Schrif­te­lijke vragen over Q-koorts en afschot van dieren


Indiendatum: jun. 2010

Geacht College,

In een artikel op de website van de Faunabeheereenheid Groningen staat een artikel over Q-koorts ‘Q-koorts: een risico voor de jager? ‘ Hierin worden een aantal risico’s op besmetting benoemd en worden voorzorgsmaatregelen beschreven. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil u hierover de volgende vragen voorleggen over verspreiding van Q-koorts in relatie tot jacht, beheer en schadebestrijding.

1. Kunt u aangeven hoe jagers in Groningen geïnformeerd zijn over de risico’s van Q-koortsbesmetting door wild, met name door herkauwers zoals reeën?

2. Kunt u aangeven in hoeverre jagers gebruik maken van de voorzorgsmaatregelen die in het artikel genoemd worden, zoals het dragen van mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding en het ontsmetten en/of wegwerpen van deze kledingstukken?

3. De Q-koorts bacterie zit in hoge aantallen in vruchtwater en komt vooral vrij bij de geboorte van jonge dieren. Kunt u aangeven hoeveel drachtige reegeiten er in de provincie Groningen zijn geschoten sinds de uitbraak van Q-koorts in 2007?

4. Kunt u aangeven hoe kadavers van geschoten reeën vervoerd worden en hoe hierbij wordt voorkomen dat de Q-koorts bacterie zich kan verspreiden?

5. Kunt u een inschatting geven van het risico op verspreiding van de Q-koorts door jagers en door transport van geschoten dieren?

6. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat Q-koorts een gevaar is voor de volksgezondheid en dat afschot en vervoer van geschoten dieren, in het bijzonder geschoten reeën , niet toegestaan zou moeten worden om de verspreiding van Q-koorts te beperken? Zo ja, gaat u transport en afschot van dieren, in het bijzonder reeën, (tijdelijk) stopzetten? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet.

Namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren
Anja Hazekamp

Indiendatum: jun. 2010
Antwoorddatum: 24 aug. 2010

Geachte mevrouw Hazekamp,

In antwoord op uw brief van 8 juni 2010 waarin u een aantal vragen stelt over
Q-koorts en afschot van dieren, berichten wij u het volgende:

Vraag 1: Kunt u aangeven hoe jagers in Groningen geïnformeerd zijn over de
risico's van Q-koortsbesmetting door wild, met name door herkauwers zoals
reeën?

Antwoord: Jagers zijn hierover geïnformeerd via organisatiebladen van de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en de Nederlandse Organisatie
voor Jacht en Grondbeheer (NOJG).

Vraag 2: Kunt u aangeven in hoeverre jagers gebruik maken van de
voorzorgsmaatregelen die in het artikel genoemd worden, zoals het dragen van
mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding en het ontsmetten en/of
wegwerpen van deze kledingstukken?

Antwoord: Wij zijn niet de verantwoordelijke instantie om toe te zien op het
gebruik van voorzorgsmaatregelen zoals bedoeld in de vraag. Wij kunnen dus ook
niet aangeven in hoeverre jagers gebruik maken van deze voorzorgsmaatregelen.

Vraag 3: De Q-koorts bacterie zit in hoge aantallen in vruchtwater en komt vooral
vrij bij de geboorte van jonge dieren. Kunt u aangeven hoeveel drachtige reegeiten
er in de provincie Groningen zijn geschoten sinds de uitbraak van Q-koorts in
2007?

Antwoord: In de jaarlijkse rapportage van afgeschoten reeën wordt geen
onderscheid gemaakt tussen drachtige en niet drachtige reegeiten. In de periode
2007 tot en met 2009 zijn er 773 reegeiten geschoten.

Vraag 4: Kunt u aangeven hoe kadavers van geschoten reeën vervoerd worden en
hoe hierbij wordt voorkomen dat de Q-koorts bacterie zich kan verspreiden?

Antwoord: Nee, controle op de wijze van vervoer ter voorkoming van besmetting
van Q-koorts behoort niet tot onze taak.

Vraag 5: Kunt u een inschatting geven van het risico op verspreiding van de
Q-koorts door jagers en door transport van geschoten dieren?

Antwoord: Op basis van onze taken en verantwoordelijkheden kunnen wij geen
inschatting maken van het risico op verspreiding van Q-koorts door jagers en door
transport van geschoten dieren. Dit is de verantwoordelijkheid van de minister van
LNV.

Vraag 6: Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat Q-koorts een gevaar
is voor de volksgezondheid en dat afschot en vervoer van geschoten dieren, in het
bijzonder geschoten reeën, niet toegestaan zou moeten worden om de
verspreiding van Q-koorts te beperken? Zo ja, gaat u transport en afschot van
dieren, in het bijzonder reeën, (tijdelijk) stopzetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zien in dat Q-koorts gezondheidsrisico's met zich mee brengt. Het
is echter een taak van de minister van LNV om passende maatregelen te nemen
om dit risico tot het minimum te beperken. Tot op heden zijn er geen Q-koorts
besmettingen bekend bij reeën. Wij zien dan ook geen reden om het transport en
afschot van reeën stop te zetten.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over stand van zaken inventarisatie geitenbedrijven

Lees verder

Schriftelijke vragen over megastal in Leermens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer