Vragen betref­fende algen­groei opper­vlak­te­wa­teren


Indiendatum: jul. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende algengroei oppervlaktewateren

Geacht college,

Onlangs stierven duizenden palingen toen ze aan land gingen in de Breebaartpolder. Zuurstofgebrek dreef de dieren uit het water. [1] Uit onderzoek blijkt dat er een groot zuurstoftekort is in het water van de Breebaartpolder, veroorzaakt door algengroei. Dit ondanks de gedempte getijdenwerking in het gebied.

Tevens blijkt ook dit jaar weer blauwalg voor te komen in diverse Groninger zwemwateren, met een negatief zwemadvies tot gevolg. [2]

Graag stellen we u de volgende vragen.

  1. Heeft u contact gehad met het Groninger Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s over de dood van de palingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst?
  2. Bent u van mening dat stikstof/fosfaat uit mest of stikstofneerslag uit de lucht een rol speelt bij de overmatige algengroei in de Breebaartpolder? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, gaat u maatregelen treffen en welke?
  3. Is er inmiddels duidelijkheid over het al dan niet toenemen van het aantal blauwalgbesmettingen? (In 2013 kon hierover nog geen uitsluitsel worden gegeven: https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-betreffende-waterkwaliteit-in-de-provincie)
  4. Bent u van mening dat er een directe relatie bestaat tussen overbemesting van akkers en het voorkomen van blauwalg? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, acht u het acceptabel dat het mestoverschot en veehouderijbeleid de veiligheid van mens en dier en het zwemplezier van vele recreanten bedreigt?
  5. Wat is de stand van zaken omtrent provinciale medefinanciering naar maatregelen om blauwalg tegen te gaan c.q. de zwemwaterkwaliteit te verbeteren? Wordt er vanuit de land- en tuinbouwsector ook een financiële bijdrage verwacht? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven of de LTO al vordering maakt met het opstellen van maatregelen om de KRW-doelen te halen, en zo ja, wanneer komen de voorgestelde maatregelen beschikbaar voor PS?
  7. Kunt u aangeven of alle Groninger zwemwaterlocaties de klasse ‘aanvaardbaar’ uit de Europese zwemwaterrichtlijn hebben? Zo nee,welke locaties voldoen hier nog niet aan en wat is hiervan de oorzaak?
  8. Welke rol spelen riooloverstorten volgens u in het algenprobleem? Worden er volgens u voldoende inspanningen geleverd om riooloverstorten tegen te gaan? Voldoen alle riooloverstorten in de provincie aan de normen voor de Kaderrichtlijn Water? Zo nee, waarom niet en hoe wordt dit probleem aangepakt?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/droge-grond-nekte-palingen-12758853.html

[2] http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/niet-zwemmen-wegens-blauwalg-12723143.html

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geachte mevrouw De Wrede,

Naar aanleiding van uw met bovengenoemde brief gestelde vragen namens de statenfractie van de Partij voor de Dieren berichten wij u het volgende.

Vraag 1. Heeft u contact gehad met het Groninger Landschap en Waterschap Hunze en Aa's over de dood van de palingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst?

Antwoord: Ja, wij zijn geïnformeerd over de s ituatie.

Vraag 2. Bent u van mening dat stikstof/fosfaat uit mest of stikstofneerslag uit de lucht een rol speelt bij de overmatige algengroei in de Breebaartpolder? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, gaat u maatregelen treffen en welke?

Antwoord: Waterkwaliteit is een verantwoordelijkheid van het waterschap. Wij gaan ervan uit dat het waterschap, en in dit specifieke geval de beheerder/eigenaar, maatregelen neemt om de algengroei tegen te gaan. Wat betreft de oorzaak van de overmatige algengroei zijn er een aantal factoren te benoemen. Naast de temperatuur en mate van doorspoeling is dat ook eutrofiëring. Het gaat hier om een geïsoleerde plas. De oorzaak van deze eutrofiëring kan zeer divers zijn maar mest uit de landbouw is zeer onwaarschijnlijk vanwege de geïsoleerde ligging. Mogelijk is het ontstaan door een geleidelijke oplading met nutriënten door vogels en schapen. Het Groninger Landschap kijkt hoe vissterfte in de toekomst voorkomen kan worden.

Vraag 3. Is er inmiddels duidelijkheid over het al dan niet toenemen van het aantal blauwalgbesmettingen? (In 2013 kon hierover nog geen uitsluitsel worden gegeven: https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragenbetreffende-waterkwaliteit-in-de-provincie)

Antwoord: Ten opzichte van 2013 is het aantal waarschuwingen in de zwemplassen in de provincie Groningen over blauwalgen niet noemenswaardig veranderd.

Vraag 4. Bent u van mening dat er een directe relatie bestaat tussen overbemesting van akkers en het voorkomen van blauwalg? Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, acht u het acceptabel dat het mestoverschot en veehouderijbeleid de veiligheid van mens en dier en het zwemplezier van vele recreanten bedreigt?

Antwoord: De oorzaken van blauwalg in zwemwater zullen per zwemwater verschillen. Oplossingen zullen dan ook per zwemwater bepaald moeten worden.

Vraag 5. Wat is de stand van zaken omtrent provinciale medefinanciering naar maatregelen om blauwalg tegen te gaan c.q. de zwemwaterkwaliteit te verbeteren? Wordt er vanuit de land- en tuinbouwsector ook een financiële bijdrage verwacht? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er wordt door de provincie geen financiële bijdrage geleverd om specifiek blauwalgen tegen te gaan. De beheerder van het zwemwater zal, In overleg met het waterschap op zoek gaan naar maatregelen om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast vinden om de waterkwaliteit te verbeteren generieke maatregelen plaats In het kader van de KRW. De landbouwsector zelfheeft het initiatief genomen tot een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om, onder andere, een bijdrage te leveren aan de waterkwaliteitsopgaven.

Vraag 6. Kunt u aangeven of de LTO al vordering maakt met het opstellen van maatregelen om de KRW-doelen te halen, en zo ja, wanneer komen de voorgestelde maatregelen beschikbaar voor PS?

Antwoord: De agrarische sector participeert in een aantal KRW maatregelen van de waterschappen, de voortgang van deze maatregelen maakt onderdeel uit van de toezichtsrol van de provincie op de waterschappen. De maatregelen van het Deltaplan agrarisch waterbeheer zijn te volgen op de website van het DAW (http://agrarischwaterbeheer.nl).

Vraag 7. Kunt u aangeven of alle Groninger zwemwaterlocaties de klasse 'aanvaardbaar' uit de Europese zwemwaterrichtlijn hebben? Zo nee, welke locaties voldoen hier nog niet aan en wat is hiervan de oorzaak?

Antwoord: Van alle 43 officieel aangewezen locaties zijn er 41 minimaal aanvaardbaar. BIJ de overige 2, het Reitdiep te Garnwerd en het Strandheem te Opende, is de oorzaak een verhoging van de normen voor E-coli bacteriën.

Vraag 8. Welke rol spelen riooloverstorten volgens u in het algenprobleem? Worden er volgens u voldoende inspanningen geleverd om riooloverstorten tegen te gaan? Voldoen alle riooloverstorten in de provincie aan de normen voor de Kaderrichtlijn Water? Zo nee, waarom niet en hoe wordt dit probleem aangepakt?

Antwoord: Riooloverstorten kunnen lokaal een bijdrage leveren aan het algenprobleem. De aanpak van riooloverstorten is een taak van de gemeente in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder. De KRW kent geen normen voor riooloverstorten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende proefboring gas Noordzee

Lees verder

Vragen betreffende aanwijzing nijlgans en verwilderde gans

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer