Vragen betref­fende de gevolgen van puls­vis­serij en de lage garna­len­stand


Indiendatum: jun. 2017

Geacht college,

Deze week werd bekend dat de garnalenstand in de Waddenzee erg laag is.(1) Volgens de Garnalenvissersbond zou de pulsvisserij hier een grote rol in spelen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft al eerder haar zorgen uitgesproken over de pulsvisserij en heeft naar aanleiding van dit nieuws de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met de daling van de garnalenstand in de Waddenzee?
  2. In hoeverre deelt u de mening van de Garnalenvissersbond dat de pulsvisserij een aanzienlijke rol zou kunnen spelen in de afname van de garnalenstand?
  3. De provincie heeft in de afgelopen jaren voor miljoenen geïnvesteerd in de garnalensector, onder andere via de investeringen in de haven van Lauwersoog. In hoeverre bent u, met het oog op deze flinke investeringen, de garnalenvissers, de lage garnalenstand en eventuele andere ecologische gevolgen, bereid zich in te zetten voor meer onderzoek naar de gevolgen van de pulsvisserij en de oorzaken van de lage garnalenstand in het algemeen en dit onderwerp in verschillende gremia te bespreken? Welke concrete acties kunnen we van uw college verwachten?
  4. Er is nog onvoldoende bekend over de lange termijn effecten van pulsvissen. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het wenselijk is de resultaten van meer onderzoek af te wachten alvorens verder te investeren in deze wijze van vissen of het opnieuw verlenen van ontheffingen voor de pulsvisserij door het ministerie van EZ? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier aan?
  5. In onze vragen van juli 2015(2) vroegen wij u in hoeverre u tevreden bent over de uitvoering van het werkplan dat de garnalenvisserij zou opstellen en over andere afspraken, zoals de invoering van het Black Box systeem, het maken van afspraken over een tijdelijke stillegging van de visserij in verband met de kraamkamerfunctie van de Waddenzee in het voorjaar en het jaarrond sluiten van bepaalde gebieden in de Waddenzee. U vond het toen te vroeg te vroeg om er uitspraken over te doen. Hoe oordeelt U nu over deze zaken? Graag een gemotiveerd antwoord.
  6. In 2015 gaf u aan dat een toetsing van de pulsvisserij aan de Natura 2000 doelstellingen voldoende zou zijn om de natuurwaarden van de Waddenzee adequaat te beschermen. Bent u het met ons eens dat er met het oog op de zeer lage garnalenstand bijvoorbeeld gesproken dient te worden over quota en een verscherpte procedure voor de Natuurbeschermingswet vergunning? Bent u het met ons eens dat zolang geen duidelijkheid is over de oorzaak van de lage garnalenstand in de Waddenzee, de Nb-wetvergunning voor garnalenvissers die tot eind 2022 loopt, opgeschort zou moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties trekt u hieruit?
  7. In 2017 wordt het garnalenconvenant geëvalueerd. Wanneer kunnen wij hierover informatie verwachten?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren

1http://www.rtvnoord.nl/nieuws/179302/Straks-meer-zeehonden-dan-garnalen-in-de-Waddenzee

2 https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-garnalenconvenant-waddenzee

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 17 jun. 2017

Datum: 18 juli 2017
Dossiernummer: 2017-057.589/29/A.44 K2098
Behandeld door: N. Smit
Antwoord op: uw brief van 14 juni 2017
Onderwerp: schriftelijke vragen over de gevolgen van pulsvisserij en de lage garnalenstand

Geachte mevrouw De Wrede, In bovengenoemde brief heeft u vragen gesteld over over de gevolgen van pulsvisserij en de lage garnalenstand. Hieronder worden uw vragen beantwoord.

1. Bent U bekend met de daling van de garnalenstand in de Waddenzee?
Antwoord 1; Ja. Wij tekenen erbij aan dat het normaal is dat er voortdurende fluctuaties zijn in het garnalenbestand, niet alleen van jaar tot jaar maar ook van maand tot maand.

2. In hoeverre deelt U de mening van de Garnalenvissersbond dat de pulsvisserij een aanzienlijke rol zou kunnen spelen In de afname van de garnalenstand?
Antwoord 2: Deze opvatting is voor rekening van de Garnalenvissersbond. Als de pulsvisserij een negatief effect op de garnalenstand zou hebben dan zou dat moeten blijken uit een dalende trend van de garnalenvangsten sinds 2009. Dit is niet het geval.

3. De provincie heeft in de afgelopen Jaren voor miljoenen geïnvesteerd in de garnalensector, onder andere via de investeringen in de haven van Lauwersoog. In hoeverre bent U, met het oog op deze flinke investeringen, de garnalenvissers, de lage garnalenstand en eventuele andere ecologische gevolgen, bereid zich in te zetten voor meer onderzoek naar de gevolgen van de pulsvisserij en de oorzaken van de lage garnalenstand in het algemeen en dit onderwerp in verschillende gremia te bespreken? Welke concrete acties kunnen we van Uw college verwachten?
Antwoord 3: De afgelopen jaren is zoals bekend geïnvesteerd in de ontwikkeling van de haven van Lauwersoog. Het betreft publieke voorzieningen in de sfeer van de infrastructuur. In het kader van het programma Rijke Waddenzee vindt onderzoek plaats naar verduurzaming van de visserij en natuurherstel. Onze betrokkenheid ligt bij de programmering daarvan.

4. Er is nog onvoldoende bekend over de lange termijn effecten van pulsvissen. Deelt U de mening van de Partij voor de Dieren dat het wenselijk is de resultaten van meer onderzoek af te wachten alvorens verder te investeren in deze wijze van vissen of het opnieuw verlenen van ontheffingen voorde pulsvisserij door het ministerie van EZ? Zo Ja, welke consequenties verbindt u hieraan?
Antwoord 4: Nee. Wij merken op dat de effecten van de pulsvisserij op onder andere garnalen in verschillende studies is onderzocht. Nog recent door het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Geconcludeerd is dat elektrische stimulatie (puls) niet slechter is voor de garnaal dan de conventionele visserijmethode (boomkor).

5. In onze vragen van juli 2015 vroegen wij u In hoeverre u tevreden bent over de uitvoering van het werkplan dat de garnalenvisserij zou opsteilen en over andere afspraken, zoais de invoering van het Black Box systeem, het maken van afspraken over een tijdelijke stillegging van de visserij in verband met de kraamkamerfunctie van de Waddenzee in het voorjaar en het jaarrond sluiten van bepaalde gebieden in de Waddenzee. U vond het toen vroeg om er uitspraken over te doen. Hoe oordeelt U nu over deze zaken? Graag een gemotiveerd antwoord.
Antwoord 5: In het Uitvoeringsprogramma bij het Convenant Transitie Garnaienvisserij en Natuurambitie Rijke Waddenzee' wordt een evaluatie aangekondigd in 2017. Deze evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. In het najaar zuilen wij de Staten informeren over de voortgang van de verduurzaming van de garnaienvisserij.

6. In 2015 gaf U aan dat een toetsing van de pulsvisserij aan de Natura 2000 doelstellingen voldoende zou zijn om de natuurwaarden van de Waddenzee adequaat te beschermen. Bent U het met ons eens dat er met het oog op de zeer lage garnalenstand bijvoorbeeld gesproken dient te worden over quota en een verscherpte procedure voor de Natuurbeschermingswet vergunning? Bent u het met ons eens dat zolang geen duidelijkheid is over de oorzaak van de lage garnalenstand in de Waddenzee, de Nbwetvergunning voor garnalenvissers die tot eind 2022 loopt, opgeschort zou moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties trekt u hieruit?
Antwoord 6: Nee, zoals mag blijken uit beantwoording van de voorgaande vragen.

7. In 2017 wordt het garnalenconvenant geëvalueerd. Wanneer kunnen wij hierover Informatie verwachten?
Antwoord 7: Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 5.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen over de interim-wet veedichte gebieden

Lees verder

Statenvragen betreffende gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer