Staten­vragen over jacht,  een dood­ge­schoten reetje en vogel­griep


Indiendatum: dec. 2016

Groningen, 21 december 2016

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende overtredingen van regels met betrekking tot de jacht, een doodgeschoten reetje in Westernieland en de vogelgriep;

Geacht college,

Wellicht mede naar aanleiding van publiciteit als gevolg van onze aangenomen motie plezierjacht tijdens de recente Statenvergadering, bereikte ons het volgende.

Het dorp Westernieland treurt vanwege het doodschieten van het dorpsreetje[1], een door Faunavisie grootgebracht reebokje dat door de politie bij hen binnengebracht was op zijn eerste levensdag.[2] Het bokje bleef terugkomen in het dorp en drukte bij verschillende mensen zijn neus tegen de ramen. Het doodschieten van het dier is vermoedelijk gebeurd binnen de huidige wetgeving, dat wil zeggen op door een jager gepacht grondgebied en naar aanleiding van een ontheffing.

Wij werden tevens geïnformeerd over het feit dat in de directe omgeving van het dorp Westernieland geregeld gejaagd wordt en ook in het jachtseizoen soms op bijna wekelijkse basis (grootscheepse) drijfjachten worden georganiseerd. Ook in de afgelopen twee weekenden, ondanks de vogelgriep en ook op een zondag, dit laatste ondanks het landelijke jachtverbod op zondag.

Het landelijke jachtverbod in het kader van de vogelgriep is opgeheven. Er gelden nog wel beperkende maatregelen: niet jagen op watervogels en deze niet verontrusten bij de jacht. De versoepeling van het jachtverbod wekt verbazing, want, zoals een kippenboer uit Middelstum zei: jagers kunnen via vogelpoep het virus verder verspreiden.[3]

Wij willen u hier graag de volgende vragen over stellen.

1 Heeft u naar aanleiding van de zorgen over verspreiding van het griepvirus contact gehad met de Groningse Faunabeheereenheid en hen om terughoudendheid bij het uitoefenen van de jacht (en andere types afschot) verzocht? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, bent u hiertoe alsnog bereid en indien niet, waarom niet?
2 Bent u bereid en in staat om, teneinde verspreiding van het virus en hierdoor het voortijdig sterven en zinloos doden van tienduizenden, mogelijk zelfs meer, vogels te voorkomen, ontheffingen in het kader van beheer en schadebestrijding in te trekken of op te schorten tot minimaal het moment dat de dreiging van het virus is geweken? Zo nee, waarom niet?
3 Ook in Vlagtwedde is afgelopen weekend nog gejaagd en ook in de buurt van water, namelijk in de buurt van het Ellesinghuizerveld bij Smeerling, bij een pingo. Het gebod om watervogels niet te verontrusten is hier niet gerespecteerd, net zomin als het jachtverbod op zondag bij Westernieveld. Wie is in beide gevallen verantwoordelijk voor de handhaving van regels met betrekking tot de jacht? Wat denkt u te gaan doen om ervoor te zorgen dat het doodschieten van dieren toch ten minste binnen wettelijke kaders blijft?
4 De Partij voor de Dieren vermoedt dat het bij de drijfjachten bij Westernieland gaat om de haas, door jagers het haas genoemd. Hoe oordeelt u over het feit dat de haas nog steeds intensief bejaagd wordt in uw provincie, terwijl het dier geplaatst is op de lijst van Groninger soorten en habitats (zie bijlage 2 in de recente Natuurvisie provincie Groningen) en hier als “rood” is aangevinkt, hetgeen staat voor: “actie nodig (onvoldoende beleid en negatieve trend) ?

De Partij voor de Dieren meent dat griep bij vogels net zoals bij mensen een natuurlijk, hoewel niet altijd ongevaarlijk, fenomeen is dat alleen tot de huidige problematiek leidt vanwege de ongezonde en massale wijze waarop wij vogels houden voor consumptie.

5 Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat intensieve pluimveehouderijen kraamkamers zijn voor virussen en andere (al dan niet multiresistente) ziekteverwekkers? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het allerminst is bewezen dat vogelgriep wordt veroorzaakt door trekvogels? Bent u bekend met wetenschappelijk bewijs dat erop duidt dat wilde eenden bijvoorbeeld het virus hier kunnen oplopen? [4]
6 Gebeuren er bij uw weten wel eens verkeersongevallen met reeën in de buurt van het dorp Westernieland? En zo niet, in welke mate neigen reeën tot verplaatsing indien zij ergens hun domicilie hebben gekozen? Was deze specifieke ree een bedreiging voor de verkeersveiligheid? Zo nee, waarom kiest u er dan toch voor om afschot in de hele provincie toe te staan, ook daar waar de verkeersveiligheid niet aangetast wordt?
7 Faunavisie betreurt het doodschieten van het diertje. Kunt u een locatie noemen in de provincie Groningen waar zij de door hen grootgebrachte reeën kunnen uitzetten zonder dat deze het gevaar lopen te worden doodgeschoten en zo nee, bent u bereid om een gro(o)t(er) gebied voor de dieren aan te wijzen / in te richten waar ontheffingen niet gelden, zoals rondom een groot Natura 2000 terrein?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.dvhn.nl/groningen/Reebokje-van-Westernieland-mocht-geen-jaar-oud-worden-21855409.html

[2] https://www.dropbox.com/sh/x7g30uhsrnl04or/y_4DEeUZTY?preview=NK+nr27+dec+2016.pdf

[3] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/171507/Vogelgriep-alle-seinen-staan-op-rood

[4] https://nioo.knaw.nl/nl/pers/onderzoek-aan-wilde-eenden-laat-zien-trekvogels-brengen-geen-vogelgriep-maar-krijgen-het-hier

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 24 jan. 2017

Datum: 24 JAN, 2017
Briefnummer: 2017-01681/4/A.18, LGW
Behandeld door: R. Vos
Antwoord op: uw brief d.d. 21 december 2016
Onderwerp: Statenfractie PvdD - schriftelijke vragen betr. overtredingen regels m.b.t. jacht, een doogeschoten reetje in Westernieland en de vogelgriep

Geachte mevrouw De Wrede,


Op 21 december 2016 ontvingen wij van u vragen over overtredingen jachtregels, een doodgeschoten reetje
en de vogelgriep. Hierbij ontvangt u onze antwoorden op die vragen.

Vraag 1. Heeft u naar aanleiding van de zorgen over verspreiding van het griepvirus contact gehad met de
Groningse Faunabeheereenheid en hen om terughoudendheid bij het uitoefenen van de jacht (en andere
types afschot) verzocht? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, bent u hiertoe alsnog bereid en indien niet,
waarom niet?

Antwoord: Vanaf 1 januari is de nieuwe wet Natuurbescherming in werking, waardoor wij als provincie de
regie hebben over het natuurbeleid in de regio. Dat betekent echter niet dat wij over alle zaken gaan, zoals
over de jacht. Nu niet, maar ook niet in de periode vóór 1 januari.
Wij hebben contact gehad met de Faunabeheereenheid Groningen (FBE) in de periode dat de
staatssecretaris besloot om de jacht en de door de provincie verleende ontheffingen en vrijstellingen te
beperken. Dit contact had betrekking op de provinciale ontheffingen en vrijstellingen en niet over de jacht in
het algemeen. Dat laatste is en blijft namelijk de bevoegdheid van het Rijk. De FBE heeft de
Wildbeheereenheden geïnformeerd over het besluit van de staatssecretaris zodat jachtaktehouders daar
kennis van konden nemen.

Vraag 2. Bent u bereid en in staat om, teneinde verspreiding van het virus en hierdoor het voortijdig sterven
en zinloos doden van tienduizenden, mogelijk zelfs meer, vogels te voorkomen, ontheffingen in het kader
van beheer en schadebestrijding in te trekken of op te schorten tot minimaal het moment dat de dreiging van
het virus is geweken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het is niet onze bevoegdheid, maar die van het Rijk. De staatssecretaris van het ministerie van
Economische Zaken (inclusief natuur) neemt hierover op basis van de Gezondsheids- en welzijnswet voor
dieren een besluit.

Vraag 3. Ook in Vlagtwedde is afgelopen weekend nog gejaagd en ook in de buurt van water, namelijk in de buurt van het Ellesinghuizerveld bij Smeerling, bij een pingo. Het gebod om watervogels niet te verontrusten is hier niet gerespecteerd, net zomin als het jachtverbod op zondag bij Westernieveld. Wie is in beide gevallen verantwoordelijk voor de handhaving van regels met betrekking tot de jacht? Wat denkt u te gaan doen om ervoor te zorgen dat het doodschieten van dieren toch ten minste binnen wettelijke kaders blijft?
Antwoord: In de voorbeelden die u noemt zijn verschillende organisaties aan zet zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de inspecteurs Natuurwetgeving van de provincie Groningen. Onze eigen inspecteurs hebben in hun dagelijks werk aandacht voor overtredingen die betrekking hebben op jacht.

Vraag 4. De Partij voor de Dieren vermoedt dat het bij de drijfjachten bij Westernieland gaat om de haas, door jagers het haas genoemd. Hoe oordeelt u over het feit dat de haas nog steeds intensief bejaagd wordt in uw provincie, terwijl het dier geplaatst is op de lijst van Groninger soorten en habitats (zie bijlage 2 in de recente Natuurvisie provincie Groningen) en hier als "rood" is aangevinkt, hetgeen staat voor: "actie nodig (onvoldoende beleid en negatieve trend)?
Antwoord: De provincie heeft niet de bevoegdheid om de jacht in te perken. Dit is een Rijksbevoegdheid. Zie ook ons antwoord op vraag 1.

Vraag 5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat intensieve pluimveehouderijen kraamkamers zijn voor virussen en andere (al dan niet multiresistente) ziekteverwekkers? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het allerminst is bewezen dat vogelgriep wordt veroorzaakt door trekvogels? Bent u bekend met wetenschappelijk bewijs dat erop duidt dat wilde eenden bijvoorbeeld het virus hier kunnen oplopen?
Antwoord: Wij hebben geen deskundigheid op het gebied van virussen en andere ziekteverwekkers. Daarom kunnen wij niet ingaan op vragen over de oorzaak van de vogelgriep.

Vraag 6: Gebeuren er bij uw weten wel eens verkeersongevallen met reeën in de buurt van het dorp Westernieland? En zo niet, in welke mate neigen reeën tot verplaatsing indien zij ergens hun domicilie hebben gekozen? Was deze specifieke ree een bedreiging voorde verkeersveiligheid? Zo nee, waarom kiest u er dan toch voor om afschot in de hele provincie toe te staan, ook daar waar de verkeersveiligheid niet aangetast wordt?
Antwoord: Er zijn af en toe aanrijdingen met reewild in de omgeving van Westernieland. Reewild steekt regelmatig wegen over, in dat kader kunnen reeën een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid

Vraag 7. Faunavisie betreurt het doodschieten van het diertje. Kunt u een locatie noemen in de provincie Groningen waar zij de door hen grootgebrachte reeën kunnen uitzetten zonder dat deze het gevaar lopen te worden doodgeschoten en zo nee, bent u bereid om een gro(o)t(er) gebied voor de dieren aan te wijzen/in te richten waar ontheffingen niet gelden, zoals rondom een groot Natura 2000 terrein?
Antwoord: Een locatie die u voor ogen heeft is niet aanwezig in de provincie Groningen. Mogelijk ziet Faunavisie kans om met de betreffende Wildbeheereenheid hierover afspraken te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen uitstoot Waddenzee

Lees verder

Statenvragen over COA-locatie in Ter Apel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer