Betreft: Staten­vragen brand­vei­ligheid van stallen


Indiendatum: feb. 2016

Groningen, 24 februari 2015

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Groningen aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende brandveiligheid van stallen

Geacht college,

Vorige week zijn zo’n 300 kalfjes omgekomen bij een stalbrand in Sebaldeburen.[1] De brandweer had onvoldoende bluswater om de brand te blussen.

Sinds april 2014 geldt bij nieuwe of ingrijpend gerenoveerde stallen dat deze stallen aan een aantal brandvertragende eisen moeten voldoen.[2] De nieuwe maatregelen zijn echter ontoereikend.[3] Zo kan er immers ook gedacht worden aan het daarbovenop verplicht maken van rookmelders en bluswatervoorzieningen[4], RWA- en sprinklerinstallaties [5], periodieke keuringen van elektrische installaties[6], of zelfs systemen waarbij dieren de stallen zelf kunnen verlaten in geval van brand.[7]

Uit onderzoek van de overheid blijkt dat het ruimtelijk beleid van provincies van invloed kan zijn op risico’s voor dieren, bijvoorbeeld bij de keuze om technische ruimtes niet in of onder de stallen maar afzonderlijk te laten bouwen, meerverdieping-stallen niet toe te staan, bouw van grote compartimenten te beperken, enzovoort.[8] Op p. 10 van dit rapport, Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen, wordt provincies dan ook geadviseerd: “om na te gaan op welke wijze ze binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid voldoende recht kunnen doen aan de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier.”

Wij stellen u hier graag de volgende vragen over.

  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het hoge aantal slachtoffers in Sebaldeburen mede het gevolg is van schaalvergroting, die leidt tot meer dieren op een beperkte ruimte en minder menskracht per dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat er, zeker na deze verschrikkelijke brand, ook voor uw college een morele verplichting ligt om de risico’s rondom brandgevaar in stallen te minimaliseren?
  • Bent u bereid om de aanbeveling in het voornoemde rapport te volgen en te onderzoeken op welke wijze u binnen het ruimtelijke beleid in het algemeen, en binnen de provinciale verordening(en) in het bijzonder, de brandveiligheid van veestallen voor mens en dier kunt verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te bereiken?
  • Ziet u mogelijkheden om bovenop de bestaande wettelijke eisen, te eisen dat bij nieuwe stallen de volgende maatregelen worden genomen: aanwezigheid van een bluswatervoorziening; minimumafstand tussen een pand met daarin technische ruimtes en de dierenverblijven; kleinere compartimenten; een verbod op meerdere verdiepingen in stallen en geen opslag van mest in of onder de verblijf ruimtes van de dieren? Graag per punt gemotiveerd antwoorden.
  • Voor bestaande stallen zijn geen nieuwe eisen opgesteld. Ziet u mogelijkheden om risico’s rondom brandgevaar in bestaande stallen te minimaliseren door minimaal het verplicht stellen van branddetectie? Zou u zich hiervoor kunnen en willen inzetten? Kunt u uw antwoord toelichten?
  • Ziet u andere mogelijkheden om de brandveiligheid van stallen voor mens en dier te verbeteren in onze provincie en kunt u dat toelichten?
  • De focus binnen de ruimtelijke ordening op bouwblok grootte leidt er toe dat meer dieren het slachtoffer worden van stalbrand, bijvoorbeeld omdat brandgevoelige technische installaties naast of in de dierenverblijven staan. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dat wringt en dat bij Ruimtelijke Ordening de focus wellicht niet alleen zou moeten liggen op het aantal vierkante meters dat in beslag wordt genomen door een bedrijf, maar ook op het aantal dieren dat aldaar gehuisvest wordt en de mate van brandveiligheid, zoals de locatie van voornoemde technische installaties, mestopslag en de grootte van diercompartimenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Met vriendelijke groet

Ankie Voerman

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/159754/280-kalfjes-dood-na-brand-in-Sebaldeburen-update-6-49-uur

[2] http://www.brandveilig.com/general/strengere-eisen-nieuwe-stallen-40014

[3] http://www.brandveilig.com/onderwerpen/sprinklers/nieuwe-maatregelen-tegen-stalbrand-ontoereikend-40097

[4] http://www.piepvandaag.nl/1500-varkens-dood-stalbrand/

[5] http://kennisbank.coltinfo.nl/blog/bid/98894/Stalbranden-wijziging-Bouwbesluit-mist-RWA

[6] https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/paginas/dieren-beter-beschermd-dankzij-actieplan-stalbranden.aspx

[7] http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2015/11/Stable-Safe-waar-economie-en-dierenwelzijn-elkaar-ontmoeten-2713135W/

[8] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/01/31/onderzoek-naar-brandveiligheid-voor-dieren-in-veestallen

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 24 feb. 2016

Geachte mevrouw Voerman en mevrouw De Wrede,


In uw bovenvermelde brief heeft u ons gevraagd of wij mogelijkheden zien om via de ruimtelijke ordening bij te dragen aan verbetering van de brandveiligheid van veestallen, omdat het bouwbesluit in dit opzicht tekortschiet. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.


Vraag 1.
(...)
Antwoord:
De brand waar u aan refereert betreft een intensieve veehouderij, waar geen schaalvergroting in de zin van uitbreiding van het agrarisch bouwperceel heeft plaatsgevonden. Afgezien daarvan kan er in het algemeen geen verband worden gelegd tussen schaalvergroting en het aantal dieren dat dood gaat door brand; indien de schaalvergroting immers gepaard gaat met uitbreiding of vervanging van stallen zullen deze stallen moeten voldoen aan aangescherpte eisen ten aanzien van brandveiligheid. In het bouwbesluit zijn deze regels uitputtend geregeld. Zoals uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2013 (nr. 201112416/1/R3, LJN:CA0705) blijkt, kunnen er in een bestemmingsplan dan ook geen aanvullende eisen worden opgenomen


Vraag 2.

(...)

Antwoord: Wij zien voor de provincie geen taak weggelegd om regels te stellen op het gebied van brandveiligheid voor veestallen omdat de brandveiligheid in het bouwbesluit wordt geregeld en uit jurisprudentie blijkt dat er in ruimtelijke plannen geen aanvullende eisen kunnen worden opgenomen.

Vraag 3.

(...)

Antwoord; Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 2.


Vraag 4.
(...)

Antwoord: Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 2.


Vraag 5.
(...)
Antwoord: Wij zijn van mening dat er door aangescherpte rijksregelgeving, waaronder aanpassing van het bouwbesluit, mogelijkheden zijn om de brandveiligheid voor mens en dier in alle provincies te verbeteren.


Vraag 6.
(...)
Antwoord: In bestemmingsplannen kunnen alleen bepalingen worden opgenomen die ruimtelijk relevant zijn. Het aantal dieren dat op een locatie wordt gehouden en de mate van brandveiligheid zijn dit niet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende het massaal doden van kalveren

Lees verder

Statenvragen betreffende het zinloos doden van kolganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer