Schrif­te­lijke vragen betref­fende sanering vervuilde terreinen


Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende de wijze waarop de sanering van ernstig vervuilde grond plaatsvindt.

Geacht college,

Al jaren is er ophef rondom de ernstige vervuiling van de grond in de St. Vitusholt te Winschoten. Het betreft hier het voormalige NoordNed-terrein. Omwonenden maken zich zorgen om hun veiligheid en gezondheid. [i] De gemeente Oldambt en de provincie Groningen hebben besloten om het terrein te ‘saneren’ door middel van het afdekken van de vervuilde grond met slib. Als dat gebeurd is wordt er een park aangeplant.

Inwoners van Ten Boer en Woltersum zijn ongerust over de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapsweg. Die is rond 1980 afgedekt. Onlangs bleek echter dat het chemisch afval zich mengt met grondwater. Volgens een bericht van RTV Noord weet de provincie niet precies wat er lekt en weet daarom niet wat men er mee moet doen. [ii] Scheikundige Reilman, voormalig werknemer op het terrein, is er van overtuigd dat er wel degelijk ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid.[iii] Hij zegt te weten wat voor chemicaliën er liggen en dat deze stoffen zeer gevaarlijk zijn. Hij roept op tot onmiddellijke sanering. In 2010 is er volgens RTV Noord ook al lekkage aangetroffen rond de gifbelt. Toen zijn een aantal sloten rond het gebied schoon gemaakt.

De Partij voor de Dieren stelt u graag de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat simpelweg afdekken van vervuiling geen sanering zou mogen heten, omdat de grond niet schoon wordt? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat bij ernstige chemische vervuiling er altijd gekozen zou moeten worden voor afgraving en reiniging van de grond? Graag een gemotiveerd antwoord.
 3. Kunt u bevestigen dat afdekken van ernstig vervuilde grond altijd een risico van lekkage met zich mee brengt, zoals de situatie in Woltersum aantoont? Zo nee, waarom niet? Denkt u dat een dergelijke lekkage met afdekking van het NoordNed terrein voorkomen kan worden? Zo ja, waarop baseert u dat?
 4. Klopt de stelling dat na de geplande sanering van het voormalig NoordNed terrein er geen sprake meer is van gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja, zou het terrein dan in principe geschikt zijn voor een woonfunctie? Zo nee, waarom niet?
 5. Indien het Noord-Ned terrein niet geschikt is voor een woonfunctie, kunt u dan bevestigen dat er een bepaald risico aanwezig blijft? Waarom kan er dan wel een park ontwikkeld worden waar o.a. kinderen spelen?
 6. De lekkage van de voormalige vuilstort in Woltersum levert volgens de provincie geen direct gevaar op voor de mens. In andere media-uitingen lezen we dat niet duidelijk is wat er precies in het grondwater lekt en dat dit eerst onderzocht moet worden. Kunt u deze tegenstrijdige berichtgeving toelichten? Waarop is de stelligheid gebaseerd dat er geen risico’s zijn?
 7. Is het correct dat niet precies bekend is wat er lekt en wat er gestort is? Zo ja, welke actie heeft u ondernomen om deze gegevens te achterhalen, en op welke termijn zijn de resultaten bekend?
 8. Kunt u toelichten waarom voor afdekking van de grond in Woltersum werd gekozen, in plaats van het afvoeren van de vervuilde grond? Overweegt u met de kennis van nu om de stort alsnog af te laten graven? Zo nee, waarom niet?
 9. Acht u het nodig aanvullende of versnelde actie te ondernemen na de meldingen van Dhr. Reilman? Zo ja, wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?
 10. Bent u het met ons eens dat in geval van twijfel, als mogelijk de veiligheid van mens, dier en milieu in het geding is, er onmiddellijk actie moet worden ondernomen, en vervuilde terreinen op zo kort mogelijke termijn moeten worden afgegraven? Zijn er nog meer locaties waar het risico bestaat dat chemische stoffen in het milieu terecht komen?
 11. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens, dat er niet financieel bespaard moet worden op de veiligheid van mens, dier en milieu bij de sanering van ernstig vervuilde grond? Welke financiele motieven hebben meegespeeld in de keuze om de terreinen in Winschoten en Woltersum af te dekken in plaats van af te voeren?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman
Partij voor de Dieren

[i] http://www.dvhn.nl/groningen/Zorg-over-vervuiling-blijft-21317666.html

[ii] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189448/Omwonenden-bezorgd-over-voormalige-vuilstort-die-lekt-Wat-een-shitzooi

[iii] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189545/Scheikundige-De-gifbelt-bij-Woltersum-moet-worden-opgeruimd

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer