Vragen betref­fende herstellen van de eenden­kooien


Indiendatum: sep. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Het Dagblad van het Noorden vermeldde 17 augustus jl. dat eigenaren van eendenkooien in het waddengebied subsidie van het Waddenfonds willen, om hiermee de eendenkooien te kunnen behouden. Een deel van deze eendenkooien wordt gebruikt voor commerciële vangst van eenden.

Met betrekking tot dit bericht heeft de Partij voor de Dieren enkele vragen:

1. Bent u bekend met dit bovengenoemd bericht?

2.Kunt u bevestigen dat er voor enkele miljoenen subsidie uit het Waddenfonds voor het herstellen van de eendenkooien is aangevraagd?

Het Waddenfonds is in 2006 opgericht ter compensatie voor de aardgasboringen in het unieke waddengebied. Doel was en is het duurzaam beschermen en ontwikkelen van de Waddenzee als natuurgebied en het stimuleren van het behoud van het unieke open landschap[1].

3.Bent u van mening dat het vangen van beschermde dieren (wilde eenden) voor commerciële doeleinden past binnen deze stichtingsgronden voor het Waddenfonds? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4.Bent u van mening dat subsidie voor het vangen van beschermde dieren (wilde eenden) past binnen de doelstellingen van het Waddenfonds, louter op grond van inpassing in het landschap aldaar? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5.Ziet u een mogelijkheid om de subsidie alleen toe te kennen voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van de eendenkooien en hierbij het mogelijk maken van het daadwerkelijk vangen van wilde eenden in de gesubsidieerde eendenkooien niet toe te staan? Zo ja, gaat u deze mogelijkheid benutten? Indien u dit niet gaat doen, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Anja Hazekamp

Partij voor de Dieren

[1] http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waddenzee/subsidie-waddenfonds

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 5 nov. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

Aanleiding
Het Dagblad van het Noorden vermeldde 17 augustus jl. dat eigenaren van eendenkooien in het Waddengebied subsidie van het Waddenfonds willen, om hiermee de eendenkooien te kunnen behouden. Een deel van de eendenkooien wordt gebruikt voor de commerciële vangst van eenden.

In uw brief van 16 september 2013 heeft u ons een aantal vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. Hierbij beantwoorden wij uw vragen, waarbij wij voor de duidelijkheid eerst de vragen herhalen.

De vragen
1. Bent u bekend met bovenstaand bericht? Ja

2. Kunt u bevestigen dat er voor enkele miljoenen subsidie uit het Waddenfonds voor het herstellen van de eendenkooien is aangevraagd?

Nee. Er is c.q. zijn tot dusverre geen aanvragen bij het Waddenfonds ingediend tot subsidiering van eendenkooien. Wel is ons bekend dat samenwerkende landschapsorganisaties en andere eigenaren van eendenkooien verkennend bij de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds geïnformeerd hebben naar de mogelijkheden welke het Waddenfonds kan bieden voor restauratie en functievernieuwing van historische eendenkooien in het waddenkustgebied en op de Waddeneilanden.

3. Bent u van mening dat het vangen van beschermde dieren (wilde eenden) voor commerciële doeleinden past binnen deze stichtingsgronden voor het Waddenfonds? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja. Tot de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds behoort o.a. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.

Dit is verder uitgewerkt in het programma Waddenfonds 2012/2013. Beoordeling van subsidieaanvragen vindt plaats in dat kader en overigens volgens de voorschriften uit de Subsidieverordening Waddenfonds alsmede toepasselijke voorschriften van subsidierecht en EU-staatssteun. Er dient tevens voldaan te worden aan de eis van uitvoerbaarheid, hetgeen ook inhoud dat vergunning- en ontheffingsverlening volgens de geldende wetgeving mogelijk is en overigens dat functie en gebruik in overeenstemming is met geldend recht. De vraag naar toelaatbaarheid van commerciële doeleinden c.q. de mate waarin dat toelaatbaar is wordt overeenkomstig het vorenstaande beoordeeld.

4. Bent u van mening dat subsidie voor het vangen van beschermde dieren (wilde eenden) past binnen de doelstellingen van het Waddenfonds, louter op grond van inpassing in het landschap aldaar? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ja. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 3.

5. Ziet u een mogelijkheid om de subsidie alleen toe te kennen voor het behoud van de cultuurhistorische waarde van de eendenkooien en hierbij het mogelijk maken van het daadwerkelijk vangen van wilde eenden in de gesubsidieerde eendenkooien niet toe te staan? Zo ja, gaat u deze mogelijkheid benutten Indien u dit niet gaat doen, waarom niet?

Nee. Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 3.

Afsluiting

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende waterkwaliteit in de provincie

Lees verder

Vragen met betrekking tot doodgeschoten capibara

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer