Staten­vragen over COA-locatie in Ter Apel


Indiendatum: jan. 2017

Groningen, 3-1-2017

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de gezondheidsklachten van COA personeel in één specifiek kantoorgebouw op de COA-locatie in Ter Apel aan de Ter Apelervenen 5;

Geacht college,

Deze week is zowel via RTV Noord[i] als het DvhN[ii] naar buiten gekomen dat veel van het COA-personeel, werkend in één specifiek kantoorgebouw op de COA-locatie in Ter Apel (ernstige) gezondheidsklachten heeft. De Partij voor de Dieren heeft met verschillende van deze COA-medewerkers gesproken.

Op de plaats van het gebouw zou in het verre verleden een dumping hebben plaatsgevonden (in de ondergrond) van de toen nog in Stadskanaal gevestigde vestiging van Philips. Op de kaart bij het bodemloket[iii] wordt slechts één sanering genoemd op het betreffende terrein en dat betreft niet deze locatie. Saneringsrapporten zijn moeilijk boven water te krijgen.

Mensen zouden veel en onverklaarbare gezondheidsklachten hebben zoals spontane bloedneuzen en extreme vermoeidheid. De COA erkent het probleem en heeft inmiddels een (letterlijk) meer diepgaand bodemonderzoek aangekondigd.

De klokkenluiders voelden zich in het verleden echter weinig serieus genomen door de COA en hebben dan ook geen vertrouwen in dit onderzoek. Ze vrezen belangenverstrengeling en willen graag een onafhankelijk onderzoek.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1 Ben u op de hoogte van het probleem op het COA terrein in Ter Apel en wat vindt u daarvan?
2 De provincie is bevoegd gezag voor de wet Bodembescherming. Bent u volgens uzelf voldoende op de hoogte van de kwaliteit van de grond waarop nu gebouwd is (en nog wordt) in het gebied waar het zogenaamde masterplan wordt gerealiseerd? Zo ja, wat is de kwaliteit van de grond volgens u? Hoe diep is er in de ondergrond geboord om tot die conclusie te komen? Waar kunnen we de rapporten inzien?
3 Bent u er van op de hoogte, dat er in het verleden (mogelijk) dumpingen hebben plaatsgevonden in de ondergrond van Philips Stadskanaal op- of in de nabijheid van de plek waar nu het betreffende kantoorgebouw staat en waar in de buurt ook mensen wonen? Is die plek - deels – gesaneerd? Zo ja, waarom vinden we die plek dan niet terug in het bodemloket? Zo niet, bent u het met met ons eens dat de provincie een onafhankelijk bodemonderzoek moet laten plaatsvinden, ook van de diepe ondergrond, om iedere vorm van belangenverstrengeling uit te sluiten? Zo nee, waarom niet?
4 De gemeente Vlagtwedde vertelde de medewerkers van de COA, dat zij geen enkel saneringsrapport van de locatie als geheel in haar bezit heeft. Ook niet van de sanering die wel op het bodemloket staat vermeld. Hoe en waar kunnen we dan het saneringsrapport inzien?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren

[i] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/172212/COA-bezorgd-over-gezondheidsklachten-azc-Ter-Apel

[ii] http://www.dvhn.nl/groningen/COA-medewerkers-Ter-Apel-ziek-vervuiling-21889484.html

[iii] http://www.bodemloket.nl/kaart#265494,545494,266019,545956

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 9 jan. 2017

31-1-2017

Bijlage: 1

Geachte mevrouw Voerman,

In uw brief van 3 januari 2017 stelt u ons namens de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over berichten in de media betreffende de gezondheidsklachten van COA personeel in één specifiek kantoorgebouw op de COA-locatie in Ter Apel. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Ben u op de hoogte van het probleem op het COA terrein in TerApei en wat vindt u daarvan?

Antwoord: Ja, wij zijn via de mediaberichten op de hoogte van de gezondheidsklachten van medewerkers van het COA. Op grond van alle beschikbare bodemonderzoeken uit de periode 1983-2013 zien wij echter géén aanleiding en causaal verband met de kwaliteit van de bodem ter plaatse.

2. De provincie is bevoegd gezag voor de wet Bodembescherming. Bent u volgens uzelf voldoende op de hoogte van de kwaliteit van de grond waarop nu gebouwd is (en nog wordt) in het gebied waar het zogenaamde masterpian wordt gerealiseerd? Zo ja, wat is de kwaliteit van de grond volgens u? Hoe diep is er in de ondergrond geboord om tot die conclusie te komen? Waar kunnen we de rapporten inzien?

Antwoord: Ja, wij zijn voldoende op de hoogte van de kwaliteit van de bodem waarop recentelijk is gebouwd en nog gebouwd gaat worden. De kwaliteit van de bovengrond en de ondergrond voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het gebruik van de bodem voor wonen met tuin. Ter plaatse is bodemonderzoek uitgevoerd volgens het gangbare protocol NEN5740, daarbij is plaatselijk tot een diepte van 3,2 meter diep geboord. Het verkennend bodemonderzoek van Dura Vermeer Milieu BV uit 2011 is bijgevoegd.

3. Bent u er van op de hoogte, dat erin het verleden (mogelijk) dumpingen hebben plaatsgevonden in de ondergrond van Philips Stadskanaal op- of in de nabijheid van de piek waar nu het betreffende kantoorgebouw staat en waar in de buurt ook mensen wonen? is die piek - deels - gesaneerd? Zo ja, waarom vinden we die piek dan niet terug in het bodemioket? Zo niet, bent u het met ons eens dat de provincie een onafhankelijk bodemonderzoek moet laten plaatsvinden, ook van de diepe ondergrond, om iedere vorm van belangenverstrengeling uit te sluiten? Zo nee, waarom niet ?

Antwoord: Tijdens graafwerkzaamheden t.b.v. de inrichting van het NAVO-depot in 1983 stuitte men op het noordelijk deel van het terrein op een wijk/sloot die voor een deel gedempt bleek te zijn met (industrieel) afval van onbekende herkomst. Er gingen in die tijd geruchten de ronde dat hier ook afval van Philips Stadskanaal gestort zou zijn. Deze gedempte wijk is toen opgeschoond en het vrijgekomen materiaal is elders op het NAVO-terrein in een bovengronds depot geplaatst. Dit gronddepot was voorzien van een onder- en bovenafdichting van HDPE-folie. Dit depot met vervuilde grond bevond zich tegen de zuidelijke grens van het voormalig NAVO-terrein en is in november 1996 opgeruimd in verband met de overdracht van het terrein van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Justitie. Het gronddepot bevond zich op ruime afstand (80-100 meter) van de huidige nieuwbouw van het AZC. De met afval gedempte wijk bevond zich ongeveer 500 meter noordelijker, op een terreingedeelte dat nu als bedrijfsterrein in gebruik is bij een handelsmaatschappij. Het opschonen van de gedempte wijk in 1983 en het opruimen van het gronddepot in 1996 was geen sanering in de zin van de Wetbodembescherming en is daarom niet als zodanig geregistreerd in ons bodeminformatiesysteem c.q. het bodemloket. Het opruimen van het gronddepot valt onder de bevoegdheid van de gemeente in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK). De verontreinigde grond uit het depot is in opdracht van Defensie afgevoerd naar diverse erkende verwerkingsinrichtingen. Eind 1996 is een evaluatierapport van deze werkzaamheden opgesteld en opgestuurd naar de provincie.

4. De gemeente Vlagtwedde vertelde de medewerkers van de COA, dat zij geen enkel saneringsrapport van de locatie als geheel in haar bezit heeft. Ook niet van de sanering die wel op het bodemloket staat vermeld. Hoe en waar kunnen we dan het saneringsrapport inzien?

Antwoord: Alle bodemonderzoeken en saneringsrapporten uit de periode 1983-1998 zijn fysiek opgeslagen in het provinciaal archief en zijn in te zien, maar zijn niet digitaal beschikbaar. Deze rapporten staan ook genoemd in het bodemloket onder locatie GR00480001 en GR004800029. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen over jacht,  een doodgeschoten reetje en vogelgriep

Lees verder

Statenvragen bodemdaling Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer