Vragen betref­fende het gesneu­velde ganzen­ak­koord


Indiendatum: dec. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.


Geacht college,

Het ganzenakkoord is gesneuveld, zo blijkt uit de berichtgeving . Volgens Natuurmonumenten en de Vogelbescherming is het akkoord stukgelopen op de winterrust voor ganzen, waar LTO niet achter zou staan. De Friese Gedeputeerde Johannes Kramer, gaf in de berichtgeving aan dat provincies nu afzonderlijk afspraken zouden maken over ganzenbeheer.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van het mislukken van het ganzenakkoord?
2. Is het waar dat provincies nu afzonderlijke afspraken gaan maken over ganzenbeheer? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze u hier invulling aan gaat geven?
3. Is het waar dat agrariërs niet bereid waren om winterrust voor ganzen te respecteren? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? Gaat u toezien op naleving van de winterrust voor deze internationaal beschermde trekvogels, waar Nederland een grote verantwoordelijkheid voor heeft? Zo nee, waarom niet?
4. Uit onderzoek van o.m. SOVON blijkt dat het afschieten of vergassen van ganzen niet helpt. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat het doden van ganzen geen oplossing biedt voor het beperken van landbouwschade, maar juist averechts effect heeft? Zo ja, bent u bereid om het doden van ganzen niet meer toe te staan in Groningen en alleen nog oplossingen te zoeken die preventief werken en daadwerkelijk bijdragen aan de oplossing? Zo nee, waarop baseert u dit?
5. De Dierenbescherming geeft aan de provincies graag te willen adviseren en helpen bij een nieuw te vormen ganzenbeleid . Bent u bereid de Dierenbescherming te betrekken bij het vinden van oplossingen om schade door ganzen te voorkomen, dan wel te bestrijden?
De natuurlijke vijand van de gans is de vos, die momenteel actief bestredenwordt door de mens. Staatssecretaris Dijksma gaf al aan dat de vos ingezet zou moeten worden om de ganzen op natuurlijke wijze te bestrijden. Onlangs sloten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zich bij deze visie aan. Uit onderzoek van SOVON blijkt overigens, dat vossen geen gevaar vormen voor de weidevogelstand .
6. Bent u bekend met het feit dat de vos de natuurlijke vijand van de gans is en daardoor de ganzenpopulatie op natuurlijke wijze kanbeperken?
7. Ziet u mogelijkheden om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld middels het inrichten van vosvriendelijke gebieden, waarbinnen niet op de vos gejaagd mag worden, zodat de vos in onze provincie de ganzenpopulatie binnen de perken kan houden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
8. De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag hierdoor vrij bejaagd worden in Nederland. Bent u bereid om bij de staatssecretaris van Economische Zaken aan te geven dat de vos van de vrijstellingslijst afgehaald zou moeten worden, teneinde de ganzenpopulatie op een natuurlijke manier in toom te kunnen houden? Zo ja, binnen welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
Met vriendelijke groet,


Anja Hazekamp

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 22 jan. 2014

Geachte mevrouw Hazekamp,

Hierbij sturen wij u de beantwoording op de door u gestelde vragen met betrekking tot het sneuvelen van het ganzenakkoord.

Vraag 1. Bent u op de hoogte van het mislukken van het ganzenakkoord?
Antwoord: Ja.

Vraag 2. Is het waar dat provincies nu afzonderlijk afspraken gaan maken over ganzenbeheer? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze u hier invulling aan gaat geven?
Antwoord: De provincies zijn nu verantwoordelijk om vorm te geven aan het ganzenbeleid. Daar waar mogelijk en gewenst zullen wij gezamenlijk afspraken maken met de andere provincies. Wij hebben in Groningen de intentie om, ondanks het landelijk sneuvelen van het ganzenakkoord, op basis van de afspraken van het ganzenakkoord verder te gaan. In de komende periode wordt dit ambtelijk en bestuudijk besproken met de partners van het Ganzenafstemmingskader (GAK).

Vraag 3. Is het waar dat agrariërs niet bereid waren om winterrust voor ganzen te respecteren? Zo ja, wat is uw oordeel daarover? Gaat u toezien op naleving van de winterrust voor deze internationaal beschermde trekvogels, waar Nederland een grote verantwoordelijkheid voor heeft? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De winterrust was in de gesprekken onderdeel van discussie. De agrariërs vertegenwoordigd door de LTO wilden graag eerst de effecten van de overige maatregelen evalueren, zoals reductie van standganzen, alvorens de winterrust zou worden ingevoerd. Dit was voor de andere partijen niet bespreekbaar. Immers was in het akkoord afgesproken om de winterrust reeds op 1 november 2013 in te laten gaan. Tevens maakten zij zich zorgen over de financiële afspraken binnen het akkoord. Het bovenstaande leidde tot onvoldoende draagvlak om het akkoord verder uit te voeren wat het einde van het Ganzenakkoord betekende.

Vraag 4. Uit onderzoek van o.m. SOVON blijkt dat het afschieten of vergassen van ganzen niet helpt. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat het doden van ganzen geen oplossing biedt voor het beperken van landbouwschade, maar juist averechts effect heeft? Zo ja, bent u bereid om het doden van ganzen niet meer toe te staan in Groningen en alleen nog oplossingen te zoeken die preventief werken en daadwerkelijk bijdragen aan de oplossing? Zo nee, waarop baseert u dit?
Antwoord: Het beperken van schade veroorzaakt door ganzen is maatwerk. De oplossing ligt in een combinatie van maatregelen. Het doden van ganzen is daarbij één van de maatregelen.

Vraag 5. De Dierenbescherming geeft aan de provincies graag te willen adviseren en helpen bij een nieuw te vormen ganzenbeleid. Bent u bereid de Dierenbescherming te betrekken bij het vinden van oplossingen om schade door ganzen te voorkomen, dan wel te bestrijden?
Antwoord: Wij zijn op de eerste plaats in gesprek met de partners van het GAK zoals terreinbeherende organisaties en de landbouw. Deze organisaties 'huisvesten' de ganzen, ledere organisatie, waaronder de Dierenbescherming, is vrij mee te denken richting een oplossing van het ganzenprobleem.

Vraag 6. Bent u bekend met het feit dat de vos de natuurlijke vijand van de gans is en daardoor de ganzenpopulatie op natuurlijke wijze kan beperken?
Antwoord: Ja, vossen kunnen inderdaad een rol spelen bij het beheren van de ganzenpopulatie.

Vraag 7. Ziet u mogelijkheden om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld middels het inrichten van vosvriendelijke gebieden, waarbinnen niet op de vos gejaagd mag worden, zodat de vos in onze provincie de ganzenpopulatie binnen de perken kan houden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Vossen zijn vooral effectief in gebieden met broedende ganzen. Daar predeert de vos op eieren en ganzenkuikens. De broedgebieden van de gans liggen over het algemeen in de gebieden van de terreinbeherende organisaties. In deze gebieden vindt in de meeste gevallen geen jacht plaats en heeft de vos vrij spel. Het grootste aandeel van de ganzen in Groningen bestaan echter uit volwassen vogels al dan niet broedend. Deze ganzen zijn over het algemeen minder in trek bij vos.

Vraag 8. De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag hierdoor vrij bejaagd worden in Nederland. Bent u bereid om bij de staatssecretaris van Economische Zaken aan te geven dat de vos van de vrijstellingslijst afgehaald zou moeten worden, teneinde de ganzenpopulatie op een natuurlijke manier in toom te kunnen houden? Zo ja, binnen welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij zien geen reden om de staatssecretaris te verzoeken de vos van de vrijstellingslijst te halen. De vos kent weinig tot geen natuurlijke vijanden waardoor beheer van de populatie noodzakelijk is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende kenmerken melkveehouderijen als intensieve veehouderij

Lees verder

Vragen met betrekking tot verbod op nachtelijke jacht op vossen met kunstlicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer