren is al jaren duidelijk. [2] De Partij voor de Dieren pleit dan ook al sinds haar oprichting voor afschaffing van de hengelsport.

Wij willen u graag de volgende vragen hierover stellen.

1 Is de provincie via subsidies aan asielzoekers betrokken bij de financiering van deze visvergunningen? Zo ja, op welke wijze?

2 Wat is precies de (financiële) relatie tussen de Hengelsportfederatie Groningen – Drenthe en de provincie Groningen?

3 Bent u van mening dat sportvisserij als “sport” is te kwalificeren en gestimuleerd dient te worden vanuit de provincie? Zo nee, welke consequenties trekt u hieruit? Zo ja, welke bijdrage zou de sportvisserij leveren en waaraan precies?

4 Het is bekend dat mensen uit een andere cultuur vaak heel andere normen en waarden hebben dan Nederlanders. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het de integratie van asielzoekers niet ten goede zal komen als het beeld wordt geschept dat het hier volstrekt normaal zou zijn om dieren puur ter vermaak aan een haakje door hun bek omhoog te trekken, om ze vervolgens weer terug te gooien? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om nieuwe gratis visvergunningen in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

5 Ongeveer een jaar geleden betoogde Gert Flik, hoogleraar organismale dierfysiologie aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen in het NRC Handelsblad dat vissen pijn en angst kunnen ervaren.[3] Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat “sportvissen”, het ter vermaak uit het water trekken van vissen en deze vaak gewond weer teruggooien in het water, in wezen gelegitimeerde dierenmishandeling is? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?

6 Vissen veroorzaakt niet alleen veel pijn en stress en een vroegtijdige dood bij vissen, maar ook schade aan de natuur. Ieder jaar worden tientallen vogels binnengebracht bij Stichting Dierenopvang Groningen die ernstig gewond zijn geraakt door vishaakjes of visdraden. Visserij leidt ook tot het platrappen van rietkragen (broedplaatsen voor watervogels), tot overbemesting van het water door lokvoedsel voor vissen en tot loodvergiftiging van vissen, vogels en het aquatisch milieu, doordat de loden kogeltjes, die gebruikt worden als verzwaring van visdraden, vaak loslaten. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat nu natuur tot één van uw kerntaken behoort, een heroriëntatie op de relatie tussen de provincie en de hengelsport en de gevolgen daarvan voor dierenwelzijn en natuur wenselijk zou zijn? Zo ja, bent u bereid met een voorstel te komen waar eventueel in een breder verband over gedebatteerd zou kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

7 In hoeverre bent u bereid en in staat om, gezien al het bovenstaande, de hengelsport in onze provincie aan banden te leggen?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/155108/Vluchtelingen-hebben-beet-in-Leek

[2] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1691351/pdf/12816648.pdf

[3] http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/04/11/een-vis-met-pijn-geeft-geen-krimp-1364970

Indiendatum: nov. 2015
Antwoorddatum: 17 nov. 2015

Geachte mevrouw De Wrede,
Namens de partij voor de Dieren heeft u vragen gesteld over de visserij op het Lauwersmeer (brief van 10 november jl.) en het verstrekken van vispassen aan asielzoekers (brief van 17 november jl.). Gelet op de samenhang beantwoorden we beide brieven in deze brief.

A. Uw vragen van 10 november 2015 over de visserij op het Lauwersmeer.

(...)

B. Uw vragen van 17 november 2015 over het verstrekken van gratis vispassen aan asielzoekers.
1. Is de provincie via subsidies aan asielzoekers betrokken bij de financiering van deze visvergunningen? Zo ja, op welke wijze?
Neen.


2. Wat is precies de (financiële) relatie tussen de Hengeisportfederatie Groningen - Drenthe en de provincie Groningen?
De provincie verhuurt het visrecht van haar water aan de Hengelsportfederatie.


3. Bent u van mening dat sportvisserij ais "sport" is te kwalificeren en gestimuleerd dient te worden vanuit de provincie? Zo nee, welke consequenties trekt u hieruit? Zo ja, welke bijdrage zou de sportvisserij leveren en waaraan precies?
Het stimuleren van sportvisserij zien wij niet als een provinciale taak. Wij zien sportvisserij als een historisch ontstane recreatieve en hobbymatige activiteit en in die zin voorziet het in een behoefte van een relatief grote bevolkingsgroep.

4. Het is bekend dat mensen uit een andere cultuur vaak heel andere
normen en waarden hebben dan Nederlanders. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het de integratie van asielzoekers niet ten goede zal komen als het beeld wordt geschept dat het hier volstrekt normaal zou zijn om dieren puur ter vermaak aan een haakje door hun bek omhoog te trekken, om ze vervolgens weer terug te gooien? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om nieuwe gratis visvergunningen in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


Wij beschouwen de integratie van asielzoekers niet ais een primaire taak van de provincie. Wij verwijzen u daarom graag naar het bevoegde gezag in dezen.


5. Ongeveer een jaar geleden betoogde Gert Flik, hoogleraar organismale dierfysiologie aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen in het NRC Handelsblad dat vissen pijn en angst kunnen ervaren. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat "sportvissen", het ter vermaak uit het water trekken van vissen en deze vaak gewond weer teruggooien In het water, in wezen gelegitimeerde dierenmishandeling is? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?


Het is niet aan ons om hierover een oordeel te veilen. Wij kunnen slechts samen met u vaststellen, dat wetgeving hieromtrent ontbreekt in ons land.


6. Vissen veroorzaakt niet alleen veel pijn en stress en een vroegtijdige dood bij vissen, maar ook schade aan de natuur, leder jaar worden tientallen vogels binnengebracht bij Stichting Dierenopvang Groningen die ernstig gewond zijn geraakt door vishaakjes of visdraden. Visserij leidt ook tot het platrappen van rietkragen (broedplaatsen voor watervogels), tot overbemesting van het water door lokvoedsel voor vissen en tot loodvergiftiging van vissen, vogels en het aquatisch milieu, doordat de loden kogeltjes, die gebruikt worden als verzwaring van visdraden, vaak loslaten. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat nu natuur tot één van uw kerntaken behoort, een heroriëntatie op de relatie tussen de provincie en de hengelsport en de gevolgen daarvan voor dierenwelzijn en natuur wenselijk zou zijn? Zo ja, bent u bereid met een voorstel te komen waar eventueel in een breder verband over gedebatteerd zou kunnen worden? Zo nee, waarom niet?


Wij zien onvoldoende aanleiding om een heroriëntatie te starten. Het plattrappen van rietkragen komt, voor zover wij kunnen overzien, slechts in beperkte mate voor. De effecten op broedplaatsen voor watervogels achten wij daarom ook beperkt. De overbemesting van water als gevolg van lokvoedsel voor vissen is slechts van zeer beperkte waarde en loodvergiftiging is afkomstig van 'historisch' lood, omdat het gebruik van lood reeds is verboden.


7. In hoeverre bent u bereid en in staat om, gezien al het bovenstaande, de hengelsport in onze provincie aan banden te leggen?
Gezien bovenstaande argumentatie zien wij op dit moment onvoldoende aanleiding om de hengelsport in onze provincie aan banden te leggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen over boorput te Roodehaan en fracken

Lees verder

Vragen betreffende aardgascondensaat Farmsum

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer