Schrif­te­lijke vragen ex. art. 46 RvO over afschot van reeën in de Hortus te Haren


Indiendatum: jan. 2011

Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Datum: 24 januari 2011

Onderwerp: schriftelijke vragen ex. art. 46 RvO over afschot van reeën in de Hortus te Haren

Geacht College,

De Partij voor de Dieren heeft via RTV Noord vernomen dat de Hortus te Haren reeën wil afschieten. Naar aanleiding van dit bericht (http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=97858) heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

Vraag 1: In het bericht wordt door de heer Kappenburg, directeur van de Hortus, gesproken over meerdere pogingen om de reeën te verjagen door middel van drijfjachten en over pogingen om de reeën te verdoven m.b.v. een verdovingsgeweer.

  1. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het opzettelijk verontrusten van reeën door middel van drijven verboden is? Zo nee, waarom niet?
  2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het vangen van reeën m.b.v. een verdovingsgeweer verboden is? Zo nee, waarom niet
  3. Heeft de (directie van de) Hortus een ontheffing c.q. machtiging aangevraagd voor het opzettelijk verontrusten danwel verdoven, vangen en verplaatsen van de reeën?
  4. Indien er geen ontheffing c.q. machtiging is gevraagd door de Hortus, is er of wordt er nog handhavend opgetreden door handhavers van de Provincie Groningen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2: Heeft de (directie van de) Hortus omtrent de overlast door reeën contact gehad met de Provincie Groningen? Zo ja, wat heeft de Provincie Groningen aan de Hortus geadviseerd?

Vraag 3: In het bericht wordt gemeld dat er door de Hortus een ontheffing is gevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Is het juist dat het Ministerie van EL&I in deze zaak bevoegd gezag is?

Vraag 4: Is het juist dat er voor kapitaalintensieve teelt, zoals boomkwekerijen, geen tegemoetkoming in de schade wordt verleend door het Faunafonds, omdat schade goed is te voorkomen door onder meer het aanbrengen van een deugdelijk (elektrisch) raster, boommanchetten, anti-veegmiddelen of anti-vraatmiddelen?

Vraag 5: Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er voldoende preventieve en alternatieve methoden om schade en overlast te voorkomen voorhanden zijn, waardoor afschot van reeën in de Hortus niet noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6: Bent u bereid om met de directie van de Hortus in contact te treden en gezamenlijk te zoeken naar preventieve en alternatieve methoden om schade en overlast door reeën in de Hortus te voorkomen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Anja Hazekamp
fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Interessant voor jou

Schriftelijke vraag ex. art. 46 RvO over afschot van dieren bij bijzondere weersomstandigheden

Lees verder

Jachtstop en faunabeleid winterweer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer