Vragen met betrekking tot dood­ge­schoten capibara


Indiendatum: sep. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Op 27 september jl. brachten onder andere de Telegraaf en RTV Noord het nieuwsbericht naar buiten dat Waterschap Hunze en Aa’s per ongeluk een vermiste capibara had doodgeschoten . De capibara, met als eigenaar Kleindierpark Bellingwolde, werd voor een beverrat aangezien.

Over dit bericht heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de berichten over het doodschieten van de capibara?
2. Kunt u bevestigen dat de capibara is doodgeschoten door het waterschap Hunze en Aa’s??
3. Kunt u aangeven of het vaker voorkomt dat het waterschap loslopende huisdieren doodt? Zo ja, hoe vaak komt dit voor en om welke dieren gaat het?
4. Is bij het doden van de capibara naar uw oordeel de Flora- en Faunawet overtreden, aangezien capibara's in Nederland niet zijn aangewezen als dieren die door waterschappen of jagers gedood mogen worden? Zo ja, op welke wijze gaat u handhaven naar aanleiding van deze wetsovertreding? Zo nee, waarom niet?

Een capibara is gemiddeld twee keer zo groot en vijf keer zo zwaar als een beverrat .
1. Is het correct dat de capibara werd aangezien voor beverrat? Zo ja, gaat u het waterschap aanspreken op deze grove nalatigheid?
2. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat het zorgelijk is dat dergelijke missers gemaakt worden in zaken waarbij het gaat om leven en dood? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om het doden van beverratten op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de deskundigheid van de bestrijders? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Anja Hazekamp

Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 17 okt. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

Hierbij sturen wij u de beantwoording op de door u gestelde vragen met betrekking tot het doodschieten van een vermiste capibara.

Vraag 1.
Bent u op de hoogte van de berichten over het doodschieten van de capibara? Antwoord: Ja.

Vraag 2.
Kunt u bevestigen dat de capibara is doodgeschoten door het waterschap Hunze en Aa's?
Antwoord: Onze informatie beperkt zich tot de berichten in de media waaruit blijkt dat een capibara is doodgeschoten door een medewerker van het Waterschap Hunze en Aa's.

Vraag 3.
Kunt u aangeven of het vaker voorkomt dat het waterschap loslopende huisdieren doodt? Zo ja, hoe vaak komt dit voor en om welke dieren gaat het?
Antwoord: Dat is ons niet bekend.

Vraag 4. Is bij het doden van de capibara naar uw oordeel de Flora- en Faunawet overtreden, aangezien capibara's in Nederland niet zijn aangewezen als dieren die door waterschappen of jagers gedood mogen worden? Zo ja, op welke wijze gaat u handhaven naar aanleiding van deze wetsovertreding? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Capibara's zijn inderdaad niet aangewezen als dieren die door waterschappen of jagers gedood mogen worden. Wij zullen echter niet handhavend optreden omdat het hier om een incident gaat. Bovendien is de eigenaar van de capibara er zelf verantwoordelijk voor om het dier binnen de daarvoor bestemde omheining te houden.

Vraag 1.
Is het correct dat de capibara werd aangezien voor beverrat? Zo ja, gaat u het waterschap aanspreken op deze grove nalatigheid?
Antwoord: Zoals bij vraag 2 al aangegeven beperkt onze informatie zich tot berichtgeving uit de media. Wij gaan het waterschap niet aanspreken over dit incident

Vraag 2.
Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat het zorgelijk is dat dergelijke missers gemaakt worden in zaken waarbij het gaat om leven en dood? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, de kans dat een dergelijk incident zich opnieuw voordoet is zeer klein.

Vraag 3.
Bent u bereid om het doden van beverratten op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de deskundigheid van de bestrijders? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Nee, hier zien wij geen aanleiding toe.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.

Interessant voor jou

Vragen betreffende herstellen van de eendenkooien

Lees verder

Vragen betreffende vervuiling RWE/Essent Duitse natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer