Staten­vragen ontheffing doden van reeën


Indiendatum: jul. 2012

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Op 12 juni j.l. oordeelde de rechtbank Assen dat een aantal ontheffingen van de provincie Drenthe, voor o.a. het doden van reeën, onzorgvuldig zijn opgesteld en opnieuw onderbouwd moeten worden. De rechter sprak onder meer uit dat de methode Van Haaften (telmodel en draagkrachtberekening) niet zonder meer op elk gebied toepasbaar is. Ook in Groningen wordt gebruik gemaakt van de methode Van Haaften. De ontheffing voor het doden van reeën in Groningen is gebaseerd op het 'Universeel beheerplan voor reeën in Groningen, Fryslan en Drenthe'.

De rechtbank oordeelde tevens dat er in Drenthe tussen 2002 en 2007 sprake was van 12 schademeldingen met één getaxeerde schade, en dat daarom geen sprake is van belangrijke schade zoals beschreven in artikel 68, eerste lid van de Flora- en Faunawet. In Groningen is tussen 2002 en 2007 vijf keer schade door reeën gemeld, het aantal uitgekeerde schades is ons onbekend.

Eerder dit jaar bleek dat het tellen van reeën in de provincie Drenthe foutief is uitgevoerd, er werden door de Faunabeheereenheden meer reeën geteld dan er in werkelijkheid waren . Naar aanleiding hiervan werd het toegestane aantal dieren dat afgeschoten mocht worden gehalveerd.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

1. Bent u bereid om naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak de ontheffing voor het doden van reeën in Groningen op te schorten? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u uiteenzetten waarom de methode Van Haaften volgens u wel tot een betrouwbare weergave leidt van de reeënpopulatie en draagkracht in Groningen?
3. Kunt u aangeven welke schade door reeën is gemeld in de jaren 2008 tot heden?
4. Bent u van mening dat er in Groningen 'concrete dreiging van belangrijke schade' aan de orde is? Zo ja, waarop baseert u dit? Zo nee, welke stappen verbindt u daar aan met betrekking tot de verleende ontheffing?
5. Welke preventieve maatregelen worden er in de provincie Groningen toegepast om gewasschade te voorkomen? Kunt u aangeven waarom de preventieve maatregelen niet gewerkt hebben in de gevallen waar schade optrad?
6. Bent u van mening dat het tellen van reeën in Groningen wel correct verloopt, en waarop baseert u dit?
7. Heeft er naar aanleiding van de fraude in Drenthe extra controle plaatsgevonden op de reeëntellingen in Groningen? Zo ja, op welke wijze en wat was daarvan de uikomst? Zo nee, waarom niet?
8. Kunt u aangeven of er in de afgelopen tien jaar handhavend is opgetreden door Gedeputeerde Staten inzake foutieve tellingen of andere misstanden bij de Faunabeheereenheden Groningen? Zo ja, wat was de aanleiding en welke actie is ondernomen?
9. Bent u bereid om onderzoek te laten verrichten naar de werkelijke omvang van de reeënpopulatie en Provinciale Staten hier over te berichten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Anja Hazekamp

Indiendatum: jul. 2012
Antwoorddatum: 9 okt. 2012

Geachte mevrouw Hazekamp,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 4 juli 2012, waarin u vragen stelt over het reeënbeheer in de provincie Groningen, mede naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Assen over een aantal ontheffingen van de provincie Drenthe en de misstanden die daar met betrekking tot de reetellingen hebben plaatsgevonden, berichten wij u het volgende.

Vraag 1. Bent u bereid om naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak de ontheffing voor het doden van reeën in Groningen op te scliorten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord. De rechterlijke uitspraak heeft geen juridische consequenties voor de ontheffing van de provincie Groningen. Ook beleidsmatig is er op dit moment geen aanleiding om de ontheffing op te schorten.

Vraag 2. Kunt u uiteenzetten waarom de methode Van Haatten volgens u wel tot een betrouwbare weergave leidt van de reeënpopulatie en draagkracht in Groningen?
Antwoord. Bij het tot stand komen van het universeel reeënbeheerplan voor Groningen, Fryslan en Drenthe is een uitvoerige vergelijking gemaakt tussen de verschillende draagkrachtbepalingen. De methode Van Haatten is toen als meest geschikt naar voren gekomen. De methode is gedeeltelijk aangepast op landbouwgebieden omdat daar de verspreiding van reeën verschilt van die in bosgebieden. Uit de vergelijking bleek dat het model Van Haatten een model is waarbinnen rekening wordt gehouden met de onderdelen inventarisatie, aanwas en sterfte, regulatie, controle en monitoring.

Vraag 3. Kunt u aangeven welke schade door reeën is gemeld in de jaren 2008 tot heden, en welke schadebedragen zijn uitgekeerd?
Antwoord. De landbouwschade veroorzaakt door reeën is minimaal. Het onderstaand diagram geeft de schade weer die bij het Faunafonds bekend is. De feitelijke schade ligt waarschijnlijk hoger, maar deze wordt dan niet aan het Faunafonds gemeld.

Landbouwschade veroorzaakt door reeën
Jaar Aantal meldingen Uitgekeerd bedrag
2008 2 €1350,-
2009 3 €1064,-
2010 1 €0,-
2011 1 €0,-
bron:Faunafonds

Vraag 4. Bent u van mening dat er in Groningen 'concrete dreiging van belangrijke schade' aan de orde is? Zo ja, waarop baseert u dit? Zo nee, welke stappen verbindt u daar aan met betrekking tot de verleende ontheffing?
Antwoord. In de provincie Groningen is in incidentele gevallen sprake van een concrete dreiging van belangrijke landbouwschade. Op basis van de ontheffing kan in dit soort gevallen gedurende een bepaalde periode per jaar, na een positief advies van de inspecteur groene wetten, door de FBE een machtiging worden verstrekt. In hoofdzaak is de ontheffing verleend in het belang van populatiebeheer.
Per 1 april 2004 is een wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren van kracht geworden, waardoor het mogelijk is om uit hoofde van populatiebeheer ontheffing te verlenen. Voorwaarde hiervoor is, dat de aanleiding moet zijn gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied of de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden.

Vraag 5. Welke preventieve maatregelen worden er in de provincie Groningen toegepast om gewasschade te voorkomen? Kunt u aangeven waarom de preventieve maatregelen niet gewerkt hebben in de gevallen waar schade optrad?
Antwoord. De provinciale ontheffing stelt alleen bij bestrijding van landbouwschade voor dat bepaalde preventieve maatregelen zoals knalapparaten of rasters worden toegepast. In het kader van populatiebeheer worden geen preventieve maatregelen geëist.

Vraag 6. Bent u van mening dat het tellen van reeën in Groningen wel correct verloopt, en waarop baseert u dit?
Antwoord. Op basis van ambtelijke waarnemingen hebben wij niet het vermoeden dat het tellen van reeën in Groningen niet correct verloopt.

Vraag 7. Heeft er naar aanleiding van de fraude in Drenthe extra controle plaatsgevonden op de reeëntellingen in Groningen? Zo ja, op welke wijze en wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
Antwoord. Nee, maar mede naar aanleiding van het incident in Drenthe zullen wij in het kader van het nieuw op te stellen beheerplan ook de problematiek van de tellingen integraal bezien.

Vraag 8. Kunt u aangeven of er in de afgelopen tien jaar handhavend is opgetreden door Gedeputeerde Staten inzake foutieve tellingen en andere misstanden bij de Faunabeheereenheid Groningen. Zo ja, wat was de aanleiding en welke actie is ondernomen?
Antwoord. Er is de afgelopen tien jaar niet handhavend op getreden inzake foutieve tellingen en andere misstanden bij de Faunabeheereenheid Groningen.

Vraag 9. Bent u bereid om onderzoek te laten verrichten naar de werkelijke omvang van de reeënpopulatie en Provinciale Staten hier over te berichten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord. Het onderzoeken van de omvang van de reeënpopulatie is een kostbare en arbeidsintensieve aangelegenheid. Vooralsnog zijn wij niet voornemens een dergelijk onderzoek voor de gehele provincie te doen. Indien wij dit in de toekomst wel gaan doen dan zullen wij u hierover berichten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vervolgvragen doodschieten van knobbelzwanen

Lees verder

Nachtelijke jacht buitengebied Zuidhorn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer