Nach­te­lijke jacht buiten­gebied Zuidhorn


Indiendatum: dec. 2012

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Bij het Meldpunt Jachtincidenten van de Partij voor de Dieren is een verontrustende melding binnengekomen over nachtelijke jachtpartijen in het buitengebied van Zuidhorn. Hierbij wordt vanaf de openbare weg 's avonds en 's nachts vanuit auto's op dieren geschoten, soms met behulp van kunstmatige lichtbronnen (lichtbakken). Hierdoor ontstaan volgens de melding gevaarlijke situaties voor omwonenden en toevallige voorbijgangers, maar ook voor hulpverleners van bijvoorbeeld de dierenambulance. Deze hulpverleners zijn regelmatig ’s avonds en ’s nachts in het buitengebied actief om, naar aanleiding van meldingen, in nood verkerende dieren te zoeken en te helpen. Ook laten medewerkers van het asiel ‘De Hooge Hoeve’ in het buitengebied (omgeving Hogeweg) de honden uit.

Ernstige ongevallen veroorzaakt door jagers zijn niet ongewoon. Zo was er onlangs het dodelijke incident in Zwiggelte (door jagers die met lichtbakken op vossen schoten) en eerder dit jaar de auto op de A15 die werd geraakt door een kogel van jagers. In Brabant werden vorige maand drie voorbijgangers geraakt door hagel van een jager die op fazanten schoot.

De Partij voor de Dieren is zeer ongerust over de situatie in Zuidhorn en wil u graag de volgende vragen stellen.

1. Is het juist dat door de gemeente Zuidhorn toestemming is verleend om met gebruik van een provinciale ontheffing 's nachts op vossen te jagen?
2. Is het volgens de ontheffing toegestaan om vanuit auto’s te schieten, of om te schieten vanaf de openbare weg of in de nabijheid daarvan?
3. Heeft u contact opgenomen met de gemeente Zuidhorn? Zo ja, heeft u bij deze gelegenheid onderzocht of bij de ontheffingverlening voor het gebied rond de Hogeweg de veiligheid van burgers is meegenomen in de besluitvorming? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
4. Zijn er door u of de gemeente Zuidhorn concrete stappen ondernomen om de jacht in de omgeving van de Hogeweg te verbieden? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u bevestigen dat er in het verleden overleg is geweest tussen de gedeputeerde en de plaatselijke Wildbeheereenheid (WBE Westerkwartier) over de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan tijdens nachtelijke jachtpartijen? Zo ja, kunt u uiteenzetten wat het resultaat was van dit overleg en aangeven of er concrete afspraken zijn gemaakt? Kunt u uitleggen waarom dit tot op heden nog niet heeft geleid tot een veilige situatie?
6. Heeft u contact gezocht met omwonenden, Dierenambulance Zuidhorn en dierenasiel 'De Hooge Hoeve'? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?
7. Is er in het buitengebied van Zuidhorn uitsluitend sprake van jacht op vossen met kunstlicht volgens artikel 65 Flora en faunawet, of is er (in het verleden) ook sprake (geweest) van andere nachtelijke jachtactiviteiten?
8. Wat vindt u ervan dat de activiteiten van jagers leiden tot aanhoudende gevoelens van onveiligheid bij wandelaars, omwonenden en hulpverleners, die bovendien belemmerd worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden wanneer zij niet veilig het veld in kunnen?
9. Acht u het acceptabel dat vrijwilligers van een dierenambulance of dierenasiel bij het redden of verzorgen van dieren met een onveilige werksituatie geconfronteerd worden en dat het risico bestaat dat er op hun geschoten wordt en kunt u dit toelichten?
10. Acht u het acceptabel dat een wettelijke en maatschappelijke taak (het helpen en opvangen van hulpbehoevende dieren) onmogelijk gemaakt wordt door jagers? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u ondernemen om aan deze situatie een einde te maken?
11. Wordt ook in andere delen van de provincie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ’s avonds en ’s nachts op dieren te schieten? Zo ja, kunt u aangeven waar en hoe vaak dit plaatsvindt en uitleggen of zich hierbij ook situaties voordoen waarbij de veiligheid van wandelaars, omwonenden of hulpverleners (voor dieren) in gevaar wordt gebracht?
12. Bent u bereid om bij alle Groningse Dierenambulances en opvangcentra voor dieren uit het wild te inventariseren of er, ten gevolge van jacht of schadebestrijding;
a: onveilige werksituaties ontstaan c.q. meldingen zijn geweest van incidenten
b: in het jachtseizoen of ten tijde van schadebestrijding er een toename is van het aantal aangeschoten, niet gedode dieren dat wordt gemeld? En kunt u de uitkomsten van deze inventarisatie aan ons overleggen? Zo nee, waarom niet?
13. Het gebruik van lichtbakken is door diverse gerechtelijke instanties waaronder Rechtbank Leeuwarden (16 december 2010) en de Rechtbank Zwolle (26 januari 2011) als in strijd met het Benelux verdrag beoordeeld. De Raad van State heeft de mogelijke strijdigheid van het gebruik van kustlicht bij nachtelijke jachtpartijen voorgelegd aan het Beneluxgerechtshof. Kunt u toelichten waarom u toch een ontheffing heeft verleend voor het jagen met kunstlicht, ondanks de strijdigheid hiervan met de wet?
14. Bent u bereid om de ontheffingen voor het gebruik van kunstlicht in te trekken en geen nieuwe ontheffingen voor gebruik van kunstlicht te verlenen?

Met vriendelijke groet,

Anja Hazekamp

Indiendatum: dec. 2012
Antwoorddatum: 23 jan. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

Bij uw bovengenoemde brief zond u ons een 14-tal vragen met betrekking tot de nachtelijke bestrijding van schade door vossen in de gemeente Zuidhorn. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1
Is het juist dat door de gemeente Zuidhorn toestemming is verleend om met gebruik van een provinciale ontheffing 's nachts op vossen te jagen?
en Vraag 2 Is het volgens de ontheffing toegestaan om vanuit auto's te schieten, of om te schieten vanaf de openbare weg of in de nabijheid daarvan?
Antwoord vragen 1 en 2
Het is juist dat de gemeente Zuidhorn hiervoor toestemming heeft verleend. Degene die de schadebestrijding uitvoert moet in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker tot betreding van diens gronden. Wordt voor schadebestrijding gebruik gemaakt van een openbare, gemeentelijke weg, dan moet de gemeente daarvoor toestemming verlenen. Het schieten vanuit stilstaande auto's is eveneens toegestaan.

Vraag 3
Heeft u contact opgenomen met de gemeente Zuidhorn? Zo ja, heeft u bij deze gelegenheid onderzocht of bij de ontheffingverlening voor het gebied rond de Hogeweg de veiligheid van burgers is meegenomen in de besluitvorming? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?
Antwoord vraag 3
Naar aanleiding van gesprekken met de eigenaar van het asiel "De Hooge Hoeve" heeft er ambtelijk contact plaatsgevonden met de gemeente Zuidhorn. Dit heeft plaatsgevonden nadat de gemeente Zuidhorn toestemming heeft gegeven om afschot van vossen vanaf de openbare weg mogelijk te maken. Wij hebben een ontheffing verleend voor het afschot van vossen met gebruikmaking van kunstlicht, onder andere ter bescherming van weidevogels en andere bodembroeders. Vanuit veiligheidsoverwegingen en vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid
hebben wij daarbij vastgelegd dat per wildbeheereenheid slechts zes personen een machtiging kunnen krijgen om op deze wijze schadebestrijding uit te voeren en dat de bestrijdingsactie van te voren moet worden gemeld bij de provinciale inspecteurs groene wetten. Voor het overige impliceert het bezit van een jachtakte dat de houder daarvan bij uitoefening van jacht- en schadebestrijdingsactiviteiten openbare orde en veiligheid niet in gevaar zal brengen. Nu de wetgever heeft bepaald dat bejaging van vossen met gebruikmaking van kunstmatige lichtbronnen mogelijk moet zijn, de provincie hiervoor onder voorwaarden een ontheffing heeft verleend, de gemeente Zuidhorn heeft afgewogen of een grondgebruikersverklaring afgegeven kon worden, aan het bezit van een jachtakte strenge eisen worden gesteld en er bovendien gecontroleerd wordt door onder andere provinciale handhavers, is de veiligheid van burgers in dit geval, maar ook in de rest van de provincie Groningen voldoende gewaarborgd.

Vraag 4
Zijn er door u of de gemeente Zuidhorn concrete stappen ondernomen om de jacht in de omgeving van de Hogeweg te verbieden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 4
Ons is bekend dat de gemeente Zuidhorn gesprekken heeft gevoerd met zowel vertegenwoordigers van het dierenasiel "De Hooge Hoeve" als met vertegenwoordigers van de wildbeheereenheid waarin de jagers zijn verenigd (WBE Westerkwartier). Het resultaat hiervan was dat de wildbeheereenheid aan de vertegenwoordigers van het dierenasiel heeft toegezegd in de omgeving van het asiel geen nachtelijk afschot meer te plegen. Volgens onze informatie vindt hier dan ook al geruime tijd geen afschot meer plaats.
De provincie kan besluiten tot het intrekken van een machtiging die door de FBE Groningen is verleend ingevolge de provinciale ontheffing. Dit kan echter alleen wanneer de machtiginghouder handelt in strijd met daarin opgenomen voorschriften. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Vraag 5
Kunt u bevestigen dat er in het verleden overleg is geweest tussen de gedeputeerde en de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE Westerkwartier) over de gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan tijdens nachtelijke jachtpartijen? Zo ja, kunt u uiteenzetten wat het resultaat was van dit overleg en aangeven of er concrete afspraken zijn gemaakt? Kunt u uitleggen waarom dit tot op heden nog niet heeft geleid tot een veilige situatie?
Antwoord vraag 5
Met betrekking tot dit onderwerp hebben van provinciezijde alleen gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Deze hebben mede geleid tot de toezegging van de WBE Westerkwartier dat er geen nachtelijk afschot meer plaatsvindt rond het dierenasiel "De Hooge Hoeve". Aan deze toezegging heeft men zich ook gehouden.

Vraag 6
Heeft u contact gezocht met omwonenden. Dierenambulance Zuidhorn en dierenasiel "De Hooge Hoeve"? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?
Antwoord vraag 6
Er is ambtelijk contact geweest met het dierenasiel "De Hooge Hoeve" nadat van de zijde van het asiel zorgen aan ons kenbaar waren gemaakt. Er is geen contact gezocht met omwonenden of de dierenambulance. Er zijn geen illegale handelingen gepleegd en het beslechten van geschillen tussen burgers over schadebestrijding in het kader van een provinciale ontheffing is geen provinciale taak. Zie verder het antwoord op vraag 3.

Vraag 7
Is er in het buitengebied van Zuidhorn uitsluitend sprake van jacht op vossen met kunstlicht volgens artikel 65 Flora- en faunawet, of is er (in het verleden) ook sprake (geweest) van andere nachtelijke jachtactiviteiten?
Antwoord vraag 7
Schadebestrijdingsactiviteiten tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen slechts plaatsvinden wanneer het gaat om vossen en in bijzondere gevallen, wanneer de openbare veiligheid (primaire zeewaterkeringen en ondergravingen van gronden en bouwwerken of installaties) in het geding is, ook wanneer het gaat om konijnen. In het gebied rondom Zuidhorn is alleen sprake van nachtelijk afschot van vossen.

Vraag 8
Wat vindt u ervan dat de activiteiten van jagers leiden tot aanhoudende gevoelens van onveiligheid bij wandelaars, omwonenden en hulpverleners, die bovendien belemmerd worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden wanneer zij niet veilig het veld in kunnen?
en Vraag 9
Acht u het acceptabel dat vrijwilligers van een dierenambulance of dierenasiel bij het redden of verzorgen van dieren met een onveilige werksituatie geconfronteerd worden en dat het risico bestaat dat er op hun geschoten wordt en kunt u dat toelichten?
en Vraag 10
Acht u het acceptabel dat een wettelijke en maatschappelijke taak (het helpen en opvangen van hulpbehoevende dieren) onmogelijk gemaakt wordt door jagers? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u ondernemen om aan deze situatie een einde te maken?
Antwoord vragen 8, 9 en 10.
Het is bekend dat activiteiten van jagers tijdens de jacht op wildsoorten waarop de jacht is geopend of bij schadebestrijding door andere burgers niet altijd worden gewaardeerd of een gevoel van onveiligheid kunnen oproepen. Desalniettemin wordt deze mogelijkheid door de Flora- en faunawet geboden en is het dus legaal. Evenals vele andere menselijke activiteiten, bergen ook jacht en schadebestrijding een zeker risico in zich. Zoals in het antwoord op vraag 3 is aangegeven, wordt dit risico door verschillende restricties en voorschriften tot een minimum beperkt en is het aantal jachtincidenten relatief gezien verwaarloosbaar. Zo lang machtiginghouders zich houden aan de in de machtiging gestelde voorwaarden en er overigens geen illegale handelingen plaatsvinden, is er voor de provincie daarom geen aanleiding om actie te ondernemen op basis van de huidige regelgeving. Zie ook het antwoord op vraag 14.

Vraag 11
Wordt ook in andere delen van de provincie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 's avonds en 's nachts op dieren te schieten? Zo ja, kunt u aangeven waar en hoe vaak dit plaatsvindt en uitleggen of zich hierbij ook situaties voordoen waarbij de veiligheid van wandelaars, omwonenden of hulpverleners (voor dieren) in gevaar wordt gebracht?
Antwoord vraag 11
Ook in andere delen van de provincie wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Gedurende het seizoen 2011-2012 zijn er tussen 15 augustus en 31 maart (dit is de periode waarbinnen het gebruik van kunstlicht mogelijk is) 1134 meldingen van voorgenomen schadebestrijdingsacties bij de provinciale inspecteurs groene wetten binnengekomen, hetgeen op een gemiddelde ligt van ongeveer vijf per nacht. Omdat dergelijke meldingen een groter gebied bestrijken kan niet per melding worden aangegeven waar de schadebestrijdingsactie precies plaatsvindt. Ons hebben geen geluiden bereikt dat zich bij de bedoelde nachtelijke schadebestrijdingsacties onveilige situaties voordoen. Het aantal meldingen in relatie tot de effectiviteit zullen wij betrekken bij onze evaluatie.

Vraag 12
Bent u bereid om bij alle Groningse Dierenambulances en opvangcentra voor dieren uit het wild te inventariseren of er, ten gevolge van jacht of schadebestrijding: a: onveilige werksituaties ontstaan c.q. meldingen zijn geweest van incidenten b: in het jachtseizoen of ten tijde van schadebestrijding er een toename is van het aantal aangeschoten, niet gedode dieren dat wordt gemeld? En kunt u de uitkomsten van deze inventarisatie aan ons overleggen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 12
De handhaving van en het toezicht op het gebruik van provinciale ontheffingen, alsmede het controleren op illegale handelingen, vindt plaats door provinciale inspecteurs Groene Wetten. Daarnaast hebben de voedsel- en warenautoriteit en de politie hierin een taak. Worden hier activiteiten gemeld of worden handelingen bemerkt die in strijd zijn met de wet of met de voorschriften uit de provinciale ontheffingen, dan wordt hiertegen opgetreden. Het lijkt ons weinig zinvol om bij door u genoemde organisaties en instanties te inventariseren. Uiteraard is het gewenst dat de betreffende organisaties de weg naar de provinciale inspecteurs snel weten te vinden. Het kan voorkomen dat dieren alleen worden aangeschoten en niet worden gedood. Tijdens de opleiding die moet worden gevolgd ter verkrijging van een jachtakte, wordt naast de veilige omgang met wapens ook veel aandacht besteed aan schietvaardigheid, zodat dit soort gevallen tot een minimum worden beperkt. De trefzekerheid van een schot is overigens bij nachtelijk afschot met behulpvan kunstlicht groter, omdat de dieren worden 'gevangen' in de lichtstraal en zich niet bewegen.

Vraag 13
Het gebruik van lichtbakken is door diverse gerechtelijke instanties waaronder Rechtbank Leeuwarden (16 december 2010) en de Rechtbank Zwolle (26 januari 2011) als in strijd met het Benelux verdrag beoordeeld. De Raad van State heeft de mogelijke strijdigheid van het gebruik van kunstlicht bij nachtelijke jachtpartijen voorgelegd aan het Benelux gerechtshof. Kunt u toelichten waarom u toch een ontheffing heeft verleend voor het jagen met kunstlicht, ondanks strijdigheid hiervan met de wet?
Antwoord vraag 13
De provinciale ontheffing is verleend voordat sprake was van deze mogelijke strijdigheid.

Vraag 14
Bent u bereid om de ontheffingen voor het gebruik van kunstlicht in te trekken en geen nieuwe ontheffingen voor het gebruik van kunstlicht te verlenen?
Antwoord vraag 14
In het kader van de herziening van de provinciale beleidsnotitie Flora- en faunawet, die in 2013 zijn beslag krijgt, zullen alle ontheffingen tegen het licht worden gehouden, waaronder het schieten met kunstlicht. Mocht de uitspraak van het Benelux gerechtshof hiertoe eerder aanleiding geven, dan zal de ontheffing uiteraard worden ingetrokken.


Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen ontheffing doden van reeën

Lees verder

Statenvragen toestand kievit en rapen kievitseieren Friesland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer