Vragen over ganzen­jacht­toe­risme en natu­ra2000 gebieden


Indiendatum: dec. 2015

Groningen, 23 december 2015,

Betreft: Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex artikel 46 RvO betreffende recente ontwikkelingen inzake de jacht op ganzen, namelijk nieuws omtrent jachttoerisme en de betekenis van de uitspraak van de Raad van State van 2 december 2015 voor de situatie rondom de jacht op ganzen in de provincie Groningen.

Geacht college,

Onlangs is gebleken dat Amerikaanse en Servische reisbureaus trofeejachten aanbieden voor veel geld om zoveel mogelijk ganzen en andere “trofeesoorten” af te schieten in Nederland. Berichten hierover verschenen in de Leeuwarder Courant [1] en Trouw [2]. Het betreft in ieder geval reisbureaus GetDuck.com [3] en Safari international [4]. Jagers uit de hele wereld worden gelokt met foto’s van stuitende aantallen dode ganzen en zeldzame trofeeën die de jagers in het vooruitzicht worden gesteld als zij ook komen jagen in Nederland.

Naar aanleiding hiervan wil de Partij voor de Dieren u graag de volgende vragen stellen.

Vragen

Bent u bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus en heeft u onderzocht of Groningse faunabeheer eenheden bij het aanbieden van deze reizen zijn betrokken en op welke wijze? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, bent u van plan dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?


Is er in Groningen gejaagd door mensen die via bovenstaande reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt? Zo ja, kunt aangeven hoeveel mensen naar Groningen zijn gekomen om dieren dood te schieten en om welke dieren en aantallen het gaat?


Is het juist dat deze reizen in Groningen alleen mogelijk (zouden kunnen) zijn met ontheffingen van de provincie?


Acht u het wenselijk dat trofeejagers tegen betaling voor hun plezier (beschermde) dieren komen doodschieten onder de “dekking” van een ontheffing die verstrekt is voor wildbeheer? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en welke stappen gaat u ondernemen om hiertegen op te treden? Bent u bereid om alle ontheffingen zodanig aan te passen dat trofeejachten onmogelijk worden gemaakt in Groningen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Is het zo dat in Groningen, net als in andere provincies, bij het gebruik van de ontheffingen die de provincie verstrekt aan de faunabeheereenheid, vier (trofee-)jagers mee mogen schieten met een jager?


Bent u bereid jagers en hun verenigingen of faunabeheereenheden, die aan trofeejacht meewerken, uit te sluiten van ontheffingen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Bent u bekend met het feit dat Nederlandse jagers ook via de site jagen.nl eenvoudig internationale jachtreizen kunnen regelen en een keus kunnen maken tussen bijvoorbeeld het doodschieten van puma’s in Argentinië en bergschapen en wolven in Mongolië? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Nederlandse praktijk van plezierjacht en het vermeend noodzakelijke beheer in verband met schadebestrijding en populatiebeheer een praktijk en mentaliteit in stand houdt waarin het doodschieten van dieren in de natuur in binnen- en buitenland gelegitimeerd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het dan met de Partij voor de Dieren eens dat dit zeer onwenselijk is?

Daarnaast heeft op 2 december 2015 de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over de weigering om handhavend op te treden tegen overtredingen van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 door de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.[5] Volgens de Afdeling had het College niet mogen concluderen dat de habitats en soorten in natura-2000 gebieden niet significant verslechterden / werden aangetast, en, nu van een uitzondering wegens bestaand gebruik geen sprake was, is voor het afschieten van ganzen een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. In uw beslissing van 9 december 2014 tot het verlenen van een ontheffing ex. art. 68 Flora- en Faunawet valt te lezen: “Bepaalde gedeelten van het gebied waarvoor de ontheffing is aangevraagd zijn in het kader van de Europese Vogelrichtlijn aangewezen als speciale beschermingszone of Natura 2000-gebied, of zijn aangewezen als Natuurmonument. (…) Afhankelijk van de doelstellingen en de beheerplannen voor deze gebieden is mogelijk ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist. Een ontheffing of machtiging op grond van de Flora- en faunawet betekent daarom niet dat er ook een afweging op grond van de Natuurbeschermingswet heeft plaatsgevonden.” [6]

Klopt het dat er in de provincie Groningen in natura-2000 gebieden geen ganzen worden geschoten? Zo nee, in welke (Natura 2000) gebieden, tijdsvakken en op ganzensoorten wordt er dan geschoten?

Worden er in de provincie Groningen in natura-2000 gebieden verjagings- en verstoringsactiviteiten op ganzen ondernomen waar andere soorten last van kunnen hebben? Zo ja, is er hiervoor een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet nodig naar uw mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze dan ook afgegeven?

Kunt u inmiddels vraag 9 van de eerder dit jaar gestelde vragen beantwoorden? [7]

Volgens de Waddenvereniging is het broedsucces van de kolgans (en de rotgans) dit jaar dramatisch laag.[8] Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het in het licht hiervan wenselijk is om het ondersteunend afschot van de kolgans zekerheidshalve helemaal te verbieden, ook buiten de winterperiode? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.lc.nl/friesland/Voor-4600-dollar-jagen-op-ganzen-21093975.html

[2] Trouw, 18-12-2015

[3] http://www.getducks.com/

[4] http://www.safariinternational.com/en/small-game/ducks-and-geese/627-netherlands-geese-hunt

[5] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85969

[6] http://www.faunabeheereenheid.nl/groningen/pdf/PDF_22.pdf

[7] http://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Statenvraag/2015-05448.pdf

[8] http://www.waddenvereniging.nl/nieuws/?ref=nieuwsbrief#item_8856

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 2 feb. 2016

Geachte mevrouw De Wrede,

Onlangs stelde u vragen over de jacht op ganzen en jachttoerisme. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Bent u bekend met de berichtgeving en de aanbiedingen van de reisbureaus en heeft u onderzocht of Groningse faunabeheereenheden bij het aanbieden van deze reizen zijn betrokken en op welke wijze? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, bent u van plan dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Vraag 2. Is er in Groningen gejaagd door mensen die via bovenstaande reisbureaus een jachtreis naar Nederland hebben geboekt? Zo ja, kunt aangeven hoeveel mensen naar Groningen zijn gekomen om dieren dood te schieten en om welke dieren en aantallen het gaat? Vraag 3. Is het juist dat deze reizen in Groningen alleen mogelijk (zouden kunnen) zijn met ontheffingen van de provincie?

Antwoord vragen 1, 2 en 3: Wij kennen het bericht. Het is ons niet bekend dat in Groningen jagers uit het buitenland actief zijn. Het is overigens niet verboden. De grondgebruiker, vaak de agrariër, bepaalt welke jager(s) op zijn gronden actief is. Afschot van ganzen gaat op basis van de provinciale ontheffing, deze geldt ook voor jagers die vanuit het buitenland hier komen jagen.

Vraag 4. Acht u het wenselijk dat trofeejagers tegen betaling voor hun plezier (beschermde) dieren komen doodschieten onder de "dekking" van een ontheffing die verstrekt is voor wildbeheer? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en welke stappen gaat u ondernemen om hiertegen op te treden? Bent u bereid om alle ontheffingen zodanig aan te passen dat trofeejachten onmogelijk worden gemaakt in Groningen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In onze ontheffing zijn diverse voorwaarden opgenomen om te zorgen dat de gunstige staat van instandhouding van de ganzen in onze provincie gewaarborgd blijft. Deze voorwaarden gelden voor alle jagers, ook die vanuit hetbuitenland hier als gastjager komen. Afschot vindt plaats met het doel landbouwschade te voorkomen, er is geen sprake van trofeejacht. Wij zien dan ook geen reden om onze ontheffing te herzien.

Vraag 5. Is het zo dat in Groningen, net als in andere provincies, bij het gebruik van de ontheffingen die de provincie verstrekt aan de faunabeheereenheid, vier (trofee-)jagers mee mogen schieten met een jager?

Antwoord: Wij verlenen de ganzenontheffing niet aan de jagers, maar via de Faunabeheereenheid aan de grondgebruikers. Zij kunnen zelf bepalen hoeveel jagers zij toelaten op hun gronden. Verder is op grond van artikel 10 van het Jachtbesluit de oppervlakte van de schadepercelen bepalend voor het aantal jagers dat schadebestrijding mag uitvoeren.

Vraag 6. Bent u bereid jagers en hun verenigingen of faunabeheereenheden, die aan trofeejacht meewerken, uit te sluiten van ontheffingen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er is geen sprake van trofeejacht, aangezien jagers moeten voldoen aan de voorwaarden in onze ontheffing.

Vraag 7. Bent u bekend met het feit dat Nederlandse jagers ook via de site jagen.nl eenvoudig internationale jachtreizen kunnen regelen en een keus kunnen maken tussen bijvoorbeeld het doodschieten van poema's in Argentinië en bergschapen en wolven in Mongolië? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de Nederlandse praktijk van plezierjacht en het vermeend noodzakelijke beheer in verband met schadebestrijding en populatiebeheer een praktijk en mentaliteit in stand houdt waarin het doodschieten van dieren in de natuur in binnen- en buitenland gelegitimeerd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het dan met de Partij voor de Dieren eens dat dit zeer onwenselijk is?

Antwoord: Het is inderdaad mogelijk om jachtreizen te maken naar het buitenland. Het is ons niet bekend of er een door de wetenschap aangetoond causaal verband bestaat tussen de wijze waarop in Nederland met jacht, beheer en schadebestrijding en deelname aan internationale jachtreizen.

Vraag 8. Klopt het dat er in de provincie Groningen in natura-2000 gebieden geen ganzen worden geschoten? Zo nee, in welke (Natura 2000) gebieden, tijdsvakken en op ganzensoorten wordt er dan geschoten? Vraag 9. Worden er in de provincie Groningen in natura-2000 gebieden verjagingsen verstoringsactiviteiten op ganzen ondernomen waar andere soorten last van kunnen hebben? Zo ja, is er hiervoor een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet nodig naar uw mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze dan ook afgegeven?

Antwoord vragen 8 en 9: In Groningen kennen wij een aantal Natura-2000 gebieden die speciaal zijn aangewezen om trekvogels, waaronder ganzen, rust en ruimte te bieden. In deze gebieden vinden geen verstoringsactiviteiten op ganzen plaats. In Groningen wordt ook gewerkt aan het beperken van de schade die zomerganzen veroorzaken. In dat kader kan in de toekomst mogelijk afschot plaatsvinden in een Natura-2000 gebied. Vooraf moet dan worden getoetst of dit binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet 1998 past.

Vraag 10. Kunt u inmiddels vraag 9 van de eerder dit jaar gestelde vragen beantwoorden?

Antwoord: Op 30 januari 2015 stelde u de vraag hoeveel ganzen er op basis van de nieuwe ontheffing waren geschoten. Op dat moment was de ontheffing nog maar net van kracht en beschikten wij nog niet over rapportagecijfers. Inmiddels kunnen wij u wel berichten over het aantal geschoten ganzen. In de periode 15 december 2014 en 18 januari 2016 zijn de volgende ganzen en aantallen geschoten:

Som van afschot

Brandgans 317

Grauwe Gans 1659

Kolgans 865

Eindtotaal 2841

Vraag 11. Volgens de Waddenvereniging is het broedsucces van de kolgans (en de rotgans) dit jaar dramatisch laag. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het in het licht hiervan wenselijk is om het ondersteunend afschot van de kolgans zekerheidshalve helemaal te verbieden, ook buiten de winterperiode? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen?

Antwoord: Afschot op kolgans mag in Groningen in de winterperiode alleen op kwetsbare gewassen buiten foerageergebieden plaats vinden. Bovendien geldt voor de kolgans de winterrust (op blijvend grasland) een maand langer, van november tot en met maart. Daarna zijn nagenoeg alle kolganzen vertrokken naar hun broedgebieden in Noord-Europa en Rusland. Als broedvogel komt de kolgans in Groningen nauwelijks voor. In de zomerperiode mag de kolgans niet worden afgeschoten. Gezien het voorgaande zien wij geen reden om ons afschotbeleid voor de kolgans aan te passen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende het doden van hazen

Lees verder

Betreft: Statenvragen over het klimaatakkoord en natuur-inclusieve landbouw.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer