Schrif­te­lijke vragen inzake stroperij en hand­having natuur­cri­mi­na­liteit


Indiendatum: apr. 2018

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende stroperij en handhaving natuurcriminaliteit

Geacht college,

Recentelijk werd een stroper betrapt in het Midwolderbos[1]. Gemeld werd dat de persoon in kwestie waarschijnlijk zijn jachtakte kwijtraakt. Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Kunt u bevestigen dat een stroper die in bezit is van een jachtakte niet automatisch zijn akte kwijt raakt bij een delict, maar dat dit onder andere afhangt van het feit of hij zijn munitie en wapens heeft misbruikt bij de stroperijactiviteiten? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een jager die een delict begaat als stropen of een geweldsmisdrijf zoals huiselijk geweld, zijn jachtakte automatisch kwijt zou moeten raken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u zich daar voor inzetten?
  2. Hoeveel gevallen van stroperij zijn bekend geraakt in de afgelopen vijf jaren en waar ging het om? Betrof het ook hier jagers?
  3. Bent u van mening dat het categoriseren van stroperij als WED-delict in de nieuwe Wnb tot een hogere veroordelingsgraad zal leiden en dat het daardoor zou kunnen leiden tot een afname van stroperij? Kunt u uw antwoord verklaren?
  4. Zijn er gewijzigde effecten geconstateerd sinds de inwerkingtreding van de Wnb en het neerleggen van de handhavingstaken bij de provincie ten aanzien van de bestrijding van stroperij? Zo ja, wat is er waargenomen?
  5. Bent u van mening dat de controle en handhaving van stroperij (en andere natuurcriminaliteit) afdoende opgevangen kan worden door de inzet van en samenwerking tussen de diverse BOA’s, of constateert u dat er ‘witte vlekken’ ontstaan en dat er momenteel te weinig aanwezigheid in het veld is? Kunt u uw antwoord toelichten?
  6. Bent u van mening dat BOA’s voldoende toegerust zijn om stroperij te herkennen en waarop baseert u dit? Is er na de decentralisatie extra budget vrijgemaakt om BOA’s cursussen e.d. aan te bieden om stroperij te herkennen en effectief te kunnen bestrijden? Zo nee, waarom niet? Heeft u alsnog plannen in deze richting?
  7. In de provincie Zeeland is een oproep gedaan om de BOA’s van de milieudienst ook buiten kantoortijden op pad te sturen[2]. Wordt er in Groningen ook buiten kantooruren gecontroleerd op stroperij en andere natuurcriminaliteit? Zo ja, op welke wijze en met welke frequentie? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit beleid te herzien?
  8. Wordt er bij het signaleren van natuurcriminaliteit samenwerking gezocht met lokale natuurverenigingen, zoals leden van werkgroepen e.d., die de natuurgebieden ook buiten de paden kennen en zich op allerlei tijden in de natuur begeven voor hun werkzaamheden?
  9. In hoeverre zijn jachtaktehouders uit Groningen z?lf betrokken bij het signaleren en melden van stroperij? Is daar een bepaald protocol voor en zo ja, hoe functioneert dat?

Met hartelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://oldambtnu.nl/stroper-op-heterdaad-gepakt-in-midwolderbos/

[2] https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/stropers-hebben-buiten-kantooruren-vrij-spel~a1f2047f/

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 18 mei 2018

1. Kunt u bevestigen dat een stroper die in bezit is van een jachtakte niet automatisch zijn akte kwijt raakt bij een deiict, maar dat dit onder andere afhangt van het feit of hij zijn munitie en wapens heeft misbruikt bij de stroperijactiviteiten? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een jager die een deiict begaat ais stropen of een geweidsmisdrijf zoais huiseiijk geweid, zijn jachtakte automatisch kwijt zou moeten raken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u zich daar voor inzetten?

Ten eerste merken wij op dat een jachtakte enkel ingetrokken kan worden door de politie. Stroperij is het jagen, vissen op verboden terrein zonder akte. Een stroper in het bezit van een jachtakte raakt niet automatisch zijn akte kwijt bij een delict. Dit hangt af van de omstandigheden, waarbij munitie en wapens een rol kunnen spelen.

2. Hoeveei gevailen van stroperij zijn bekend geraakt in de afgeiopen vijfjaren en waar ging het om? Betrof het ook hier jagers?

Van het jagen zonder akte op verboden terrein (stroperij) wordt geen administratie bijgehouden.

3. Bent u van mening dat het categoriseren van stroperij als WED-delict in de nieuwe Wnb tot een hogere veroordelingsgraad zal leiden en dat het daardoor zou kunnen leiden tot een afname van stroperij? Kunt u uw antwoord verklaren?

Het categoriseren van stroperij als WED-delict in de Wet natuurbescherming leidt tot een hogere veroordelingsgraad. In de Wet natuurbescherming zijn (anders dan in de oude wetgeving) meer verbodsbepalingen van categorie 1, artikel 1a WED ondergebracht. Onder de Wnb behoren nu ook de verboden handelingen met betrekking tot het doden/vangen van vogels op grond van 3.1 Wnb en het doden van dieren op grond va 3.5 lid 1 Wnb. Ook 3.10 lid 1 valt hieronder. Deze behoren tot de economische delicten, welke bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, taakstraf of geldboete van de vijfde categorie. Dit kan leiden tot een afname van stroperij, door de hoge straffen en de afschrikkende werking hiervan.

4. Zijn er gewijzigde effecten geconstateerd sinds de inwerkingtreding van de Wnb en het neerleggen van de handhavingstaken bij de provincie ten aanzien van de bestrijding van stroperij? Zo Ja, wat is er waargenomen

Nee, er zijn geen gewijzigde effecten geconstateerd.

5. Bent u van mening dat de controle en handhaving van stroperij (en andere natuurcriminaliteit) afdoende opgevangen kan worden door de inzet van en samenwerking tussen de diverse BOA's, of constateert u dat er 'witte vlekken' ontstaan en dat er momenteel te weinig aanwezigheid In het veld is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Controle en handhaving van stroperij wordt op dit moment opgevangen. Wel moeten er keuzes worden gemaakt voor de zaken waarvoor de inspecteurs worden ingezet. Deze keuzes zijn gemaakt vanuit een risicobenadering.

6. Bent u van mening dat BOA 's voldoende toegerust zijn om stroperij te herkennen en waarop baseert u dit? Is er na de decentralisatie extra budget vrijgemaakt om BOA's cursussen e.d. aan te bieden om stroperij te herkennen en effectief te kunnen bestrijden? Zo nee, waarom niet? Heeft u alsnog plannen In deze richting?

De BOA's zijn goed toegerust om stroperij te herkennen door de opleiding en/of jarenlange werkervaring van de BOA'S.

7. In de provincie Zeeland is een oproep gedaan om de BOA's van de milieudienst ook buiten kantoortijden op pad te sturen''. Wordt er in Groningen ook buiten kantooruren gecontroleerd op stroperij en andere natuurcriminaliteit? Zo Ja, op welke wijze en met welke frequentie? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit beleid te herzien?

In Groningen wordt ook buiten kantooruren gecontroleerd op stroperij en andere natuurcriminaliteit. De frequentie hiervan is zeer wisselend. De controle op stroperij is vaak melding gerelateerd of vloeit voort uit samenwerking met BOA's van andere organisaties.

8. Wordt er bij het signaleren van natuurcriminaliteit samenwerking gezocht met lokale natuurverenigingen, zoals leden van werkgroepen e.d., die de natuurgebieden ook buiten de paden kennen en zich op allerlei tijden in de natuur begeven voor hun werkzaamheden?

Ja, er wordt samenwerking gezocht met lokale natuurverenigingen, die natuurgebieden ook buiten de paden kennen. Dit betreft een uitgebreid netwerk van BOA's en werkgroepen.

9. In hoeverre zijn Jachtaktehouders uit Groningen zèif betrokken bij het signaleren en meiden van stroperij? is daar een bepaald protocol voor en zo Ja, hoe functioneert dat?

Jachtaktehouders zijn niet zelf betrokken bij het signaleren en melden van stroperij. Vanuit de provincie wordt wel actief informatie gegeven, zoals bij presentatie bij de Wild Beheer Eenheden. Hier is geen bepaald protocol voor.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake onderzoeksrapport Ter Apel

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake tekort arbeidkrachten energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer