Schrif­te­lijke vragen inzake aanbe­steding van onder­zoeken op het gebied van natuur­beheer, fauna­beheer en ecolo­gische toetsing


Indiendatum: 30 mrt. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de aanbesteding van onderzoeken op het gebied van natuurbeheer, faunabeheer en ecologische toetsing

Geacht College,

Bij mail van 30-01-2022/01-02-2022 hebben wij technische vragen gesteld over het faunabeheer en ecologisch onderzoek. De beantwoording hiervan hebben wij onlangs ontvangen (documentnr. 2022-011394).

Omdat de antwoorden op onze vragen over de aanbesteding van onderzoeken onvolledig en/of niet duidelijk zijn, komen we hier met deze statenvragen op terug.

Met de onderstaande technische vraag 11 hebben wij basisinformatie opgevraagd die vereist is voor de beantwoording van een aantal andere technische vragen, namelijk:

'Hoe veel onderzoeken op gebied van natuurbeheer, faunabeheer en ecologische toetsing (op soorten e.d.) zijn er de afgelopen 5 jaar uitgevoerd in opdracht van de provincie? Zijn er bepaalde bureaus die meerdere of opeenvolgende opdrachten uitvoeren, bepaalde bureaus waar de provincie een voorkeur voor heeft, en zo ja, waarom?'

Het antwoord hierop luidt:
Meerdere afdelingen en teams zetten opdrachten voor ecologisch onderzoek uit. Hierdoor ontbreekt een totaaloverzicht van alle onderzoeken die zijn uitgezet. Er zijn bureaus die meerdere of opeenvolgende opdrachten uitvoeren. De provincie heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaald bureau’.

Wij stellen vast, dat onze vraag 11 hiermee niet is beantwoord. Het argument dat hiervoor wordt aangevoerd, bevreemdt ons. Als de interne basisadministratie op orde is, dat moet het met een spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ mogelijk zijn om de door ons gevraagde gegevens op tafel te krijgen. Overigens zou de interne afstemming binnen de provincie sterk te wensen overlaten als een afdeling/team geen zicht zou hebben op onderzoeksopdrachten (over hetzelfde of een aanverwant beleidsterrein) van een andere afdeling c.q. team.
Hierbij komt nog het volgende.
Om de juiste aanbestedingsprocedure te bepalen, is het onder meer noodzakelijk om een actueel overzicht bij te houden van bureaus die binnen een bepaalde periode al eerder één of meerdere opdrachten voor de provincie hebben uitgevoerd. Uit het antwoord op de technische vraag 11 (zie de vetgedrukte passage) blijkt dat deze situatie zich in de praktijk daadwerkelijk voordoet. De door ons gevraagde basisinformatie moet uit oogpunt van een rechtmatige aanbestedingsprocedure dus beschikbaar zijn én kunnen worden verstrekt.

Doordat de bij vraag 11 bedoelde basisinformatie niet op tafel is gekomen, zijn ook onze technische vragen 12 t/m 15 niet op een adequate wijze beantwoord. Bij de beantwoording van deze technische vragen is slechts ingegaan op de bekende, reguliere c.q. wettelijke aanbestedingsregels. Helaas is er geen antwoord gekomen op onze technische vragen hoe de aanbestedingsregels in de praktijk worden toegepast en wat dit betekent voor de selectie van bureaus.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Hoeveel onderzoeken op het gebied van natuurbeheer, faunabeheer en ecologische toetsing (op soorten e.d.) zijn er de afgelopen 5 jaar uitgevoerd in opdracht van de provincie? Hoeveel bureaus zijn er (zowel aantal als percentage) die meerdere of opeenvolgende opdrachten uitvoeren? Om hoeveel opdrachten gaat het dan per bureau in de afgelopen 5 jaar? Op grond van welke feiten of overwegingen is een bureau in deze periode vaker dan twee keer in aanmerking gekomen voor een opdracht? Zijn deze bureaus aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus of een ander keurmerk en zo ja welk?
  2. Op grond van welke criteria worden bureaus geselecteerd voor een aanbestedingsprocedure (d.w.z. de selectie van één bureau voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding dan wel de selectie van meerdere bureaus voor een meervoudig onderhandse aanbesteding)?
  3. Hanteert u hierbij ook selectiecriteria die betrekking hebben op de inhoudelijke expertise, ervaring en onafhankelijkheid op het gebied van onderzoek naar natuurbeheer, faunabeheer en ecologische toetsing? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
  4. Bij een meervoudige aanbestedingsprocedure moet gunning plaatsvinden op basis van BPKV (= de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding). Hanteert u bij het aspect kwaliteit ook inhoudelijke criteria met betrekking tot inhoudelijke expertise, ervaring en onafhankelijkheid op het gebied van onderzoek natuurbeheer, faunabeheer en ecologische toetsing? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u met ons van mening dat als standaardvoorwaarde moet worden gehanteerd dat een geselecteerd bureau op z’n minst aangesloten moet zijn bij het Netwerk Groene Bureaus, of een ander keurmerk en zo ja welk? Zo neen, waarom niet en hoe wilt u dan toch een uit natuuroogpunt optimale kwaliteit en zorgvuldigheid waarborgen?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 mrt. 2022
Antwoorddatum: 18 mei 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake onderbesteding natuur en biodiversiteit NPG

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende ontheffing vuurwerk Kingsland festival

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer