Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot de dalende hazen­po­pu­latie


Indiendatum: okt. 2009

Geacht college,

Het gaat niet goed met de haas. De afgelopen tien jaar is de hazenpopulatie met dertig procent afgenomen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Zoogdiervereniging samen met Vogelonderzoek Nederland SOVON en het Centraal Bureau van de Statistiek. Samen met de fazant, de wilde eend, de houtduif, het konijn en de wilde vos is de haas tijdens het jachtseizoen vogelvrij.

Naar aanleiding hiervan willen wij u graag de volgende vragen stellen.


1. Kunt u aangeven hoeveel hazen er in de periode 1997-2008 in de provincie Groningen zijn geschoten in het kader van de jacht? En hoeveel er in die periode in de provincie Groningen zijn geschoten in het kader van schadebestrijding?

2. Bent u bereid om activiteiten in het kader van de jacht en schadebestrijding in de provincie Groningen te stoppen nu de hazenpopulatie zo drastisch blijkt te zijn afgenomen? Zo nee, waarom niet?

3. Welke maatregelen gaat u nemen om de hazenpopulatie te beschermen en te vergroten?

4. Klopt het dat tijdens de provinciale weidevogeltellingen ook dagactieve zoogdieren worden geteld, maar dat deze gegevens niet ter beschikking zijn gesteld van dit onderzoek van de Zoogdiervereniging, SOVON en het CBS? Zo ja, waarom zijn deze gegevens niet ter beschikking gesteld?

5. Bent u bereid om deze gegevens alsnog ter beschikking te stellen van de onderzoekers van de
Zoogdiervereniging? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,


Namens de statenfractie van de Partij voor de Dieren

Anja Hazekamp
Fractievoorzitter

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 16 nov. 2009

Geachte mevrouw Hazekamp,

In verband met de afname van de hazenpopulatie heeft u ons in uw brief van 23 oktober jl. enkele vragen gesteld. Onze beantwoording is als volgt:

Vraag 1. Kunt u aangeven hoeveel hazen er in de periode 1997-2008 in de provincie Groningen zijn geschoten in het kader van de jacht? En hoeveel er in die periode in de provincie Groningen zijn geschoten in het kader van schadebestrijding?

Antwoord: In het door ons op 30 september jl. goedgekeurde Faunabeheerplan Groningen 2009 - 2014, gepubliceerd op onze website, zijn gegevens opgenomen over de voorgaande periode met betrekking tot de jacht, schadebestrijding en populatieontwikkeling van de haas. Uit dit faunabeheerplan blijkt dat in een jachtseizoen in Groningen ongeveer 10.000 hazen worden geschoten (KNJV data 2005/2006). In de periode 2005-2007 zijn zeven machtigingen verstrekt om de schade te bestrijden door afschot buiten de jachtperiode, nadat andere preventieve maatregelen niet voldoende effect hadden. Het ging om voorkoming van schade aan fruitbomen, bieten en peen. Op een totaal van circa 100 verjagingacties zijn in deze drie jaar 18 hazen geschoten

Vraag 2. Bent u bereid om activiteiten in het kader van de jacht en schadebestrijding in de provincie Groningen te stoppen nu de hazenpopulatie zo drastisch blijkt te zijn afgenomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij hebben geen bevoegdheden met betrekking tot de jacht met uitzondering van tijdelijke stopzetting in verband met bijzondere weersomstandigheden. De bevoegdheid voor de jacht ligt bij de minister van LNV. Wij verwijzen u hiervoor dan ook naar de (komende) beantwoording van de Kamervragen hierover, op 29 oktober 2009 gesteld door mevrouw Thieme, Partij voor de Dieren.
Met betrekking tot de schadebestrijding zien wij geen aanleiding ons beleid te wijzigen. Het aantal hazen dat jaarlijks bij schadebestrijding wordt geschoten, gemiddeld 6 hazen, staat in geen enkele verhouding tot het aantal hazen dat jaarlijks bij de jacht wordt geschoten (ongeveer 10.000). Bovendien wordt door de schadebestrijding voorkomen dat belangrijke schade aan gewassen ontstaat.

Vraag 3. Welke maatregelen gaat u nemen om de hazenpopulatie te beschermen en te vergroten?

Antwoord: Wij gaan geen andere maatregelen nemen om de hazenpopulatie te beschermen dan wij in onze Beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009, vastgesteld 30 juni 2009, hebben aangekondigd. Bij ontheffingverlening voor afschot bij gewassenschade zijn preventieve maatregelen en verscherpt toezicht van de Inspecteur groene wetten voorgeschreven.
Ons beleid tot het toestaan van afschot van vossen met kunstlicht en ons beleid voor akkerrandenbeheer werkt mogelijk ten gunste van de hazenpopulatie.

Vraag 4. Klopt het dat tijdens de provinciale weidevogeltellingen ook dagactieve zoogdieren worden geteld, maar dat deze gegevens niet ter beschikking zijn gesteld van dit onderzoek van de Zoogdiervereniging, SOVON en het CBS? Zo ja, waarom zijn deze gegevens niet ter beschikking gesteld?

Vraag 5. Bent u bereid om deze gegevens alsnog ter beschikking te stellen van de onderzoekers van de Zoogdiervereniging? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Tijdens de provinciale weide- en akkervogeltellingen van onze medewerkers van het Biologisch Meetnet worden ook dagactieve zoogdieren geteld. In de verwerking van deze gegevens is echter een achterstand ontstaan. Indien deze achterstand kan worden ingelopen zullen deze gegevens rechtstreeks aan de Zoogdierenvereniging worden verstrekt, ten behoeve van de opstelling van een Zoogdierenatlas waarvoor wij een financiële bijdrage hebben gegeven. Hiernaast worden deze gegevens dan ook verstrekt aan SOVON die deze gegevens aan andere instellingen verstrekt zoals het CBS.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende het dempen van een 2500 jaar oude sloot in Waddenregio

Lees verder

Schriftelijke vragen ex artikel 46 RvO betreffende het kappen van de Robiniabossen van het inmiddels failliete bedrijf Groen Invest Nederland (GIN)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer