Vragen over afval­water door gaswinning en mogelijk fracking in Blijham


Indiendatum: dec. 2014

Geachte voorzitter,

In 2012 heeft het College van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bedenkingen afgegeven aan het ministerie van EZ voor het verhogen van de capaciteit voor het injecteren van afvalstoffen in de mijnbouwlocatie Borgsweer van 750.000 naar 1.800.000 kubieke m3. Volgens deze verklaring van geen bedenkingen is het injectiewater in ieder geval verontreinigd met kwik, aardgascondensaat en mijnbouwhulpstoffen.

In de zomer van 2015 start de NAM met een boring op de bestaande NAM-locatie Langebrug nabij het Oosteinde en de Westerwoldsche Aa in Blijham. Dit heeft tot ongerustheid geleid bij de inwoners van Blijham en de gemeente Bellingwedde, vooral omdat bij die boring het zogeheten fracken wordt gebruikt. Door fracken wordt het gesteente waarin het gas zit onder hoge druk met water en chemicaliën opengebroken. In het verleden vonden door fracking bij Kielwindeweer aardebevingen plaats in Annen/ Annerveenschekanaal.

Over bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

1. Uit ambtelijke voorlichting bleek dat de Provincie Groningen niet officieel is ingelicht over de mogelijke start van fracking in Blijham, noch heeft de NAM aangegeven wat het gaat doen met het mogelijke zwaar verontreinigde frackingswater. Wat is uw visie hier op?

2. Welke chemische stoffen worden tijdens fracking de bodem ingeperst?

3. Wat gebeurt er na gebruik met het water dat dat tijdens het fracken in de provincie Groningen is gebruikt en waar wordt dit opgeslagen?

4. Welke vergunningen zijn van toepassing voor het fracken in Blijham?

5. Vindt u het gepast, om in afwachting van het Gasbesluit, vergunningen te verlenen voor fracking?

6. Bent u het met ons eens dat er veel nadelen verbonden zijn aan fracking en dat de provincie er daarom geen medewerking aan zou moeten verlenen?

7. Hoeveel kubieke meter afvalstoffen zijn er sinds 2012 in de mijnbouwlocatie Borgsweer geïnjecteerd? Wie monitort deze opslag en wordt de provincie daar over geinformeerd?

8. Wat is de herkomst en de samenstelling van de bij Borgsweer geïnjecteerde afvalstoffen?

9. Op welke locaties wordt er in de Provincie Groningen productiewater van olie- / of gaswinning in oude mijnbouwputten in de provincie geïnjecteerd?

10. Wordt de relatie tussen waterinjectie enerzijds en waterverontreiniging en aardbevingen anderzijds gemonitord? Zo ja, wat is die relatie?

11. Welke aardbevingen zijn er geweest die mogelijk verband houden met de injectie van productiewater.

12. Bent u bekend met bodemstijging op plaatsen in de provincie vanwege de injectie van afvalwater?

13. Welke vergunningen waren van toepassing op injecties van afvalwater in Groningen sinds 2010? En welke vergunning is van toepassing op mogelijk toekomstig water afkomstig van fracking?

14. Worden omwonenden van locaties waar afvalwater wordt geïnjecteerd geïnformeerd?

15. Indien er gefrackt gaat worden in Blijham, vlak naast het Nationaal Natuur Netwerk, gaat u dan akkoord met het gebruik van oppervlaktewater uit de Westerwoldse AA?

Met vriendelijke groet,

Nienke Homan Kirsten de Wrede

GroenLinks Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer