Staten­vragen betref­fende het massaal doden van kalveren


Indiendatum: feb. 2016

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde betreffende het massaal doden van “te lichte” kalveren

Groningen, 8 februari 2016

Geacht college,

In de media verschenen recent berichten over het doodspuiten van honderden gezonde, maar “te lichte” kalveren bij verzamelcentra en veemarkten, ook in de provincie Groningen, omdat het niet rendabel zou zijn om ze op te fokken tot melkkoe of vleeskalf. [1] Oorzaken van het fenomeen zouden onder andere gezocht moeten worden bij een teruglopende vraag naar het duurdere kalfsvlees, de recente grote uitbreiding van de melkveestapel, de import van goedkopere en zwaardere kalveren uit het buitenland en de voorkeur van opkopers voor zwaardere en daardoor sterkere kalveren. Wij stellen u hier graag enkele vragen over.

Bent u bekend met de berichten over het massaal doden van kalveren in onze provincie? Kunt u en bent u bereid ons informatie te verstrekken over de aantallen kalveren waar het om gaat, waar dit heeft plaatsgevonden en onder welke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een dierenarts e.d.?
Wat is uw reactie ten aanzien van deze situatie?


Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is dat gezonde dieren worden gedood en weggegooid als restproduct, als afval van de melkvee-industrie?


Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de groei van de melkveestapel in onze provincie dit probleem vergroot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw reactie hierop?


Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de huidige provinciale regelgeving die groei van de melkveestapel mogelijk maakt, dit probleem in de hand werkt en dat uw college daarom medeverantwoordelijk is voor deze situatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/159232/PvdA-Hoe-zit-het-met-de-stapels-dode-kalveren-in-Groningen

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 8 feb. 2016


Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren met betrekking tot massaal doden van gezonde te lichte kalveren
Geachte mevrouw De Wrede,
Via uw brief van 8 februari 2016 stelt u ons naar aanleiding van berichten in de media vragen over het doodspuiten van gezonde, te lichte kalveren op verzamelplaatsen en veemarkten. Uit de vragen blijkt dat uw fractie zich zorgen maakt over de rol die het provinciale beleid op het gebied van de melkveehouderij speelt bij deze praktijken. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

1. Bent u bekend met de berichten over het massaal doden van kalveren in onze provincie? Kunt u en bent u bereid ons informatie te verstrekken over de aantallen kalveren waar het om gaat, waar dit heeft plaatsgevonden en onder welke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een dierenarts e.d.?
Wat is uw reactie ten aanzien van deze situatie?

Antwoord: Wij kennen deze berichten. De vragen die u stelt over aantallen, plaats en de aan- of aanwezigheid van een dierenarts kunnen wij niet beantwoorden, omdat wij niet over dit soort informatie beschikken. Mogelijk kan de Gezondheidsdienst voor Dieren u hier nader over informeren.

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het onacceptabel is dat gezonde dieren worden gedood en weggegooid als restproduct, als afval van de melkvee-industrie?

Antwoord: Wij beschikken niet over onafhankelijke informatie over deze materie en kunnen hier daarom verder niet op in gaan.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de groei van de melkveestapel in onze provincie dit probleem vergroot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

Antwoord: Uit cijfers over de eerste helft van 2015 blijkt dat in de periode 1 april 2015-1 juli 2015 (toen het quotum wegviel en er een groei werd verwacht) het aantal kalveren in Groningen niet spectaculair is gestegen. Een belangrijk deel van de groei van de veestapel is gerealiseerd door het aanhouden van eigen jongvee. Wij zijn het dan ook niet met u eens dat de gemelde situatie mede door de groeimogelijkheden van de melkveehouderij is veroorzaakt. Vermoedelijke oorzaken van het overschot aan kalveren zijn de afnemende vraag naar mestkalveren en de voorkeur voor andere kruislingen dan nu worden aangeboden.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de huidige provinciale regelgeving die groei van de melkveestapel mogelijk maakt, dit probleem in de hand werkt en dat uw college daarom medeverantwoordelijk is voor deze situatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?

Antwoord: Zie het antwoord hierboven. Uit vervolgberichten blijkt dat zowel de veehandelaren als de sector nadenken over maatregelen.


Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:
, voorzitter.
, secretaris.

Interessant voor jou

Vragen: de kap van kleibosjes ten behoeve van een “weids landschap” in het Oldambt

Lees verder

Betreft: Statenvragen brandveiligheid van stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer