Staten­vragen toestand kievit en rapen kievits­eieren Friesland


Indiendatum: feb. 2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

De provincie Friesland heeft ontheffing verleend voor het rapen van 6307 kievitseieren tussen 1 en 31 maart 2013. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar, toen er 5939 eieren mochten worden meegenomen. Alhoewel de kievitpopulatie in Friesland zich nog niet in een slechte staat van instandhouding bevindt, neemt de populatie wel jaar na jaar af (sinds 1996 een terugloop van 2,7% - 3,4%). De ontheffing voor 2013 is bovendien op cijfers uit 2011 gebaseerd, terwijl het seizoen 2012 bijzonder slecht was voor de kievit (1).

Het rapen van de eieren vormt een groot risico voor de toekomst van deze beschermde diersoort en doet geen recht aan het voorzorgsbeginsel.

De Partij voor de Dieren wil u graag de volgende vragen stellen.

1. Welke inspanningen (beleidsmatig, financieel en middels vrijwillig of professioneel veldwerk) worden in Groningen verricht om kieviten en andere weidevogels en hun leefgebied te beschermen?
2. Acht u het acceptabel dat een 'cultuurhistorische traditie' in een buurprovincie een nadelige invloed heeft op de in Groningen geleverde inspanningen om de kievit voor Nederland te behouden?
3. Bent u bereid bij uw Friese collega's aan te dringen op heroverweging van de verleende ontheffing c.q. ontheffingverlening in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Anja Hazekamp


Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 26 mrt. 2013

Geachte mevrouw Hazekamp,

Bij uw brief van 13 februari jl. zond u ons een drietal vragen met betrekking tot het rapen van kievitseieren.
De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1
Welke inspanningen (beleidsmatig, financieel en middels vrijwillig of professioneel veldwerk) worden in Groningen verricht om kieviten en andere weidevogels en hun leefgebied te beschermen?

Antwoord vraag 1
In de provincie Groningen vindt weidevogebeheer plaats vanuit het subsidiestelsel natuur en landschap (SNL). In gebieden met levenskrachtige populaties weidevogels wordt door boeren en terreinbeherende organisaties aangepast beheer uitgevoerd, waarvoor zij een vergoeding krijgen (vooral: uitgesteld maaien, toedienen van ruige mest) en wordt aan nestbescherming gedaan. De trends in weidevogelaantallen worden op provinciaal niveau bijgehouden in het Biologisch Meetnet. Elke vier jaar verschijnt hiervan een rapportage: "De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen". Op basis van de resultaten wordt het beleid zo nodig aangepast.

Vraag 2
Acht u het acceptabel dat een 'cultuurhistorische traditie' in een buurprovincie een nadelige invloed heeft op de in Groningen geleverde inspanningen om de kievit voor Nederland te behouden?

Antwoord vraag 2
De inspanningen die in de provincie Groningen worden verricht zijn gericht op de Groningse populatie. Deze wordt hoofdzakelijk beïnvloed door factoren die tijdens het broedseizoen in Groningen zelf spelen (agrarische werkzaamheden, predatie, waterbeheersing e.d.) en tijdens het winterseizoen (strengheid van de winter, afschot in Frankrijk). Kieviten hebben een mate van plaatstrouw, dus de uitwisseling tussen de broed populaties in Groningen en Fyslan zal niet van een grote omvang zijn.

Vraag 3
Bent u bereid bij uw Friese collega's aan te dringen op heroverweging van de verleende ontheffing c.q. ontheffingverlening in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3
Nee, wij respecteren de wijze waarop andere bevoegde gezagen zoals Gedeputeerde Staten van Fryslan voor hun gebied vorm en inhoud geven aan de uitvoering van de Flora- en faunawet. Wel zijn wij altijd bereid ons standpunt ten aanzien van bescherming in onze provincie uit te dragen.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Nachtelijke jacht buitengebied Zuidhorn

Lees verder

Vervolgvragen jacht met kunstlicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer