Vragen betref­fende subsidie voor chemische opslag in Farmsum


Indiendatum: jan. 2016

Groningen, 29 januari 2016

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex artikel 46 RvO betreffende subsidie voor chemische opslag in Farmsum.

Geacht college,

Op de website van de provincie Groningen en in de media verscheen het bericht dat er voor ruim €321.000,00 subsidie is verstrekt uit Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014) aan Wildeman Storage en Logistics om in Farmsum een opslagcentrum van – zo stelt ook uw website – gevaarlijke en chemische stoffen te realiseren.[1] Op pagina 44 van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 valt te lezen: "(…) installaties en activiteiten die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB). In beide besluiten zijn veiligheidsregels opgenomen voor bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen, zoals de chemische industrie en buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. (...) Het huidige veiligheidsniveau houdt nog geen rekening met het aardbevingsrisico. Zulke installaties zijn niet specifiek ontworpen en gebouwd om aardbevingen te weerstaan(...)"

Graag stellen wij u hier de volgende vragen over.

1 Welke rol heeft de provincie Groningen gespeeld bij deze subsidieverlening?
2 Welke veiligheidsregels zijn van toepassing op dit te realiseren opslagcentrum? Geldt ook voor dit opslagcentrum dat het veiligheidsniveau waaraan het moet voldoen, geen rekening houdt met het aardbevingsrisico? Zo nee, op welke wijze houdt het veiligheidsniveau dan rekening met het aardbevingsrisico? Wat vindt u hiervan?
3 Is er bij de subsidieverlening voor gekozen om aanvullende eisen te stellen aan de aardbevingsbestendigheid van dit opslagcentrum? Zo nee, waarom niet?
4 Waarom is ervoor gekozen om een opslagcentrum voor gevaarlijke stoffen in uitgerekend dit aardbevingsgebied te subsidiëren?
5 Welke chemische stoffen zullen er worden opgeslagen en in welke hoeveelheden? Welke risico’s lopen omwonenden, dieren en het milieu bij een eventuele calamiteit? Is daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek?
6 Op 1 december 2015 stelde de Partij voor de Dieren vragen over de opslag van aardgascondensaat in Farmsum, die u heeft beantwoord.[2] U heeft toen verwoord: "Wij hebben uiteraard begrip voor de zorgen van omwonenden." Op welke wijze is er rekening gehouden met de zorgen van de omwonenden bij het besluit om subsidie te verlenen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in Farmsum?

7 In de op 1 december 2015 gestelde vragen valt ook te lezen: “3. De NAM wint verreweg het meeste gas uit het Groninger Veld op dit moment uit het cluster Oost. Het cluster waar binnen zich ook het Chemiepark Delfzijl en het Tankenpark Farmsum bevinden. (…)” en in uw bijbehorende antwoord: “Wij delen uw zorgen (…).” Op welke wijze is er met dit feit rekening gehouden bij de afweging om in uitgerekend dit gebied een opslagplaats voor gevaarlijke chemische stoffen te subsidiëren?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/subsidie-voor-nieuw-opslaggebouw-gevaarlijke-stoffen-in-farmsum/

[2] https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-aardgascondensaat-farmsum

Indiendatum: jan. 2016
Antwoorddatum: 29 jan. 2016

Partij voor de Dieren - schriftelijke vragen mbt subsidieverlening ikv RIG2014 aan Wildeman Storage voor chemische opslag in Farmsum

Geachte mevrouw Voerman,

Op 29 januari 2016 hebben wij uw vragen ontvangen over het onderwerp "RIG2014 subsidieverlening aan Wildeman Storage". Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen.

1. Welke rol heeft de provincie Groningen gespeeld bij deze subsidieverlening?

De provincie Groningen voert de subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG2014) uit. Beoordeling van projecten vindt plaats door het SNN.

2. Welke veiligheidsregels zijn van toepassing op dit te realiseren opslagcentrum? Geldt ook voor dit opslagcentrum dat het veiligheidsniveau waaraan het moet voldoen, geen rekening houdt met het aardbevingsrisico? Zo nee, op welke wijze houdt het veiligheidsniveau dan rekening met het aardbevingsrisico? Wat vindt u hiervan?

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Gelet op de grootte van de beoogde opslag van gevaarlijke stoffen is daarop het Besluit risico's zware ongevallen toepassing. Dit betekent dat Wildeman Storage in zijn Veiligheidsrapport bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning de chemische stoffen zal typeren en de risico's (waaronder aardbevingsrisico) dient te beschrijven. Wildeman Storage heeft de aanvraag en het veiligheidsrapport nog niet ingediend.

3. Is er bij de subsidieverlening voor gekozen om aanvullende eisen te stellen aan de aardbevingsbestendigheid van dit opslagcentrum? Zo nee, waarom niet?

Nee. Wij achten een subsidiebeschikking niet het geëigende instrument om eisen te stellen aan aardbevingsbestendig bouwen. De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een tiandvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW; NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

4. Waarom is ervoor gekozen om een opslagcentrum voor gevaarlijke stoffen in uitgerekend dit aardbevingsgebied te subsidiëren?

Het betreft realisatie van een project op het chemiepark Delfzijl, een terrein dat in het omgevingsplan is aangewezen als locatie voor vestiging van zware industrie en aanverwante dienstverlenende bedrijven. Zoals bekend is de RIG in het leven geroepen ter versterking van het chemiecluster Delfzijl. Dit project past binnen de doelstellingen van het RIG. Overigens kan naar onze mening een gespecialiseerd opslagbedrijf bijdragen aan veilige handling van op het chemiepark gebruikte gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige vervoersbewegingen.

5. Welke chemische stoffen zullen er worden opgeslagen en in welke hoeveelheden? Welke risico's lopen omwonenden, dieren en het milieu bij een eventuele calamiteit? Is daar onderzoek naar gedaan? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dat onderzoek?

Er is in het kader van de subsidieverlening geen onderzoek gedaan naar risico's voor omwonenden. Een dergelijk onderzoek maakt geen deel uit van subsidieprocedures. In het kader van onze behandeling van de omgevingsvergunning zullen wij opslaghoeveelheden chemische stoffen en de risico's voor omwonenden en het milieu beoordelen. Zie verder ook ons antwoord op vraag 2.

6. Op 1 december 2015 stelde de Partij voor de Dieren vragen over de opslag van aardgascondensaat in Farmsum, die u heeft beantwoord. U heeft toen verwoord: "Wij hebben uiteraard begrip voor de zorgen van omwonenden." Op weike wijze is er rekening gehouden met de zorgen van de omwonenden bij het besluit om subsidie te verlenen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in Farmsum?

Zoals ook in onze brief aan u van 13 januari jl. over veiligheid rondom de aardgascondensaattanks in Farmsum aangegeven, vragen wij consequent aandacht voor risico's als gevolg van eventuele aardbevingen bij de industrie in o.a. Delfzijl. Zie ons antwoord op vraag 2.

7. in de op 1 december 2015 gestelde vragen valt ook te lezen; "3. De NAM wint verreweg het meeste gas uit het Groninger Veld op dit moment uit het cluster Oost. Het cluster waar binnen zich ook het Chemiepark Delfzijl en het Tankenpark Farmsum bevinden. (...)" en in uw bijbehorende antwoord: "Wij delen uw zorgen (...)." Op welke wijze is er met dit feit rekening, gehouden bij de afweging om in uitgerekend dit gebied een opslagpiaats voor gevaarlijke chemische stoffen te subsidiëren?

Zie ons antwoord op vraag 5.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
voorzitter.
, secretaris.

Interessant voor jou

Betreft: Statenvragen over het klimaatakkoord en natuur-inclusieve landbouw.

Lees verder

Vragen betreffende de uitbreiding van een varkenshouderij in Harpel 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer