Staten­vragen onkruid­be­strij­dings­mid­delen provin­ciale wegen


Indiendatum: mrt. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Voor onkruidbestrijding op verkeersgeleiders en bestrating bij kunstwerken, alsmede berenklauwbestrijding langs de N46, werden in 2012 door de provincie flinke hoeveelheden Roundup Evolution (glyfosaat) en MCPA gebruikt. Deze stoffen veroorzaken aanzienlijke vervuiling van het oppervlaktewater en zijn schadelijk voor mens, dier en milieu (zie bijlage).

De Partij voor de Dieren wil u graag de volgende vragen stellen.

1. Is het u bekend dat er voor onkruidbestrijding op verhardingen bovengenoemde bestrijdingsmiddelen in de provincie Groningen worden ingezet?
2. Kunt u bevestigen dat, naast het berm- en slootbeheer, ook alle provinciale onkruidbestrijding op verhardingen uitgevoerd wordt volgens de DOB-methode?
3. Waarom wordt bij onkruidverdelging op verhardingen nog gebruik gemaakt van chemicaliën, terwijl er alternatieven zoals mechanische en thermische methoden beschikbaar zijn?
4. Wordt bij berm- en slootbeheer ook gebruik gemaakt van chemicaliën? Zo ja, welke en met welke motivatie?
5. Kunt u bevestigen dat in 2012 de normen in zowel oppervlaktewater als bij de innamepunten voor drinkwater in Groningen wat betreft glyfosaat (AMPA) en MCPA werden overschreden? Zo ja, wat ligt daar volgens u aan ten grondslag?
6. Heeft de provincie Groningen een plan van aanpak opgesteld om het gebruik van chemicaliën in de toekomst uit te bannen? Zo ja, op welke termijn zou dit gerealiseerd zijn? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u bereid om te bezien of alternatieve bestrijding van berenklauw kan worden toegepast in Groningen?

Vriendelijke groet,

Anja Hazekamp

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 16 apr. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

Op 7 maart 2013 heeft u vragen gesteld over het gebruik van de chemische onkruidbestrijdingsmiddelen Roundup Evolution en MCPA. De provincie gebruikt deze bij het beheer van wegen en kunstwerken. Graag informeren wij u als volgt.

Vraag 1: Is het u bekend dat er voor onkruidbestrijding op verhardingen bovengenoemde bestrijdingsmiddelen in de provincie Groningen worden ingezet?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Kunt u bevestigen dat, naast het berm- en slootbeheer, ook alle provinciale onkruidbestrijding op verhardingen uitgevoerd wordt volgens de DOB-methode?
Antwoord: Ja.

Vraag 3: Waarom wordt bij onkruidverdelging op verhardingen nog gebruik gemaakt van chemicaliën, terwijl er alternatieven zoals mechanische en thermische methoden beschikbaar zijn?
Antwoord: De provincie bestrijdt naast het eenmalig borstelen, het onkruid op verhardingen met chemicaliën. Hiervoor zijn een aantal redenen:
• Niet-chemische bestrijding kost aanzienlijk meer personele inzet. Met één werkronde per jaar behalen we over het algemeen een goed resultaat met chemische bestrijding. Bij niet-chemische methoden (borstelen) ligt de frequentie op ongeveer 4 werkronden per jaar.
• Locaties met veel obstakels zoals wegmeubilair en geleiderails zijn met chemische bestrijding beter te behandelen.
• De noodzakelijk verkeersmaatregelen zijn bij chemische bestrijding beperkter en geven minder overlast voor het verkeer.

Vraag 4: Wordt bij berm- en slootbeheer ook gebruik gemaakt van chemicaliën? Zo ja, welke en met welke motivatie?
Antwoord: Ja, voor de effectieve bestrijding van de reuzenbereklauw maken we gebruik van het middel MCPA. De plant is zo op moeilijk berijkbare plaatsen beter te bestrijden.

Vraag 5: Kunt u bevestigen dat in 2012 de normen in zowel oppervlaktewater als bij de innamepunten voor drinkwater in Groningen wat betreft glyfosaat (AMPA) en MCPA werden overschreden? Zo ja, wat ligt daar volgens u aan ten grondslag?
Antwoord: Het innamepunt voor oppervlaktewater uit de Drentse Aa ligt net over de grens in de provincie Drenthe. Het monitoren van de innamepunten voor drinkwater behoort niet tot de provinciale verantwoordelijkheid. Het waterschap is verantwoordelijk voor de monitoring in oppervlaktewater en het waterbedrijf doet zelf de monitoring van zijn innamepunten. Het waterbedrijf Groningen en het waterschap Hunze en Aa's wisselen de monitoringsgegevens naar elkaar uit. Uit navraag bij de waterschap blijkt dat glyfosaat de oppervlaktewaterkwaliteitsnorm niet overschrijdt. De norm voor oppervlaktewater dat gebruik wordt voor drinkwaterproductie is in 2012 wel overschreden. De oorzaak ligt in de klimatologische omstandigheden ( afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen) en meer onkruiddruk door vochtig weer.

Vraag 6: Heeft de provincie Groningen een plan van aanpak opgesteld om het gebruik van chemicaliën in de toekomst uit te bannen? Zo ja, op welke termijn zou dit gerealiseerd zijn? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij streven er voortdurend naar om het gebruik van chemicaliën verder terug te dringen. Bij reconstructies en aanleg van nieuwe infrastructuur houden we met het ontwerp rekening dat de provincie deze op duurzame wijze kan onderhouden. De noodzakelijke onkruidbestrijding op bestaande infrastructuur doen we vanaf dit jaar volgens de aangescherpte DOB-richtlijnen (DOB 2.0).

Vraag 7: Bent u bereid om te bezien of alternatieve bestrijding van berenklauw kan worden toegepast in Groningen?
Antwoord: Ja. Dit jaar starten wij met vaker maaien van de plant waar dat mogelijk is. Het voortdurend weghalen van bladeren en bloeistengels putten de plant uit. En naar verwachting zal dit beheer leiden tot een afname van de bereklauw. Het gaat hierbij met name om locaties langs bijvoorbeeld fietspaden ter voorkoming van overiast voor fietsers.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vervolgvragen jacht met kunstlicht

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende meidoornkap Ezinge/Feerwerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer