Schrif­te­lijke vragen inzake gevolgen schaal­ver­groting voor buiten­gebied


Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO inzake gevolgen schaalvergroting op buitengebied.

Geacht college,

In het buitengebied zijn veel ontwikkelingen gaande, die van grote invloed zi jn op het welzijn van agrariërs. Door schaalvergroting en nieuwe richtlijnen zullen naar verwachting de komende jaren duizenden boeren stoppen. De op handen zijnde veranderingen zijn zo groot dat de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) alarm heeft geslagen, omdat in ons land 27 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing functieloos leeg komt te staan[1]. Daarnaast dreigen investeringsbedrijven het platteland over te nemen.

Veel boerengezinnen komen in financiële moeilijkheden en/of hebben problemen op het gebied van erfopvolging, en daarmee samenhangend neemt ook psychosoc iale problematiek toe. Gemeentes in Gelderland en Overijssel zijn, soms samen met de provincie, op zoek naar verborgen leed bij boeren. Dit is mede ingegeven vanwege incidenten in Ruurlo en Ewijk, waar boeren honderden varkens en koeien hadden laten sterven doordat de persoonlijke problemen hen boven het hoofd waren gegroeid. [2]

De Partij voor de Dieren wil u hier graag de volgende vragen over stellen.

  1. Bent u op de hoogte van sociale/psychische problematiek op het platteland, met name onder agrariërs? Zo ja, wat is omvang? Is er al een vangnet c.q. actief beleid om mensen te helpen? Zo nee, bent u bereid samen met gemeenten een onderzoek te starten naar de aard en omvang van de problematiek, en daar vervolgens beleid op te formuleren?
  2. Heeft u mogelijke psychische, sociale en financiële nood bij agrariërs voorzien toen u instemde met het beleid voor schaalvergroting? In hoeverre gaat u bij het opstellen van toekomstig beleid rekening houden met dergelijke gevolgen?
  3. Ziet u (nieuwe) kansen om de werkgelegenheid en bestaanszekerheid onder agrariërs te vergroten, middels stimulering van kleinschalige bedrijven die zich onderscheiden op gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid, biodiversiteit? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u inzetten?
  4. Er is sinds kort een stopperregeling voor varkensboeren en in februari ging een stopperregeling voor melkveebedrijven van start. Van deze laatste is bekend dat het een doorslaggevend succes was. Kunt u ons vertellen hoeveel varkenshouders en melkveeboeren gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid in onze provincie? In hoeverre leidt dit volgens u tot verdere schaalvergroting?
  5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat verdergaande schaalvergroting in de melkveehouderij leidt tot verdere industrialisatie (met monoculturen van raaigras en snijmaïs) en daardoor voortschrijdende verschraling van de natuur?
  6. Welke visie heeft u ten aanzien van de grote hoeveelheid agrarische bebouwing die in onze provincie leeg zal komen te staan? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de functie van het buitengebied hiermee ook verandert en dat een functie als "wonen" meer centraal zou kunnen komen te staan? Bent u voornemens hier nieuw beleid voor te formuleren?
  7. Ziet u bij de leegstand ook kansen om iets voor de biodiversiteit te betekenen (zoals bijvoorbeeld gronden teruggeven aan natuur, ‘verwildering’ van gebouwen om habitats te creeren voor vleermuizen, kerkuilen e.d.). Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u voor ogen?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.dvhn.nl/economie/NVM-pak-%E2%80%98agrarische%E2%80%99-leegstand-aan-22630004.html

[2] https://www.gelderlander.nl/achterhoek/boer-die-aan-de-grond-zit-vinden-venoacute-enoacute-r-het-drama-dat-is-de-kunst-br~a86e8421/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer