Schrif­te­lijke vragen inzake jacht wilde eend op provin­ciale gronden


Geacht college,

Op gronden die in provinciaal bezit zijn, kan een jachtrecht liggen en kan door de grondgebruiker jacht ter voorkoming van schade worden ingezet. Op provinciale gronden langs het Reitdiep worden momenteel wilde eenden dood geschoten “ter voorkoming van landbouwschade”, zo is ons gebleken uit ambtelijke navraag. De wilde eend heeft in 2015 voor plm. € 900,00 schade aangericht en in 2016 en 2017 was er geen schade in Groningen[1]. Bij het Reitdiep is volgens de cijfers van het Faunafonds geen schade uitgekeerd.

De aantallen van de wilde eend zijn in de afgelopen jaren zo'n 20% achteruit gegaan. De Vogelbescherming heeft daarom vorig jaar opnieuw opgeroepen om de wilde eend van de jachtlijst af te halen en roept provincies op om geen ontheffingen voor de jacht op wilde eenden te verlenen in het kader van schadebestrijding.

Wij stellen u hier graag enkele vragen over.

  1. Acht u het noodzakelijk dat de wilde eend bij het Reitdiep bejaagd wordt, gezien het feit dat er geen of geringe schade optreedt? Bent u bereid om met de grondgebruiker in overleg te treden om het doden te laten stoppen? Zo nee, waarom niet?
  2. Acht u het in het algemeen wenselijk dat een soort die in aantallen terugloopt a. vrij bejaagd mag worden, en b. voor geringe schade gedood mag worden?
  3. In het Faunabeheerplan staat dat afschot van de wilde eend ten gevolge van schadebestrijding zeer gering is in vergelijk tot afschot ten gevolge van jacht en daarom de gunstige staat van instandhouding niet zal aantasten. Betekent dit dat deze gunstige staat van instandhouding door de jacht wel wordt aangetast? Zo ja, wat is uw visie hierop? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het met ons eens dat de cijfers die gehanteerd worden voor de wilde eend te oud zijn om iets zinnigs te kunnen zeggen over de gunstige staat van instandhouding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u die nieuwe tellingen tot stand brengen? Bent u het met ons eens dat u verplicht bent om voldoende kennis te hebben van die gunstige staat van instandhouding, omdat u anders onvoldoende bent toegerust om ontheffingen te kunnen verlenen?
  5. In het Faunabeheerplan staat: “De Provincie verwacht van jachthouders in eerste instantie dat ze de stand (in een groter gebied) met reguliere bejaging op een acceptabel niveau houden teneinde schade te voorkomen en te beperken.” Kunt u bevestigen dat u een taakstelling/opdracht bij plezierjagers neerlegt om aantallen te beperken? Bent u het met ons eens dat hiermee plezierjacht en schadebestrijding door elkaar heen lopen?
  6. In hoeverre acht u het wenselijk dat een overheidslaag zich afhankelijk maakt van plezierjagers? Kunt u dit toelichten?
  7. Bent u bereid om vanaf de periode dat de provincie eigenaar is van gronden het jachtrecht (per direct of per einddatum overeenkomst) in te trekken? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de uitwerking van de in december 2016 aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, waarin de Staten het college hebben opgeroepen de plezierjacht zoveel mogelijk in te perken(motie: Plezierjacht aan banden), erom vraagt dat op gronden van de provincie geen plezierjacht (meer) plaatsvindt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dat bewerkstelligen?
  9. In juli 2017 is tevens de motie “Doel en de middelen” aangenomen (ingediend met de SP en de PvdA) , waarin de Staten het college hebben opgeroepen “zich in de diverse landelijke en interprovinciale gremia, uit te spreken voor meer onderzoek naar het inzetten van preventieve middelen in het voorkomen van landbouwschade; zich tevens in te zetten voor onderzoek naar de effectiviteit van afschot inzake het verminderen van landbouwschade, in onze provincie dan wel daarbuiten”. Op welke wijze heeft u deze motie uitgevoerd, of op welke wijze gaat u deze motie uitvoeren?
  10. Hoeveel wilde eenden zijn er de afgelopen jaren in het kader van schadebestrijding dood geschoten? Kunt u specificeren naar de provinciale gronden?

Met hartelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] Gegevens Bij12 Faunafonds https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/taxaties-en-schadecijfers/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer