Staten­vragen over hennep­teelt


Indiendatum: mei 2016

Statenfractie Groninger Belang,

Statenfractie PvdA provincie Groningen,

Statenfractie Partij voor de Dieren,

Turfsingel 83, 9712KL Groningen.

AAN: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

Groningen, 17 mei 2016

Betreft: Statenvragen van de Statenfracties provincie Groningen van Groninger Belang, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren, aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende Hennep-industrie op industrieterreinen in Oost-Groningen;

Geacht college,

De provincie Limburg onderzoekt samen met Wageningen Universiteit de mogelijkheden voor het opzetten van een keten voor vezelhennep in Limburg.[1] De provincie Groningen kent ook een voorzichtig begin van deze bedrijfstak.[2] Hennep heeft echter een negatief imago - doordat deze wordt verward met cannabis[3] -, is nog onbekend en vereist bovendien speciale (dure) machines voor de verwerking. De bedrijfstak zit in Groningen nog in het begin van de (dure) opstartfase.[4]

1 Bent u met onze fracties van mening dat de teelt en verwerking van vezelhennep past in een innovatief beleid voor de ontwikkeling van de (Oost-)Groningse landbouw- en industriesector?
2 Bent u bereid om te (laten) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ruim baan te maken voor de hennep verwerkende industrie in Oost-Groningen op bestaande industrieterreinen? Kunt u uw antwoord motiveren? Bent u bereid om eventueel samen te werken met de Wageningen Universiteit en/of provincie Limburg om ook in onze provincie een keten voor vezelhennep te ontwikkelen? Kunt u uw antwoord toelichten?
3 Indien het antwoord op de voorgaande 2 vragen ja luidt, bent u dan bereid om een concreet voorstel daarvoor uit te laten werken en daarmee bij de Provinciale Staten terug te komen voor de zomer van 2017? Zo nee, waarom niet?
4 Bent u bereid om te onderzoeken uit welke subsidieregelingen financiering kan worden verstrekt voor (proef)projecten voorde verwerking van vezelhennep en die desgevraagd - indien de aanvragen voldoen aan de daaraan te stellen eisen - ook te verstrekken? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke mogelijkheden ziet u bij het ontbreken van een adequate subsidieregeling voor de financiering van (proef)projecten voor de werking van vezelhennep, om de (proef)projecten te helpen financieren? Kunt u uw antwoord motiveren?

5 Bent u bereid om u actief in te zetten voor de ontwikkeling van deze bedrijfstak door voorlichting, lobby-werk, het bijeenbrengen van kennis en middelen, en alle overige u ter beschikking staande mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?
6 Bent u bereid om de boeren in onze provincie voor te laten lichten over de voordelen die hennep als afwisselingsgewas kan bieden zodat er een voldoende aanbod aan hennep komt, wat de vestiging van nieuwe hennep verwerkende bedrijven in deze regio kan helpen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Met vriendelijke groet,

Statenfractie Groninger Belang

Bram Schmaal


Statenfractie Partij van de Arbeid

Dominique de Haas en Brunie Batterman


Statenfractie Partij voor de Dieren

Ankie Voerman

[1] Zie http://www.arvalis.nl/actueel/artikelen/vezelhennep-een-kans-voor-regio-limburg/; http://www.innovatiecentrumvenlo.nl/events/innovatie-cafe-duurzaam-bouwen-aan-een-innovatieve-keten.

[2] O.a. Pensprik B.V. in Nieuw-Weerdinge, www.pensprik.com/, en HempFlax B.V. in Oude Pekela, http://hempflax.com/

[3] http://informatiecentrumcannabis.nl/dieven-roven-wetenschappelijk-vezelhennep-veld-leeg.html

[4] Vezelhennep heeft verschillende toepassingen. Uniek is o.a. de zeer hoge opbrengst aan massa per hectare. Hennep legt bovendien CO2 vast, verbetert de bodemstructuur, verdringt zelf onkruid en is bestand tegen schimmels en schadelijke insecten zodat er geen landbouwgif nodig is(http://dunagro.nl/wp-content/uploads/2013/09/Akkerbouwmagazine-2011.pdf), geen kunstmest, weinig arbeid, en het is een prima afwisselingsgewas dat voor de boeren in onze provincie een waardevolle aanvulling kan zijn en dat bovendien producten uit fossiele delfstoffen kan vervangen. De plant is uitstekend geschikt voor verwerking tot textiel (http://www.duurzamekleren.nl/blogs/blog/hennepteelt-voor-textiel-in-nederland/), verzorgingsproducten, voedingsmiddelen, dierbenodigdheden en -voedsel, papier, bouwmaterialen, vrije tijd- en kantoorartikelen, auto- en scooteronderdelen, hennepplastics en composiet, biomassa en zelfs hennepbeton. Bouwmaterialen van hennep zouden bovendien meegeven en niet scheuren en daardoor zeer geschikt zijn om huizen aardbevingsbestendig te maken(https://sensiseeds.com/nl/blog/kalkhennep-uit-groningen-veelbelovend-voor-aardbevingsresistent-bouwen/) Ook zijn vezelhennepvelden, anders dan bijvoorbeeld maisvelden, ongeschikt om er in of er naast illegaal psychoactieve marihuana te verbouwen vanwege de kruisbestuiving.(http://pantanova.nl/missie/vezelhennep-is-geen-marihuana)

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 6 jul. 2016

Geachte dames De Haas en Voerman en heren Schmaal en Batterman,

In antwoord op uw bovengenoemde brief volgt onderstaand de beantwoording van uw vragen m.b.t. de Hennepindustrie op industrieterreinen in Oost-Groningen.

1. Bent u met onze fracties van mening dat de teelt en verwerking van vezelhennep past in een innovatief beleid voor de ontwikkeling van de (Oost-)Groningse landbouw- en industriesector?

Antwoord: Ja. De teelt en verwerking van vezelhennep past goed binnen een van de zes door ons onlangs vastgestelde opgaven waar Provinciale Staten kennis van hebben genomen, namelijk de opgave circulaire economie.

2. Bent u bereid om te (laten) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ruim baan te maken voor de hennep verwerkende industrie in Oost-Groningen op bestaande industrieterreinen? Kunt u uw antwoord motiveren? Bent u bereid om eventueel samen te werken met de Wageningen Universiteit en/of provincie Limburg om ook in onze provincie een keten voor vezelhennep te ontwikkelen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord: Op dit moment bestaat de verwerkende industrie uit twee partijen die al enkele jaren actief zijn. Met deze partijen is de afgelopen jaren goed contact geweest en er hebben bedrijfsbezoeken plaats gevonden. Ook hebben wij in de afgelopen jaren al een aantal keren een financiële bijdrage verleend aan de ontwikkeling van de vezelhennepketen in Oost Groningen. Op dit moment zijn er vanuit deze twee partijen geen geluiden bekend die worden ervaren als een knelpunt. Zijn er wel knelpunten aanwezig, dan gaan wij hierover graag met de verwerkende industrie in gesprek. Dit geldt ook voor de inzet van industrieterreinen voor de teelt van vezelhennep.

3. Indien het antwoord op de voorgaande 2 vragen ja luidt, bent u dan bereid om een concreet voorstel daarvoor uit te laten werken en daarmee bij de Provinciale Staten terug te komen voor de zomer van 2017? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Op dit moment zien wij geen aanleiding om een concreet voorstel uit te werken, zonder dat daar een vraag uit het bedrijfsleven aan ten grondslag ligt.

4. Bent u bereid om te onderzoeken uit welke subsidieregelingen financiering kan worden verstrekt voor (proef)projecten voorde verwerking van vezelhennep en die desgevraagd - indien de aanvragen voldoen aan de daaraan te stellen eisen - ook te verstrekken? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke mogelijkheden ziet u bij het ontbreken van een adequate subsidieregeling voor de financiering van (proef)projecten voor de werking van vezelhennep, om de (proef)projecten te helpen financieren? Kunt u uw antwoord motiveren?

Antwoord: In de periode voor 2010 hebben wij een aantal keren een bijdrage verleend ter stimulering van de vezelhennepproductie in de Veenkoloniën. In 2012 hebben wij ook nog een bijdrage beschikbaar gesteld voor een innovatieve oogstmachine. Hiervoor is naast een provinciale bijdrage ook nog gebruik gemaakt van het Leader programma Oost-Groningen. Voor 2016 geldt dat er rond oktober gebruik gemaakt kan worden van P0P3 regelingen.

5. Bent u bereid om u actief in te zetten voor de ontwikkeling van deze bedrijfstak door voorlichting, lobbywerk, het bijeenbrengen van kennis en middelen, en alle overige u ter beschikking staande mogelijkheden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Wij zien het verrichten van lobbywerkzaamheden, voorlichten en/of kennisbijeenkomsten niet primair als taak van de provincie. Indien dit vanuit de verwerkende sector gewenst is, zouden wij een ondersteunende rol op ons kunnen nemen.

6. Bent u bereid om de boeren in onze provincie voor te laten lichten over de voordelen die hennep als afwisselingsgewas kan bieden zodat er een voldoende aanbod aan hennep komt, wat de vestiging van nieuwe hennep verwerkende bedrijven in deze regio kan helpen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord: Nee. Wij zien het primair voorlichten van ondernemers niet als een taak van de provincie. Wederom geldt dat wij eventueel een faciliterende rol zouden kunnen spelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende bedreiging van de Waddenzee door bodemdaling.

Lees verder

Statenvragen betreffende het festival Over de Vloed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer