Schrif­te­lijke vragen betref­fende meidoornkap Ezinge/Feerwerd


Indiendatum: mei 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Aanvullend op de door de VVD-fractie gestelde schriftelijke vragen naar aanleiding van ingezonden brief, "de kettingzaag van de wethouder", gepubliceerd in het DvhN van 11 mei 2013, heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren enkele vragen.

  1. Deelt het College de mening van de briefschrijver dat het weghalen van ongeveer 100 meidoorns langs enkele wegen bij Ezinge en Feerwerd in strijd is met het in stand houden van de natuurwaarden ter plekke? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan het College gemotiveerd aangeven of de nadelige effecten die het weghalen van de meidoorns hebben op de plaatselijke ecologie, ook gevolgen hebben voor de natuurdoelstellingen van de provincie?
  3. Indien deze actie in strijd is met het provinciaal beleid of de natuurdoelstellingen, wat voor stappen gaat het College ondernemen en wat gaat het College doen om een dergelijke natuurvernietiging in de toekomst te voorkomen?

Met vriendelijke groet,

A.A.H. Hazekamp

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2013
Antwoorddatum: 2 jul. 2013

Statenvragen Partij voor de Dieren over het weghalen meidoorns langs wegen bij Ezinge en Feerwerd, in aanvulling op vragen van de WD

Geachte mevrouw Hazekamp,

Op 22 mei 2013 heeft u namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het weghalen van meidoorns in de gemeente Winsum. Deze vragen zijn een aanvulling op de vragen die op 13 mei 2013 door mevrouw Wulfse namens de Statenfractie van de WD zijn gesteld en die wij in een afzonderlijke brief, briefnummer 2013-26792, hebben beantwoord. Hieronder geven wij antwoord op de door u gestelde vragen.

1. Deelt het College de mening van de briefschrijver dat het weghalen van ongeveer 100 meidoorns langs enkele wegen bij Ezinge en Feerwerd in strijd is met het in stand houden van de natuurwaarden ter plekke? Zo nee, waarom niet?

Wij delen uw mening ten dele. Het terugzetten (volledig terugsnoeien) van ca. 100 meidoorns zal ongetwijfeld effecten hebben op de lokale ecologie. De meidoorns vormen bijvoorbeeld een broed-, foerageer- en schuilplaats voor vogelsoorten van opgaande beplanting en struiken, zoals bijvoorbeeld kneu, bosrietzanger, ekster en zwarte kraai. Daarnaast vormen meidoornstruwelen het leefmilieu voor diverse insectensoorten. Het gaat hier vaak om algemene, niet bedreigde soorten waarvoor geen specifieke maatregelen nodig zijn. Meidoorns lopen na het terugzetten opnieuw uit. Op termijn kunnen zich uit de stobben opnieuw forse meidoorns ontwikkelen.

2. Kan het College gemotiveerd aangeven of de nadelige effecten die het weghalen van de meidoorns hebben op de plaatselijke ecologie, ook gevolgen hebben voorde natuurdoelstellingen van de provincie?

De provincie heeft geen specifieke doelstellingen voor de hierboven bij vraag 1 aangegeven natuurwaarden.
De graslandgebieden rondom Ezinge en Feerwerd zijn in ons natuurbeheerplan aangegeven als weidevogel kerngebied. Het terugzetten van de meidoorns draagt bij aan de openheid van het landschap en als zodanig aan verbetering van het broedbiotoop van weidevogels. Daarbij komt dat door het terugzetten van de meidoorns het gebied minder geschikt wordt voor
weidevogelpredatoren als zwarte kraai en buizerd, wat de weidevogelstand weer ten goede komt.

3. Indien deze actie in strijd is met het provinciale beleid of de natuurdoelstellingen, wat voor stappen gaat het College ondernemen en wat gaat het College doen om een dergelijke natuurvernietiging in de toekomst te voorkomen?

Wij constateren op grond van bovenstaande antwoorden dat het verwijderen van de meidoorns niet strijdig is met de doelstellingen van het provinciale natuurbeleid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

Interessant voor jou

Statenvragen onkruidbestrijdingsmiddelen provinciale wegen

Lees verder

Vragen betreffenden natuurbranden in de Provincie Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer