Schrif­te­lijke vragen betref­fende het onder­zoeken van de uitstoot van het bedrijf ESD SIC


Indiendatum: dec. 2018

Geacht college,

In de commissie van 26 september jl. heeft de gedeputeerde toegezegd, de rapporten en onderzoeken die betrekking hebben op het bedrijf ESD SIC, waaronder het rapport van de Omgevingsdienst Groningen, aan de Partij voor de Dieren ter beschikking te stellen. Op 20 november heeft de Partij voor de Dieren de toegezegde rapporten van de uitgevoerde controles bij ESD SIC en een overzicht van de uitgevoerde luchtmetingen ontvangen. Dank daarvoor.

Wij stellen u graag nog de volgende vragen.

Bij de zogenaamde blazers die zich voordoen bij het bedrijf ESD SIC komen (ZEZ) zeer zorgwekkende stoffen vrij, waaronder zware metalen, waarvan bekend is dat zij, ook onder de gestelde grenswaarden, een risico voor de gezondheid kunnen zijn (Maatwerkbesluit 2018, Actualisering vergunning 2005) . Deze stoffen dalen al sinds 1973 neer in de omliggende landbouwgebieden, dorpen en natuur, gedeeltelijk in de vorm van roet.

1. Uit onderzoeken blijkt dat bij het productieproces de gebruikte grondstof petroleumcokes mogelijke verontreinigingen bevat bestaande uit PAK en diverse zware metalen. Klopt het dat bij een zogenaamde blazer deze kankerverwekkende stoffen als fijnstof in het milieu, dus buiten de inrichting, terecht kunnen komen?

2. Bent u het met ons eens dat als bovenstaande vraag met ja wordt beantwoord, er mogelijk sprake is van verontreiniging of aantasting van de milieu-hygiënische kwaliteit van de omringende bodem?

3. Bij de afgifte van de actualiseringsvergunning in 2005 was er nog onvoldoende informatie over ZEZ stoffen ( emissie, toetsingskaders) om concrete onderzoeks- of resultaatsverplichtingen op te leggen. Heeft het college deze informatie nu in 2018 wel en zo ja, op welke wijze heeft dit geresulteerd in een onderzoeks- en resultaatsverplichting? Graag een uitgebreid antwoord.

4. Is het mogelijke verspreidingsgebied van de verontreinigende stoffen bekend? Zo ja, kunt u hier een overzicht van geven? Is hierbij ook rekening gehouden met de heersende windrichting? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken? Indien u bereid bent dit te onderzoeken, wanneer kunnen wij de uitkomsten verwachten? Indien u hiertoe niet bereid mocht zijn, graag een uitgebreide toelichting waarom niet.

5. Bent u het met ons eens dat vanwege het feit dat deze stoffen zich jarenlang hebben kunnen opstapelen in de omgeving van ESD SIC er een gedegen milieu-hygiënisch bodem- en grondwateronderzoek zou moeten plaatsvinden naast de reeds uitgevoerde luchtmetingen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u met ons van mening dat, aangezien het hier gaat om een bedrijfsvoering waarbij in redelijkheid kan worden vermoed dat de bodem in de omgeving wordt verontreinigd, dan wel aangetast, het laten uitvoeren van geregeld bodemonderzoek verplicht zou moeten worden gesteld aan ESD SIC? Graag een gemotiveerd antwoord.

7. In de jaren negentig is er bij een onderzoek door de Landbouwuniversiteit in Wageningen in lokaal geteelde boerenkool een lichte verhoging van PAK gemeten. Kunt u aangeven of er nog steeds sprake is van een verhoogde concentratie van deze stoffen in de landbouwgewassen in de omgeving van het bedrijf? Wordt dit volgens u voldoende goed gemonitord? Indien uw antwoord nee is, waarom niet? Indien ja, wat waren de uitkomsten?

8. In hoeverre zijn de cumulatieve effecten van ZEZ stoffen meegenomen in de risicobeoordeling op de gezondheid van mens, dier en nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden, zoals het Natura 2000-gebied De Waddenzee? Kunt u dit toelichten?

9. Als één van de oorzaken van blazers wordt instromend grond- en hemelwater in de ovens en op het folie genoemd. Er is dus een rechtstreekse verbinding met het grondwater. Hoe voorkomt u verontreiniging van het grondwater? Wordt de kwaliteit van het grondwater gemonitord? Vindt er na een blazer standaard een grondwateronderzoek plaats? Zo ja, op welke wijze en wat is de kwaliteit van het water ter plaatse vlak na een blazer en een tijdje daarna? Zo niet, waarom niet?

10. Uit de toegestuurde stukken blijkt dat ESD SIC eerder heeft verzuimd om een ongewoon voorval te melden of hier behoorlijk over te rapporteren. In 2018 hebben er zich reeds 35 blazers voorgedaan. Is er door het bedrijf maandelijks een rapportage geschreven gericht op de oorzaken en te nemen maatregelen na zo’n blazer, zoals afgesproken tijdens de inspectie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze rapportages?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 30 jan. 2019

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende rituelen en drankgebruik bij jacht

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake uitspraak Europees Hof van Justitie over de PAS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer