Vragen met betrekking tot verbod op nach­te­lijke jacht op vossen met kunst­licht


Indiendatum: dec. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.


Geacht college,

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het jagen op vossen tussen zonsondergang en zonsopkomst met gebruik van kunstlicht (Uitspraken 201012263/1/A3 en 201012263/1) . De Raad oordeelt, op grond van de Benelux-Overeenkomst, dat het beroep van de Faunabescherming gegrond is en dat het jagen in het donker, met gebruik van kunstlicht, niet is toegestaan. De ontheffingen die door provincies Noord-Holland en Friesland waren verleend zijn daarmee vernietigd.

Deze uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor de ontheffingen die door andere provincies verleend zijn voor nachtelijke jacht op vossen, maar heeft ook gevolgen voor ontheffingen die verleend zijn voor het 's nachts doden van konijnen.

1. Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State?
2. Kunt u aangeven hoe u het verbod op het 's nachts jagen op vossen en konijnen gaat communiceren en handhaven?


Met vriendelijke groet,


Anja Hazekamp

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 22 jan. 2014

Geachte mevrouw Hazekamp,

Hierbij sturen wij u de beantwoording op de door u gestelde vragen met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het doden van vossen met gebruik van kunstlicht.

Vraag 1. Bent u op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State?
Antwoord: Ja

Vraag 2. Kunt u aangeven hoe u het verbod op het 's nachts jagen op vossen en konijnen gaat communiceren en handhaven?
Antwoord: De uitspraak van de Raad van State heeft op de eerste plaats betrekking op de ontheffingen van Fryslan en Noord-Holland. Op de tweede plaats is de uitspraak van invloed op nieuwe ontheffingen. De ontheffing voor het gebruik van kunstlicht in Groningen is door het verstrijken van de bezwaar- en beroepsperiode onherroepelijk. Dit betekent dat de ontheffing voor het gebruik van kunstlicht van kracht blijft tot de einddatum van de ontheffing, 1 april 2014. Graag vestigen wij uw aandacht op een brief van Staatsecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over deze kwestie. In deze brief omschrijft de Staatssecretaris de ontstane situatie en geeft aan dat zij werkt aan een oplossing. Gezien de door de Staatssecretaris beschreven situatie zien wij geen reden om de ontheffing voortijdig in te trekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende het gesneuvelde ganzenakkoord

Lees verder

Vragen betreffende openbaarheid gegevens en aanpak faunabeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer