Schrif­te­lijke vragen inzake toezicht en hand­having veehou­derij


Indiendatum: nov. 2017

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO inzake toezicht op veehouderijen.

Geacht college,

Deze zomer heeft de afdeling “Interbestuurlijk Toezicht” van de provincie Brabant samen met een aantal Brabantse gemeentes een thema-onderzoek laten doen naar de mate van het adequaat zijn van het gemeentelijk toezicht op de veehouderijen. De conclusie was dat meer en beter controleren van de veehouderijen hard nodig is. Vijftien gemeentes zijn gecontroleerd, in iedere gemeente twee bedrijven. In twaalf gemeentes bleek het toezicht onder de maat te zijn. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring. De Partij voor de Dieren vindt de resultaten van dit onderzoek schokkend.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van dit onderzoek en denk u dat de conclusies te vertalen zijn naar de provincie Groningen? Met andere woorden, is de controle en handhaving ook in onze provincie ver onder de maat? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Indien niet, waarop baseert u dat?
  2. In hoeverre heeft de provincie Groningen zicht op het adequaat toezicht houden op de veehouderijen door de Groninger gemeentes? Maakt u gebruik van uw recht en plicht als interbestuurlijk toezichthouder als het gaat om de gemeentelijk toezicht op de veehouderijen? Zo niet, waarom niet? Kunt u het antwoord toelichten?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het met het oog op klimaat, milieu en dierenwelzijn belangrijk is, dat veehouders zich houden aan de voorwaarden zoals vermeld in hun vergunning? Zo ja, bent u bereid om net als in Brabant onderzoek te laten verrichten naar de mate waarin bedrijven zich houden aan die voorwaarden? Bent u bereid om alle gemeentes in onze provincie te vragen naar de frequentie waarop bedrijven bezocht en gecontroleerd worden? Zo niet, waarom niet?
  4. In Brabant was één van de redenen van falend toezicht door de gemeentes het hebben van onvoldoende capaciteit om hun toezichts- en handhavingstaken adequaat uit te voeren. Om het toezicht- en handhavingsprogramma volledig uit te voeren zouden gemeenten het beschikbare budget moeten verhogen. Bovendien ontbreekt in een aantal gemeenten een flexibel budget om incidenteel benodigde capaciteit in te zetten. Hoe is dat volgens u gesteld in onze provincie?
  5. Uit het Brabants onderzoek is gebleken dat bij gemeentes en omgevingsdienst er te weinig deskundigheid is als het gaat om toezicht op een veehouderij. Is er in uw optiek voldoende deskundigheid aanwezig bij de Groningse gemeentes en de ODG en waarop baseert u dat? Als dat niet het geval is, hoe gaat u helpen om dit probleem op te lossen?
  6. Sinds 1 januari 2016 moeten luchtwassers bij varkenshouderijen voorzien zijn van elektronische monitoring. Weet u of in onze provincie deze overal zijn geïnstalleerd? Zo ja, kunt u ons duidelijk maken hoe dat gecontroleerd is? Zo niet, hoe controleert u dan de werking van de luchtwassers en de afgesproken maximale uitstoot?
  7. In 40% van de onderzochte gemeenten in Brabant is sprake van een toename van ammoniakemissie als gevolg van het houden van meer dieren dan vergund. Er zijn bedrijven gevonden, die andere dieren hielden dan vergund en melkveehouders die opstallen in plaats van weidegang toepassen en daarmee in strijd met de vergunning handelen, alsmede consumentvertrouwen schaden. Weet u van veehouders in onze provincie die zich niet houden aan de regelgeving? Zo ja, van hoeveel bedrijven weet u dat en hoe bent u daarmee omgegaan? Zo niet, trekt u conclusie en gaat u toch handelen n.a.v. de bevindingen in Brabant?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake actualisatie Groninger Verdienmodel

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake mestfraude

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer