Vragen over aanwe­zigheid dhr. Stag­houwer bij opening varkensstal


Indiendatum: nov. 2016

Groningen, 4 november 2016

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de aanwezigheid van dhr. Staghouwer bij de feestelijke opening van een megastal

Geacht college,

Tot verbazing van velen kregen inwoners van Veendam een uitnodiging in de brievenbus voor een Open Dag, zaterdag 5 november a.s., georganiseerd ten behoeve van een nieuw gebouwde vleesvarkensstal in Veendam. Het gaat hier om een bedrijf van 7000 varkens met een nieuwe stal erbij (met 1 ster van Beter Leven) van nog eens 2440 varkens, die door een lid van dit college, gedeputeerde Staghouwer, feestelijk geopend zal worden.

Het feit dat de gedeputeerde de opening van deze varkensstal met zijn aanwezigheid van feestelijke luister wil voorzien, kan worden uitgelegd als een hard signaal dat met het eten van varkensvlees niets mis is.

Naar aanleiding hiervan wil de Partij voor de Dieren u graag de volgende vragen stellen.

1 Is het correct te veronderstellen dat dhr. Staghouwer deze opening als privépersoon luister bij wil zetten (ondanks dat hij wel als gedeputeerde wordt aangekondigd), daar de activiteit niet vermeld staat op de officiële weekagenda van de leden van het college? [1]

2 Krijgt dhr. Staghouwer hiervoor betaald of liggen andere overwegingen ten grondslag aan het feit dat hij deze uitbreiding van de intensieve veehouderij in onze provincie toejuicht? Wat is het officiële standpunt van het college met betrekking tot de overwegingen van dhr. Staghouwer in deze?

3 Deze week kwam in het nieuws dat ondanks een verbod van 25 jaar, bij heel jonge biggetjes de staart nog steeds wordt afgeknipt om staartbijten, een uiting van frustratie wegens slechte huisvesting en onvoldoende afleiding, tegen te gaan. Deze verminking veroorzaakt veel pijn en stress, is niet effectief en komt in veel van ons omringende landen ook niet meer voor. In hoeverre acht u het als college wenselijk dat één van uw leden de opening van een nieuwe varkensstal een feestje waard vindt, dit met het oog op bijvoorbeeld deze dierenwelzijnsaspecten rondom de varkenshouderij? [2]

4 Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het openen van een nieuwe varkensstal door de gedeputeerde een politieke daad is, waarmee u uitstraalt een verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij toe te juichen? Zo nee, waarom niet?

5 Nog afgezien van de dierenwelzijnsaspecten, is het eten van dieren om vele redenen iets dat zoveel mogelijk moet worden ontraden. De productie van dierlijke eiwitten is de grootste veroorzaker van klimaatverandering en een belangrijke factor inzake afkalving van de biodiversiteit, ontbossing, ernstige milieuvervuiling en zoetwatertekorten. In vele rapporten worden overheden opgeroepen actie te ondernemen om het eten van vlees te ontmoedigen, bijvoorbeeld het recente VN rapport Food systems and natural resources [3] en dichter bij huis, Hoogleraren tegen de kiloknaller [4]. In hoeverre bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze actie van dhr. Staghouwer een maatschappelijk gezien volstrekt verkeerd signaal is? Graag uw toelichting.

6 Bent u bereid om dhr. Staghouwer te vragen af te zien van deze opening, die voor morgen gepland staat? Bent u bereid ons te garanderen dat dit college vleesconsumptie in de toekomst niet opnieuw zal stimuleren? Zo nee, waarom niet?

7 Bij de opening van deze stal zullen ook ballonnen worden opgelaten. Daar is van bekend dat deze vaak in de maag van (zee)dieren terecht komen en leiden tot verhongering, verstikking of andere ellende. [5] Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het oplaten van ballonnen ontmoedigd dient te worden en bent u bereid gemeentes op te roepen tot een ontmoedigingsbeleid middels een schrijven, waarbij gewezen wordt op de schadelijke gevolgen ervan en tevens op het feit dat er feestelijke alternatieven bestaan om feestjes op te vrolijken?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] https://outlook.office.com/owa/?realm=ps-provinciegroningen.nl&exsvurl=1&ll-cc=1043&modurl=0&path=/attachmentlightbox

[2] http://www.varkensinnood.nl/nieuwsartikelen/vanavond-in-het-rtl-nieuws-750-miljoen-biggenstaarten-illegaal-afgebrand

[3] https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11286/retrieve

[4] https://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/50-hoogleraren-vs-kiloknallers.original.pdf

[5] http://www.dieballongaatnietop.nl/

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 22 nov. 2016

Geachte mevrouw De Wrede,

In uw bovengenoemde brief stelt u ons een aantal vragen over de aanwezigheid van het lid van ons college, de heer Staghouwer, bij de opening van een megavarkensstal in Veendam. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1: Is het correct te veronderstellen dat de heer Staghouwer deze opening als privépersoon luister bij wil zetten (ondanks dat hij wel als gedeputeerde wordt aangekondigd), daar de activiteit niet vermeld staat op de officiële weekagenda van de leden van het college? ^

Antwoord: Gedeputeerde Staghouwer is bij de opening als lid van ons College. De activiteit is abusievelijk niet op de officiële weekagenda opgenomen.

Vraag 2: Krijgt de heer Staghouwer hiervoor betaald of liggen andere overwegingen ten grondslag aan het feit dat hij deze uitbreiding van de intensieve veehouderij in onze provincie toejuicht? Wat is het officiële standpunt van het college met betrekking tot de overwegingen van de heer Staghouwer in deze?

Antwoord: Gedeputeerde Staghouwer is hiervoor niet betaald. Uit het feit dat gedeputeerde Staghouwer de opening verricht van een nieuwe stal volgt niet de conclusie dat hij de intensieve veehouderij (IV) toejuicht. Hij heeft deze mogelijkheid aangegrepen om de aanwezigen, onder wie velen die werkzaam zijn in de IV-sector, het standpunt toe te lichten dat Provinciale Staten inneemt over de toekomst van de intensieve veehouderij in Groningen. Dit standpunt is, zoals u bekend is, verwoord in een motie die is aangenomen bij de behandeling van het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie en dit standpunt is in de nieuwe Omgevingsvisie opgenomen.

Vraag 3: Deze week kwam in het nieuws dat ondanks een verbod van 25 jaar, bij heel jonge biggetjes de staart nog steeds wordt afgeknipt om staartbijten, een uiting van frustratie wegens slechte huisvesting en onvoldoende afleiding, tegen te gaan. Deze verminking veroorzaakt veel pijn en stress, is niet effectief en komt in veel van ons omringende landen ook niet meer voor. In hoeverre acht u het als college wenselijk dat één van uw leden de opening van een nieuwe varkensstal een feestje waard vindt, dit met het oog op bijvoorbeeld deze dierenwelzijnsaspecten rondom de varkenshouderij? ^

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. Gedeputeerde Staghouwer heeft de uitnodiging om de stal te openen aangegrepen om de sector voor te houden hoe Provinciale Staten de toekomst van de intensieve veehouderij in Groningen voor zich zien. Hij is daarbij onder andere ingegaan op het aspect dierenwelzijn.

Vraag 4: Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het openen van een nieuwe varkensstal door de gedeputeerde een politieke daad is, waarmee u uitstraalt een verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij toe te juichen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord op de vragen 2 en 3.

Vraag 5: Nog afgezien van de dierenwelzijnsaspecten, is het eten van dieren om vele redenen iets dat zoveel mogelijk moet worden ontraden. De productie van dierlijke eiwitten is de grootste veroorzaker van klimaatverandering en een belangrijke factor inzake afkalving van de biodiversiteit, ontbossing, ernstige milieuvervuiling en zoetwatertekorten. In vele rapporten worden overheden opgeroepen actie te ondernemen om het eten van vlees te ontmoedigen, bijvoorbeeld het recente VN rapport Food systems and naturel resources ^ en dichter bij huis. Hoogleraren tegen de kiloknaller^. In hoeverre bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat deze actie van de heer Staghouwer een maatschappelijk gezien volstrekt verkeerd signaal is? Graag uw toelichting.

Antwoord: Zie het antwoord op de vragen 2 en 3. Gedeputeerde Staghouwer heeft de uitnodiging gezien als een kans om de visie van Provinciale Staten over het voetlicht te brengen.

Vraag 6: Bent u bereid om de heer Staghouwer te vragen af te zien van deze opening, die voor morgen gepland staat? Bent u bereid ons te garanderen dat dit college vleesconsumptie in de toekomst niet opnieuw zal stimuleren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie het antwoord op uw eerdere vragen 2, 3 en 4.

Vraag 7: Bij de opening van deze stal zullen ook ballonnen worden opgelaten. Daar is van bekend dat deze vaak in de maag van (zee)dieren terecht komen en leiden tot verhongering, verstikking of andere ellende. ^ Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het oplaten van ballonnen ontmoedigd dient te worden en bent u bereid gemeentes op te roepen tot een ontmoedigingsbeleid middels een schrijven, waarbij gewezen wordt op de schadelijke gevolgen ervan en tevens op het feit dat er feestelijke alternatieven bestaan om feestjes op te vrolijken?

Antwoord: Wij zien politiek-bestuurlijk geen formeel aangrijpingspunt om de gemeenten op dit punt op te roepen tot een ontmoedigingsbeleid

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerda Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen over mest- en biovergisters 

Lees verder

Vragen betreffende uitspraak over veehouderij in de gemeente Leek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer