Schrif­te­lijke vragen inzake onder­zoeks­rapport Ter Apel


Indiendatum: mrt. 2018

Groningen, 29 maart 2018

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de uitkomsten van het onderzoek onder leiding van dhr. Atsma naar aanleiding van onder andere het hoge ziekteverzuim van het personeel in het Centrum Opvang Asielzoekers in Ter Apel

Geacht college,

Het onderzoek van de onderzoekscommissie leidt tot de conclusie dat er bij de vele zieken sprake is van het Sick Building Syndroom (SBS) in combinatie met stress. Het rapport laat echter nog een aantal andere zaken zien, waaruit toch twijfels naar voren komen over de kwaliteit van de ondergrond.

Daarom stellen wij u graag de volgende vragen.

Er is op verschillende locaties barium aangetroffen ver boven de interventiewaarde, maar volgens het rapport is dit met het huidige gebruik niet schadelijk voor de volksgezondheid. Op bladzijde 34 staat echter dat een risico voor het ecosysteem niet kan worden uitgesloten. Bent u het met ons eens dat deze plekken gesaneerd moeten worden en zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Er is gesproken met bedrijven die verteld hebben dat ze afval hebben gedumpt op het terrein. We zien geen lijst met de namen van de bedrijven, noch van het soort afval dat er gedumpt is. Bent u bereid de onderzoekscommissie te vragen om alsnog een dergelijke lijst op te stellen? Indien niet, waarom niet?

Zowel het waterbedrijf als ook RoyalHaskoningDHV hebben zorgen over de ondergrond als het gaat om de drinkwatervoorziening, zo wordt ook uit het rapport duidelijk. Zij hebben de COA meerdere keren geadviseerd om niet-permeabele waterleidingen te gebruiken. De COA heeft dat advies deels in de wind geslagen. Geadviseerd wordt om de permeabele leidingen alsnog te vervangen. Deelt u de zorgen van RoyalHaskoningDHV en het waterbedrijf? Zo ja, waarop zijn die zorgen volgens u gebaseerd? Zo nee, zou u dat kunnen motiveren? Ziet u een rol voor zichzelf inzake het alsnog vervangen van de leidingen door niet-permeabele waterleidingen?

Niet-permeabele leidingen worden normaliter op industrieterreinen gebruikt. Bent u het met ons eens dat het achteraf gezien misschien geen juiste keuze is geweest om het grootste asieldorp van Nederland op een vuilnisbelt te situeren? Wij willen graag dat u uw antwoord toelicht.

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de zorg om een goede drinkwatervoorziening, de verhoogde concentraties barium en het verbod op moestuintjes erop wijzen dat de ondergrond toch zodanig vervuild is dat veel duidelijker naar het personeel gecommuniceerd had moeten worden dat sommige zaken die elders normaal zijn, op deze grond niet kunnen? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het personeel van de school had moeten weten dat een reguliere moestuin niet tot de gezonde opties behoort op dit terrein? Op welke wijze ziet u een bijdrage voor zichzelf in het voorkomen van een herhaling van een dergelijke situatie, gezien de grote hoeveelheid vervuilde plekken in onze provincie?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende sanering vervuilde terreinen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake stroperij en handhaving natuurcriminaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer