Schrif­te­lijke vragen oever­zwa­luwen grond­depot Vlagt­wedde


Indiendatum: jun. 2014

Geacht college,

Aan de Spetsebrugweg te Veelerveen ligt een opslagterrein annex zanddepot waar sinds enkele jaren grote aantallen oeverzwaluwen broeden. Vorige week werd bekend dat tientallen nesten zijn vernield door motorcrossers en terreinwagens[1]. Hierbij vonden grote groepen jonge zwaluwen de dood, zij werden levend begraven of overreden. In het gebied dat bij motorcrossers en 4x4 rijders bekend staat als ‘De zandbak van Vlagtwedde’ worden regelmatig crossbijeenkomsten gehouden. Het gaat hier om vooraf op internet aangekondigde en georganiseerde bijeenkomsten[2].

Het zanddepot is eigendom van de gemeente Vlagtwedde. Er ligt grond opgeslagen van de Dienst Landelijk Gebied ten behoeve van verwerking in de EHS. Ten gevolge van de vertragingen in de uitvoering van de EHS ligt deze grond hier al sinds 2007 opgeslagen. Volgens gemeentelijke documenten ontbreken sluitende afspraken over het beheer van het terrein. De in Vlagtwedde opgeslagen grond is inmiddels veranderd in een klein natuurgebied, bewoond door vele diersoorten en geliefd bij omwonenden. Gezien de lange periode dat het zand ligt opgeslagen is het predicaat ‘tijdelijke natuur’ niet meer van toepassing.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van bovenbeschreven situatie en het feit dat de zwaluwen broeden in grond die voor de EHS is bestemd? Zo ja, heeft u actie ondernomen naar aanleiding van deze berichten, en op welke wijze?
  2. Bent u het met ons eens dat er een provinciale zorgplicht is ontstaan voor de dieren die op het depot leven, gegeven dat de grond bedoeld is voor aanleg van de EHS maar inmiddels veranderd is in een permanent natuur- en broedgebied? Zo nee, kunt u dit toelichten?
  3. Kunt u aangeven of inderdaad sluitende afspraken ontbreken met betrekking tot het beheer van het terrein? Zo ja, wordt hier op de kortst mogelijke termijn verandering in gebracht en op welke wijze? Indien er wel afspraken zijn gemaakt, hoe is het dan mogelijk dat crossers ongelimiteerd toegang hebben tot het terrein?
  4. Bent u voornemens om contact op te nemen met de gemeente Vlagtwedde en/of de Dienst Landelijk Gebied om te zorgen dat het terrein zo snel mogelijk wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om alle depots waar grond bestemd voor de EHS ligt opgeslagen te laten onderzoeken op de aanwezigheid van al dan niet beschermde diersoorten, en te zorgen voor adequaat toezicht en handhaving teneinde deze dieren te beschermen?
  6. Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de gemeente, op het terrein een permanente zwaluwenwand aan te laten leggen bij wijze van compensatie?
  7. Bent u bereid om alle depots waar grond voor de EHS ligt opgeslagen te laten voorzien van deugdelijke afsluitingen en verbodsborden om herhaling van het gebeurde elders te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.westerwoldeactueel.nl/2014/06/18/jonge-oeverzwaluwen-leggen-het-loodje-door-crossende-motoren-en-terreinwagens/

[2] http://westerwoldegroen.nl/crossen-in-natuurgebied-vlagtwedde-wordt-georganiseerd/#more-39020

Indiendatum: jun. 2014
Antwoorddatum: 9 sep. 2014

Geachte mevrouw Hazekamp,

Op 25 juni 2014 heeft mevrouw Hazekamp namens de Partij voor de Dieren Statenvragen gesteld over het beheer van een zanddepot aan de Spetsebrugweg in Veelerveen (gemeente Bellingwedde). Eigenaar ven het depot is de gemeente Vlagtwedde. Aanleiding voor deze vragen waren (internet)artikelen in de rubriek “Westerwolde Groen”, een uitzending van Radio Westerwolde en meldingen bij de gemeente en de politie over het gebruik van het zanddepot door motorcrossers en terreinwagens waarbij jonge zwaluwen levend begraven of overreden werden.

Hieronder worden de vragen weergegeven en beantwoord.

Vraag 1.

Bent u op de hoogte van de bovenbeschreven situatie en het feit dat de zwaluwen broeden in grond die voor de EHS is bestemd ? Zo ja, heeft u actie ondernomen naar aanleiding van deze berichten, en zo ja op welke wijze?

Antwoord

Evenals u vernamen wij uit de plaatselijke pers en van de gemeente dat bovenbeschreven activiteiten op het zanddepot hebben plaatsgevonden. Zodra dit bij ons bekend werd hebben wij de gebruiker van het zanddepot, de Dienst Landelijk Gebied (DLG), opdracht gegeven de afsluiting van het depot te herstellen om te voorkomen dat bovenbeschreven activiteiten zich zullen herhalen. Ook is door de provinciale inspecteurs natuurwetgeving onderzoek ingesteld naar de toedracht; tijdens dat onderzoek is een motorcrosser bekeurd.

Overigens kan de grond uit het depot worden gebruikt bij de inrichting van de EHS; het terrein zelf valt buiten de EHS begrenzing.

Vraag 2.

Bent u het met ons eens dat er een provinciale zorgplicht is ontstaan voor de dieren die op het depot leven, gegeven dat de grond bedoeld is voor de aanleg van de EHS maar inmiddels veranderd is in een permanent natuur- en broedgebied? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord.

Ingevolge de voorschriften uit de Flora- en Faunawet zijn wij het met u eens dat er een zorgplicht bestaat voor de dieren die op het depot leven. Het zanddepot is echter geen permanent natuur- en broedgebied. Bij gebruik van - grond uit - het depot handelen wij volgens de voorschriften die door de Flora- en Faunawet worden gesteld.

Vraag 3.

Kunt u aangeven of inderdaad sluitende afspraken ontbreken met betrekking tot het beheer van het terrein? Zo ja, wordt hier op kortst mogelijke termijn verandering in gebracht en op welke wijze? Indien er wel afspraken zijn gemaakt, hoe is het dan mogelijk dat crossers ongelimiteerd toegang hebben tot het terrein?

Antwoord.

Er bestaan met de gemeente Vlagtwedde (als eigenaar) en de DLG (als gebruiker) sluitende afspraken over afsluiting en gebruik van het depot. Kennelijk hebben door de DLG ingehuurde aannemers niet altijd gehandeld volgens deze afspraken. Direct nadat bovenbeschreven gebeurtenissen hadden plaatsgevonden is de afsluiting van het depot hersteld waardoor dit oneigenlijke gebruik niet meer mogelijk is.

Vraag 4.

Bent u voornemens om contact op te nemen met de gemeente Vlagtwedde en/of de Dienst Landelijk gebied om te zorgend dat het terrein zo snel mogelijk wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer? Zo nee waarom niet?

Antwoord.

Zie antwoord op vragen 1 en 3.

Vraag 5.

Bent u bereid om alle depots waar grond bestemd voor de EHS ligt opgeslagen te laten onderzoeken op de aanwezigheid van al dan niet beschermede diersoorten, en te zorgen voor adequaat toezicht en handhaving teneinde deze dieren te beschermen?

Antwoord

Er bestaan sluitende afspraken over het gebruik en de afsluiting van gronddepots.

Vraag 6.

Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de gemeente, op het terrein een permanente zwaluwenwand aan te leggen bij wijze van compensatie?

Antwoord.

Nadat het zanddepot definitief buiten gebruik is gesteld is de gemeente Vlagtwedde als eigenaar van het terrein vrij om een dergelijke wand te realiseren. Het is niet ons beleid om, buiten de EHS begrenzing, dergelijke plannen te initialiseren. Overigens wordt binnen de EHS begrenzing, bijvoorbeeld in de aanleg van steilranden langs de Ruiten Aa, wel voorzien in de broedgelegenheid voor oeverzwaluwen.

Vraag 7

Bent u bereid om alle depots waar grond voor de EHS ligt opgeslagen te laten voorzien van deugdelijk afsluitingen en verbodsborden om herhaling van het gebeurde elders te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, dit volgt uit afspraken die wij hebben met eigenaars en gebruikers.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer