Vragen betref­fende kwikuit­stoot en vergunning kolen­cen­trale RWE


Indiendatum: dec. 2014

Geacht college,

In 2007 heeft de provincie Groningen een milieuvergunning verleend voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven (Nr. 2007- 50.439/50, MV) .

Op 30 september 2013 heeft de Partij voor de Dieren u schriftelijke vragen gesteld over een onderzoek van het bureau ├ľkopol over vervuiling van Duitse Natura2000 gebieden door de kolencentrale van RWE. Van uw antwoord op deze vragen hebben wij kennis genomen.

Op 16 februari 2014 heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen aan u gesteld betreffende de kwikuitstoot van deze kolencentrale. Van uw antwoord dd. 8 april 2014 op deze vragen hebben wij ook kennis genomen.

Recent kwam een brief in het nieuws van 27 november 2014, verstuurd namens de Stichting Natuur & Milieu, Greenpeace, Waddenvereniging, Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen en MOB, gericht aan Staatssecretaris mevr. Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.[1] Deze brief en de bijlagen bevatten verontrustende gegevens over het kwikgehalte in de Waddenzee en met name de rol van de RWE kolencentrale in de Eemshaven daarbij. Tevens worden er vraagtekens geplaatst bij de legitimiteit van de aan RWE verleende milieuvergunning in het licht van internationale verdragen en de minimalisatieverplichting voor wat betreft kwikuitstoot.

Graag zouden wij van u antwoord krijgen op de volgende vragen:

  1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de uitstoot van kwik in de Waddenzee schadelijk is en zo snel mogelijk gereduceerd moet worden tot een niveau dat geen schade met zich meebrengt voor het onderwaterleven?
  2. Bent u het met ons en de in de bijlage bij de brief van de natuurorganisaties genoemde stelling eens dat de provincie Groningen in het kader van vergunningverlening een minimalisatieverplichting heeft met betrekking tot kwikuitstoot? Zo nee, kunt u dit toelichten?
  3. Bent u, met de betreffende organisaties en ons, van mening dat deze minimalisatieverplichting ook inhoudt dat nieuwe, betere technieken voor het minimaliseren van kwikuitstoot ook moeten worden toegepast in bestaande, al vergunde situaties zoals bij de kolencentrale van RWE? Zo nee kunt u dit toelichten?
  4. Bent u op de hoogte van de in de bijlage bij de brief van de natuurorganisaties genoemde veel strengere Amerikaanse normen voor kwikuitstoot in 2016 en het gegeven dat er nu al blijkbaar meer dan 100 centrales aan deze strengere normen voldoen zoals in de bijlage vermeld is?
  5. Is de veel lagere kwikuitstoot door deze 100 centrales naar uw mening niet aan te merken als bestaande technieken in het kader van de minimalisatieverplichting? Zo nee, kunt u dit toelichten?
  6. Vindt u in het licht van het bovenstaande dat de provincie voor de verleende vergunning aan RWE nog steeds voldoet aan de minimalisatieverplichting met betrekking tot de kwikuitstoot door de kolencentrale van RWE? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, welke stappen gaat u ondernemen om de vergunning in te trekken dan wel te wijzigen?
  7. Kunt u reageren op de stelling in de bijlage dat de afgegeven milieuvergunning voor de kolencentrale van RWE mogelijk in strijd is met de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) en/of de Habitatrichtlijn?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://nmfgroningen.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/12/BriefRvsKwikNov2014Def.pdf

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 28 apr. 2015

Geachte mevrouw De Wrede,

Hierbij sturen bij u de beantwoording op de door u gestelde vragen over de kwikuitstoot en vergunning Kolencentrale RWE.

Vraag 1 (...)
Antwoord: Nee, naar onze mening is de uitstoot van kwik door RWE niet schadelijk voor de biota in de Waddenzee.

Vraag 2 (...)
Antwoord: Ja, het is inderdaad correct dat de bevoegde gezaginstanties, waaronder GS, een verplichting hebben tot minimalisatie van bepaalde stoffen, zoals kwik.

Vraag 3 (...)
Antwoord: De wijze waarop in de omgevingsvergunning invulling wordt gegeven aan minimalisatieverplichting ten aanzien van de emissies naar de atmosfeer 9voor de emissies naar water zijn wij niet bevoegd), is geregeld in de Nederlandse emissierichtlijn.
De minimalisatieplicht houdt in dat de emissie van (in dit geval) kwik zoveel mogelijk wordt voorkomen, of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Over wat technisch mogelijk en kosteneffectief is in een gegeven situatie kunnen bedrijf, bevoegd gezag en derde belanghebbenden verschillen van inzicht. In laatste instantie is het de rechter die daarover zo nodig een bindende uitspraak doet.

Vraag 4 (...)
Antwoord: Wij zijn op de hoogte van de Amerikaanse normen voor kwikuitstoot. Deze wijken slechts in detail af van de Europese emissie-eisen. Wij zijn er niet van op de hoogte dat er 100 centrales aan de strenge norm voldoen.

Vraag 5 (...)
Antwoord: Voor wat betreft de emissie-eisen aan alle bedrijven, waaronder ook energiecentrales, hanteren wij de Europese normen. Dit garandeert een level playing field binnen Europa.

Vraag 6 (...)
Antwoord: Ja, wij zijn van mening dat RWE voldoet aan de minimalisatieverplichting met betrekking tot de emissie van (onder meer) kwik, zoals die is vastgesteld in relevante Europese en nationale regelgeving.

Vraag 7 (...)
Antwoord: Wij zijn van oordeel dat de afgegeven milieuvergunning niet in strijd is met de KRW en/of de Habitatrichtlijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Groningen.

Interessant voor jou

Vragen over afvalwater door gaswinning en mogelijk fracking in Blijham

Lees verder

Aanvullende vragen betreffende de uitbreiding van de melkveesector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer