Staten­vragen over ganzen­beleid Friesland


Indiendatum: aug. 2017

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO over ganzenbeleid Friesland

Geacht college,

Onlangs is in Friesland het ganzenbeleid aangepast. De winterrust is opgeheven en er mogen nog eens 200.000 extra ganzen geschoten worden. Gezien de nabijheid van de Friese ganzengronden is invloed op de Groninger ganzenpopulatie ten gevolge van de geïntensiveerde jacht waarschijnlijk. Jaarrond jagen en nóg meer ganzen doden zal leiden tot veel onrust, vluchtgedrag en verplaatsing naar andere gebieden.

In het Groninger ganzenakkoord wordt gesteld dat door het huidige beleid ‘op termijn de noodzaak tot het doden van ganzen voor beheer en schadebestrijding sterk (zal) verminderen’. In uw brief van d.d. 31 januari 2017 (2016-66.672/5/A.12, LGW) wordt melding gemaakt van het maken van ‘goede afspraken’ aangezien ganzen ‘zich niet aan administratieve en provinciale grenzen houden’.

Wij zijn ons bewust van de op handen zijnde evaluatie, maar aangezien die resultaten pas medio 2018 beschikbaar komen stellen wij u, gezien de actualiteit, graag de volgende vragen:

  1. Heeft u in de aanloop naar het nieuwe ganzenakkoord van Friesland overleg gehad met het College van GS van Friesland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u overlegd over de mogelijke gevolgen van de geïntensiveerde jacht voor de ganzenpopulatie in Groningen en wat was de reactie? Zo nee, waarom niet?
  2. Is er, voorafgaand aan de beslissing van GS Friesland, onderzocht wat geïntensiveerde jacht in het ene gebied voor gevolgen kan hebben voor het migratiegedrag van de ganzen naar omliggende gebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?
  3. Verwacht u dat het aantal geschoten ganzen in Groningen zal stijgen ten gevolge van de jacht in Friesland? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden over het jagen door Friese WBE’s in de nabijheid van Groninger Natura 2000 gebieden (Lauwersmeer)? Zijn die gemaakt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  5. Bij aanvang van het Groninger ganzenakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld om agrariërs schadeloos te stellen. Dit bedrag zou voldoende moeten zijn voor zes jaar. Kunt u aangeven of u, gezien een mogelijke invasie van ‘Friese ganzen’, verwacht aanvullende maatregelen te moeten nemen om schade te beperken omdat het schadebudget onvoldoende zou kunnen zijn?
  6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het de spuitgaten uitloopt met het doden van ganzen en dat dit onderwerp geagendeerd zou moeten worden op in ieder geval IPO niveau? Zo ja, wat gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 4 aug. 2017

Datum: 05/09/2017
Dossiernummer: 2017-074.463/36/A.7 K2098
Behandeld door: R. Vos
Antwoord op: uw brief van 4 augustus 2017
Onderwerp: vragen over de aanpassing van het ganzenbeleid in Friesland

Geachte mevrouw De Wrede,

Met deze brief beantwoorden wij uw vragen over gevolgen van de wijzigingen van het Friese ganzenbeleid.

Vraag 1. Heeft u in de aanloop naar het nieuwe ganzenakkoord van Friesland overleg gehad met het College van GS van Friesland? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u overlegd over de mogelijke gevolgen van de geïntensiveerde jacht voor de ganzenpopulatle In Groningen en wat was de reactie? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Er is geen contact geweest met het college van GS van Fryslan over de nieuwe ganzenafspraken. Ambtelijk is de provincie recent wel geïnformeerd.

Vraag 2. Is er, voorafgaand aan de beslissing van GS Friesland, onderzocht wat geïntensiveerde jacht In het ene gebied voor gevolgen kan hebben voor het migratiegedrag van de ganzen naar omliggende gebieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?
en Vraag 3. Verwacht u dat het aantal geschoten ganzen In Groningen zal stijgen ten gevolge van de jacht In Friesland? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2 en 3: Voor de beleidswijzigingen die in Fryslan zijn doorgevoerd is niet specifiek onderzoek gedaan naar de effecten op het migratiegedrag. Op basis van eerdere onderzoeken over gedrag van ganzen is de verwachting dat de ganzen vooral naar de Waddeneilanden en het Lauwersmeergebied gaan. Op deze locaties heeft de provincie Frysiän foerageergebieden. Overigens betreft het niet jacht op ganzen in Fryslan maar verjaging met ondersteunend afschot. Wij verwachten niet dat het aantal geschoten ganzen in Groningen zal stijgen als gevolg van de beleidswijzigingen in Fryslan.

Vraag 4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er In leder geval afspraken gemaakt moeten worden over het jagen door Friese WBE's In de nabijheid van Groninger Natura 2000 gebieden (Lauwersmeer)? Zijn die gemaakt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De maatregelen die de provincie Frysiän neemt om de ganzenschade te doen verminderen mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van Natura 2000 gebieden. Wij hebben vertrouwen in het Friese bestuur dat zij de doelstellingen van de Natura 2000 gebieden respecteert.

Vraag 5. Bij aanvang van het Groninger ganzenakkoord is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld om agrariërs schadeloos te stellen. Dit bedrag zou voldoende moeten zijn voor zes Jaar. Kunt u aangeven of u, gezien een mogelijke invasie van 'Friese ganzen', verwacht aanvullende maatregelen te moeten nemen om schade te beperken omdat het schadebudget onvoldoende zou kunnen zijn?
Antwoord: Wij verwachten geen "invasie" van ganzen uit Fryslan en verwachten niet dat de beleidswijzigingen daar voor Groningen financieel effect gaan hebben. Vraag 6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het de spuitgaten uitloopt met het doden van ganzen en dat dit onderwerp geagendeerd zou moeten worden op in ieder geval IPO nivo? Antwoord: Iedere provincie is zelfstandig verantwoordelijk om haar problematiek aan te pakken. Een oplossing voor de problematiek is niet eenvoudig. Naar onze smaak moet een deugdelijke oplossing gevonden worden door samen te werken. Daar waar nodig bespreken we eikaars aanpak op IPO niveau. De samenwerking wordt daarnaast gevonden in internationale afspraken. Nederland is als lidstaat in gesprek met diverse landen langs de flyway van de ganzen om afspraken te maken over de problematiek.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende de verwachte sterfte onder vogels en vleermuizen bij de windparken Geefsweer en Oostpolder.

Lees verder

Statenvragen betreffende de verwachte ruiming van door fipronil besmette leghennen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer