Vragen betref­fende het feit dat bepaalde vlees­soorten op de lijst van kanker­ver­wek­kende stoffen zijn geplaatst door de Wereld­ge­zond­heids­or­ga­ni­satie


Indiendatum: okt. 2015

Groningen, 29 october 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende het feit dat bepaalde vleessoorten op de lijst van kankerverwekkende stoffen zijn geplaatst door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Geacht college,

Deze week werd de Nederlandse vleessector opgeschrikt door het nieuws dat de WHO het consumeren van rood vlees aanmerkt als “waarschijnlijk kankerverwekkend” en het consumeren van bewerkt vlees aanmerkt als “kankerverwekkend”, waarbij het dagelijks eten van elke 50 gram bewerkt vlees (twee plakjes broodbeleg) de kans op dikkedarmkanker met 18 % verhoogt. [1]

Daarom willen wij u graag de volgende vragen stellen.

Bent u ervan op de hoogte dat nagenoeg alle soorten vleesbeleg voor brood worden gerookt, gezouten of met bewaarmiddelen bewerkt, terwijl deze nu op dezelfde lijst 1 van IARC staan waar ook asbest, aflatoxine en tabak op staan? [2]

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, gezien het voorgaande, het serveren van gerookt, gezouten of met bewaarmiddelen bewerkte vleesproducten zoals ook hamburgers en worst tijdens lunch- en dinerpauzes aan medewerkers en bezoekers in de praktijk gelijk staat aan het bewust blootstellen van de medewerkers aan (andere) gevaarlijke stoffen? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?

Onderschrijft u dat zowel werkgevers als overheden een taak hebben om de gezondheid van hun werknemers respectievelijk burgers te beschermen tegen gevaarlijke en carcinogene stoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan in het provinciehuis te stoppen met het serveren van gerookte, gezouten of houdbaar gemaakte vleesproducten?

De Partij voor de Dieren heeft al vaak de nadelige gevolgen van het eten van dode dieren genoemd, meestal refererend aan zaken als dierenwelzijn en het mondiale en nationale biodiversiteitsverlies waar de veehouderij een zeer belangrijke rol in speelt.[3] Ook het feit dat een zeer groot deel van de mondiale broeikasgasemissies voor rekening komt van de veeteelt, vanwege de ontbossingen voor veevoer en vanwege de uitstoot van methaan, is door ons geregeld naar voren gebracht. [4]

Tegelijkertijd is vlees eten volgens het Voedingscentrum helemaal niet nodig. [5]

Onderschrijft u dat de consumptie van vleeswaren aantoonbaar (veel) meer negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, milieu, gezondheid en dierenwelzijn (wereldwijd) dan de consumptie van plantaardige eiwitten, terwijl vegetarische producten de benodigde voedingsstoffen ook kunnen leveren? Zo nee, waarom niet?

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het gezien bovenstaande beter zou zijn om in het geheel geen vlees meer te serveren op het provinciehuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u ook bereid om hier consequenties aan te verbinden en geen vlees meer te serveren, dan wel met een voorstel aan de Staten te komen, met als doel de consumptie van dode dieren te verminderen en uiteindelijk af te schaffen?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf

[2] http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php

[3] 30 % volgens Akkermans et al.: http://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2013/73-4/167-170.pdf

[4] Volgens de WHO in haar rapport Livestocks long shadow (2006) 18 %

[5] http://www.voedingscentrum.nl/nl/schijf-van-vijf/eet-gevarieerd/vegetarisch-eten.aspx

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 29 okt. 2015

Geachte mevrouw De Wrede,
In uw brief van 29 oktober 2015 heeft u ons een aantal vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. Hierbij beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij voor de duidelijkheid eerst de vragen herhalen.
1. Bent u ervan op de hoogte dat nagenoeg alle soorten vleesbeleg voor brood worden gerookt, gezouten of met bewaarmiddelen bewerkt, terwijl deze nu op dezelfde lijst 1 van lARC staan waar ook asbest, aflatoxine en tabak op staan?
Antwoord:
Ja.

2. Bent u het met de Partij voor de dieren eens dat, gezien het voorgaande, het serveren van gerookt, gezouten of met bewaarmiddelen bewerkte vleesproducten zoals ook hamburgers en worst tijdens lunch- en dinerpauzes aan medewerkers en bezoekers in de praktijk gelijk staat aan het bewust blootstellen van de medewerkers aan (andere) gevaarlijke stoffen? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
De provincie beschermt uiteraard haar medewerkers tegen ongewilde blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de werkomstandigheden. Hier is echter sprake van een bewuste keuze door de medewerkers zelf. Daarnaast is hier sprake van een verschillend risico.
Het is onze taak om de mensen zo goed mogelijk te informeren en een afgewogen assortiment aan te bieden waarin ook duurzame en gezonde producten worden aangeboden.

3. Onderschrijft u dat zowel werkgevers als overheden een taak hebben om de gezondheid van hun werknemers respectievelijk burgers te beschermen tegen gevaarlijke en carcinogene stoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan in het provinciehuis te stoppen met het serveren van gerookte, gezoute of houdbaar gemaakte vleesproducten?

Antwoord:
De overheid heeft de taak om mensen de keuze ten aanzien van consumptie van etenswaren bewust te laten maken. Dit doen wij middels voorlichting, communicatie en acties. Denk aan: het geven van advies "eet vlees met mate", het promoten van gezonde voeding, medewerkers te verleiden tot het consumeren van gezonde voeding en door producten als groenten en fruit goed zichtbaar in het assortiment te laten zijn.


4. Onderschrijft u dat de consumptie van vleeswaren aantoonbaar (veel) meer negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, milieu, gezondheid en dierenwelzijn (wereldwijd) dan de consumptie van plantaardige eiwitten terwijl vegetarische producten de benodigde voedingsstoffen ook kunnen leveren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Het is algemeen bekend dat de productie van vlees gevolgen heeft voor het klimaat, milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Wij volgen het advies van het Ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding van de publiciteit rond deze maatregel, om minderte eten van genoemde producten, maar waarin ook gewezen wordt op de gezonde voedingsstoffen in vlees.


5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het gezien bovenstaande beter zou zijn om in het geheel geen vlees meer te serveren op het provinciehuis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u ook bereid om hier consequenties aan te verbinden en geen vlees meer te serveren, dan wel met een voorstel aan de Staten te komen, met als doel de consumptie van dode dieren te verminderen en uiteindelijk af te schaffen?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de medewerkers zelf vrij zijn in, en verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes met betrekking tot de consumptie van etenswaren. In de aanbesteding van de catering, die het afgelopen jaar tot een contract met een nieuwe cateraar heeft geleid, hebben wij extra aandacht besteed aan het aanbod van duurzame producten, streekproducten en gezonde voedig. Daardoor is het aanbod in het bedrijfsrestaurant weer een stuk gezonder en duurzamer geworden. Samen met onze (nieuwe) cateraar Vitam en zorgen wij voor heldere informatie over het aanbod zodat de mensen zelf een bewuste keuze kunnen maken.


Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende de opvang van zeehonden

Lees verder

Statenvragen over windparken langs de Waddenkust

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer