Schrif­te­lijke vragen inzake tekort arbeid­krachten ener­gie­tran­sitie


Indiendatum: apr. 2018

Groningen, 26 april 2018

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende het forse tekort aan “groene” vaklieden.

Geacht college,

Onder het kopje “Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie” i publiceerde de SER op 19 april jl. haar aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

In het bijbehorend artikel schrijft de SER: “Voor een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam energiesysteem zijn veel mensen nodig terwijl op dit moment de tekorten snel oplopen. Het gaat vooral om technisch- en ICT-geschoolden op MBO en HBO niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren. “

Dit biedt volgens de SER kansen voor jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt volgens haar hiermee inclusiever. De SER beveelt aan om lokale initiatieven uit te breiden en meer diversiteit onder werknemers na te streven.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

1) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen en dat het daarom zeer onwenselijk is dat de energietransitie en ook het energiebesparend maken van huizen vertraagd wordt door het gebrek aan geschoolde krachten? Zo nee, waarom niet?

2) De Provincie Groningen is voorloper op het gebied van de energietransitie. Is het door de SER gepresenteerde probleem ook een item in onze provincie? Bent u in staat om cijfers te geven? Geven de in het programma Groningen@Work gestelde doelen voldoende resultaat voor de (nabije) toekomst als het om bovenstaand probleem gaat? Zijn overige initiatieven inzake het bij- of herscholen van mensen voor het opvullen van genoemde vacatures in uw ogen afdoende?

3) Met het afbouwen van de gaswinning, zullen bij de NAM veel banen verdwijnen. Zijn er al afspraken gemaakt of kunnen er afspraken gemaakt worden met de NAM over omscholingstrajecten richting de energietransitie? Zo niet, bent u bereid daarover met de NAM te spreken?

4) Hoe worden jongeren, zij-instromers, MBO en HBO opgeleide werklozen gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding gericht op bovenstaande sectoren? Wordt er in uw optiek voldoende geïnvesteerd in deze mensen? Zo ja, op welke wijze? Kan de provincie daarbij een (grotere) rol spelen?

Eén van de groepen die de SER noemt als potentiële werknemers binnen de energietransitie zijn de statushouders. Groningen is naast voorloper energietransitie, ook de “vluchtelingenprovincie” van Nederland. De werkloosheid onder hen is hoog. Dat terwijl volgens de COA ongeveer een derde van hen hoger opgeleid is.

5) Hoe kijkt u aan tegen de aanbeveling van de SER om diversiteit onder werknemers na te streven? Is er iets wat u zou kunnen doen om dat te bewerkstelligen? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer de moeite waard zou zijn om statushouders met een relevante vooropleiding of affiniteit met de energietransitie een kans te bieden op werk binnen deze sector? Zo ja, kan de provincie daarbij een rol spelen?

7) Is het college bereid gemotiveerde statushouders die de scholing zouden willen volgen naar onze provincie te halen? Zo ja, hoe pakt u dat aan? Zo nee, waarom niet?

8) Dit college heeft toegezegd maximaal 100.000 euro per jaar te investeren in projecten die leiden tot integratie van asielzoekers. Is dit budget al uitgeput? Zo nee, welk bedrag is er nog beschikbaar en bent u bereid dat bedrag te investeren in de bijscholing van genoemde doelgroep?

9) Zijn er al gesprekken of afspraken met onderwijsinstellingen met betrekking tot het bij- en herscholen van statushouders? Zo ja, met welke? Wat is er afgesproken? Kunt u een uitgebreid antwoord geven?

Met hartelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 5 jun. 2018

1 Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we zo snel mogelijk afmoeten van fossielebrandstoffen en dat het daarom zeer onwenselijk is dat de energietransitie en ook het energiebesparend maken van huizen vertraagd wordt door het gebrek aan geschooide krachten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn het met u eens dat het onwenselijk is indien door het gebrek van geschoolde krachten de ook door ons nagestreefde energietransitie en het energiebesparend maken van huizen wordt vertraagd.

In het door PS d.d. 16 april 2016 vastgestelde Energietransitieprogramma benoemen wij onze wens om versneld onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en beschrijven wij de acties die wij daarvoor willen uitvoeren. Wij signaleren ook dat er druk staat op de arbeidsmarkt wat mogelijk onwenselijke gevolgen heeft voor het uitvoeren van onze beleidsambities.

Op 4 september 2018 wordt de Green Deal ondertekend door het ministerie van EZK, Gasunie en Uneto-VNI en het praktijklokaal warmtepompen geopend door minister Wiebes. Gezamenlijk met Uneto-VNI organiseert de provincie hieraan gekoppeld een congres voor met name de installatiebranche. Doel van het congres is het inzichtelijk maken van de knelpunten en oplossingsrichtingen geven voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Het gaat dan specifiek om de technische mogelijkheden naar de warmtepomp en de opschaling van (om)scholing die nodig is om deze op grote schaal te gaan installeren. De resultaten van het congres vormen input voor een plan. Dit plan willen we opstellen met UNETO-VNI, het UWV, het Alfacollege, het Noorderpoort en eventueel NAM en Gasunie.

2. De Provincie Groningen is voorloper op het gebied van de energietransitie. Is het door de SER gepresenteerde probleem ook een item in onze provincie? Bent u in staat om cijfers te geven? Geven de in het programma Groninaen&.Work gestelde doelen voldoende resultaat voor de (nabije) toekomst als het om bovenstaand probleem gaat? Zijn overige initiatieven inzake het bij- of herscholen van mensen voor het opvullen van genoemde vacatures in uw ogen afdoende?

Antwoord: In vraag 2 stelt u vier vragen tegelijkertijd, we beantwoorden ze in algemeenheid hieronder.
Het actuele of dreigende tekort aan geschoolde arbeidskrachten wordt aan de orde gesteld door bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wij hebben geen cijfers of het in Groningen sterker of minder sterk speelt dan in andere provincies. Wij zijn van mening dat Groningen@Work goede instrumenten biedt om duurzame werkgelegenheid te bevorderen en wij zetten ons in voor voldoende capabele en gemotiveerde studenten aan technische en IGT-opleidingen op MBO-niveau en voor een optimale aansluiting tussen de beschikbare onderwijsprogramma's en het werkveld, c.q. de werkvelden.
Het onlangs gestarte 1000-banen plan in de bouw/techniek biedt kansen voor met name de werkloze doelgroep. In dit, door het ministerie van SZW, ondersteund project worden werklozen begeleidt en omgeschoold voor kansrijke beroepen, met name in de techniek.

3. Met het afbouwen van de gaswinning, zuiien bij de NAM veei banen verdwijnen. Zijn er ai afspraken gemaakt of kunnen er afspraken gemaakt worden met de NAM over omscholingstrajecten richting de energietransitie? Zo niet, bent u bereid daarover met de NAM te spreken?

Antwoord: De provincie heeft op verkennende wijze met de NAM gesproken over de mogelijkheid om hun werknemers om te scholen voor banen in de energietransitie. Wij zetten deze gesprekken in de komende maanden voort en zullen, indien dit kansrijk lijkt, ook partijen zoals UNETO-VNI en de onderwijsinstellingen hierbij betrekken.

4 . Hoe worden Jongeren, zij-instromers, MBO en HBO opgeleide werklozen gestimuleerd om te kiezen voor een opleiding gericht op bovenstaande sectoren? Wordt er in uw optiek voldoende geïnvesteerd in deze mensen? Zo Ja, op welke wijze? Kan de provincie daarbij een (grotere) rol spelen?

Antwoord: Er zijn talrijke initiatieven om al deze genoemde doelgroepen te interesseren voor een baan in de techniek waaronder het zogenaamde 1000-banen plan, Toptechniek in Bedrijf, Kansrijke Leerweg (Commerciële Bedrijfsschool) en Opleidingstraject toekomstbestendig technisch vakmanschap in Noord-Nederland. Wij ondersteunen en zijn (mede)financier deze projecten.
De gemeenten en het UWV investeren, in onze optiek, voldoende in deze mensen. Het kan uiteraard altijd beter. Maar door de beperkte beschikbaarheid aan middelen die de gemeenten en het UWV hebben, denken wij dat hier niet alles wordt uit gehaald. Veelal is er ook sprake van mismatch op de arbeidsmarkt (competenties sluiten niet aan op de vraag).
Wij participeren, samen met de provincies Drenthe en Fryslan en andere publieke- en private instellingen/bedrijven in het Techniekpact Noord. Er wordt op regionale schaal samengewerkt aan een concrete agenda voor goed onderwijs van jong tot oud en een goed functionerende arbeidsmarkt in de techniek (metaal-en elektrotechniek, chemie, energie, bouw en installatietechniek). Verder zijn wij samen met de SER en andere partijen momenteel aan het onderzoeken hoe we het geld uit de O&O fondsen kunnen inzetten voor bij- en omscholing van mensen die nu langs de zijlaan staan.
Eén van de groepen die de SER noemt als potentiële werknemers binnen de energietransitie zijn de statushouders. Groningen is naast voorloper energietransitie, ook de "vluchtelingenprovincie" van Nederland. De werkloosheid onder hen is hoog. Dat terwijl volgens de GOA ongeveer een derde van hen hoger opgeleid is.

5. Hoe kijkt u aan tegen de aanbeveling van de SER om diversiteit onder werknemers na te streven? is er iets wat u zou kunnen doen om dat te bewerkstelligen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord:
Wij kijken positief tegen deze aanbeveling aan. Het verdient extra aandacht om deze doelgroep toe te leiden naar een baan op de arbeidsmarkt, taalverwerving is daarbij een speerpunt. Daarmee is de integratie en participatie gediend. Het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt is primair een taak van de gemeenten en het UWV. Als provincie vervullen wij een addiotionele rol, bijvoorbeeld door inzet van (co-)financiering aan projecten die bijdragen aan onze provinciale focus op de aansluiting van vraag en aanbod en van onderwijs en arbeidsmarkt. Eén van de projecten die wij financieren is het 1000-banenplan. Binnen het 1000-banenplan loopt op dit moment een project met statushouders in de bouw.

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het zeer de moeite waard zou zijn om statushouders met een reievante vooropieiding of affiniteit met de energietransitie een kans te bieden op werk binnen deze sector? Zo Ja, kan de provincie daarbij een rol spelen?

Antwoord: Zoals eerder is aangegeven, ligt de toeleiding van mensen, waaronder ook voor deze doelgroep, bij de gemeenten en het UWV. Wij kunnen bij de uitvoerders van het 1000-banenplan aankaarten of de mogelijkheid bestaat om voor deze doelgroep een project te starten binnen deze sector.

7. is het college bereid gemotiveerde statushouders die de scholing zouden willen volgen naar onze provincie te halen? Zo ja, hoe pakt u dat aan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij richten ons beleid voor ondersteuning voor scholing op de in de provincie Groningen gehuisveste statushouders. De primaire verantwoordelijk voor scholing en arbeidsmarktbeleid ligt bij de gemeenten en het UWV. Via verschillende projecten en trajecten (zoals in bovenstaande beantwoording vermeld) ondersteunen wij de gemeenten.

8. Dit college heeft toegezegd maximaal 100.000 euro per jaar te investeren in projecten die leiden tot integratie van asielzoekers. Is dit budget ai uitgeput? Zo nee, welk bedrag is er nog beschikbaar en bent u bereid dat bedrag te investeren in de bijscholing van genoemde doelgroep?

Antwoord: Nee, het budget is nog niet uitgeput. Het beschikbaar gestelde budget voor Asielzoekersbeleid voor 2018 en 2019 bedraagt jaarlijks € 100.000,-. Voor deze periode zijn nu nog geen verplichtingen vastgelegd. De budgetruimte t/m 2019 bedraagt nog € 200.000,-. Het ligt niet in de reden om dit budget aan te wenden voor de bijscholing van genoemde doelgroep, het budget is hier niet voor bedoeld.

9. Zijn er al gesprekken of afspraken met onderwijsinstellingen met betrekking tot het bij- en herscholen van statushouders? Zo ja, met welke? Wat is er afgesproken? Kunt u een uitgebreid antwoord geven?

Antwoord: De diverse onderwijsinstellingen zoals het Alfa collega, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool voeren al verschillende opleidingstrajecten uit.
Sinds maart 2017 heeft de gemeente Groningen een convenant ondertekent samen met het Alfa-college, het Noorderpoort, de Hanzehogeschool waarin zij inburgering, educatie en integratie centraal stellen. Het convenant vormt de basis voor de verbinding van gemeente, onderwijs, werkgevers en andere stakeholders in de regio.
Het Alfa-college en Noorderpoort verzorgen al langer trajecten voor vergunninghouders van alfabetisering tot staatsexamen en geïntegreerde MBO-opleidingen. Binnen deze opleiding wordt het inburgeringstraject gecombineerd met een middelbare beroepsopleiding.
Daarnaast verzorgt het Alfa-college voor hoogopgeleide vergunninghouders in samenwerking met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit een voorbereidend jaar richting een HBO of WO-studie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende de hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake stroperij en handhaving natuurcriminaliteit

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende zorgelijke situatie AkzoNobel en Nedmag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer