Aanvul­lende vragen over beperking afschot van dieren bij lang­durige kou


Indiendatum: feb. 2010

Geacht college,

De afgelopen weken werden gekenmerkt door aanhoudend winterweer met sneeuw en lage temperaturen. Het KNMI verwacht ook de komende weken wisselvallig winterweer met veel sneeuw en lage temperaturen. Vorst, een grote sneeuwbedekking en ijsbedekking van open wateren hebben tot gevolg dat veel dieren moeilijk voedsel kunnen bereiken met uitputting als gevolg.

Op 7 januari is daarom door GS besloten om de jacht op 5 wildsoorten te sluiten. In de antwoorden (d.d. 12 januari 2010) op vragen van de Partij voor de Dieren over afschot van dieren in kader van jacht, schadebestrijding en beheer geeft u aan dat het niet nodig is om ontheffingen op te schorten aangezien er al een verbod tot afschot bij aanwezigheid van een sneeuwdek is opgenomen in de ontheffingen voor overwinterende ganzen, smienten en voor reeën.

Naar aanleiding hiervan willen wij u onderstaande vragen voorleggen:

1. Zijn er naast ontheffingen voor reeën en voor overwinterende ganzen en smienten nog andere diersoorten waarvoor ontheffingen (ex artikel 68 Flora en faunawet) zijn verleend en die in de wintermaanden mogen worden verjaagd en/of gedood? Zo ja, welke soorten zijn dat? En kunt u aangeven in welke mate gebruik is gemaakt van deze ontheffingen hetzij rechtstreeks, hetzij middels machtigingen in de maand januari?

2. Zijn er diersoorten die in de provincie Groningen op basis van een provinciale vrijstelling (ex art. 65 Flora en faunawet) in de wintermaanden mogen worden verjaagd en/of gedood? Zo ja, welke soorten zijn dat? En kunt u aangeven in welke mate gebruik is gemaakt van deze vrijstellingen in de maand januari?

3. Zijn er diersoorten die in de provincie Groningen op basis van een aanwijzing (art. 67 Flora en faunawet) in de wintermaanden mogen worden verjaagd en/of gedood? Zo ja, welke soorten zijn dat? En kunt u aangeven in welke mate gebruik is gemaakt van deze aanwijzingen in de maand januari?

4. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat veel dieren die in de provincie Groningen middels ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen verontrust en/of gedood mogen worden net als de meeste in het wild levende dieren door de aanhoudende winterse omstandigheden in slechte conditie verkeren? Zo nee, waarom niet?

5. Door welke instanties wordt u op de hoogte gehouden van de conditie waarin in het wild levende dieren momenteel verkeren? Beperkt dit zich tot de soorten die in het kader van artikelen 65, 67 en/of 68 Flora en faunawet verjaagd en/of gedood mogen worden of omvat dit meerdere soorten? Heeft u hierover ook contact met dierenbeschermingsorganisaties, dierenambulances en vogel- en zoogdierenopvangcentra? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat ook na verdwijnen van het sneeuwdek en de vorst, het zeker nog enkele weken zal duren voor de dieren weer volledig gebruik kunnen maken van hun voedselbronnen en in enige mate hersteld zullen zijn van de uitputting? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om dieren die in staat van uitputting verkeren te beschermen door ook na 31 januari 2010 verjaging en/of afschot van diersoorten te beperken en daartoe alle provinciale vrijstellingen, ontheffingen en aanwijzingen op te schorten? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 9 mrt. 2010

Geachte mevrouw Hazekamp,

In antwoord op uw brief van 1 februari 2010 waarin u een aantal vragen stelt over
afschot van dieren bij langdurige kou, berichten wij u het volgende:

Vraag 1. Zijn er naast ontheffingen voor reeën en voor overwinterende ganzen en
smienten nog andere diersoorten waarvoor ontheffingen (ex artikel 68 Flora en
faunawet) zijn verleend en die in de wintermaanden mogen worden verjaagd en/of
gedood? Zo ja, welke soorten zijn dat? En kunt u aangeven in welke mate gebruik
is gemaakt van deze ontheffingen hetzij rechtstreeks, hetzij middels machtigingen
in de maand januari?
Antwoord: Naast de ontheffingen ex artikel 68 met betrekking tot ganzen,
smienten en reeën, hebben wij de volgende ontheffingen verleend.
o Besluit van 17 februari 2009 ten behoeve van het doden van vossen met
behulp van kunstlicht en geweer. Deze ontheffing strekt tot effectuering
van de landelijke vrijstellingen voor het doden van vossen door
toestemming te geven ook kunstlicht te gebruiken.
o Besluit van 19 januari 2010 tot ontheffing voor het afschot, ondersteunend
bij de verjaging van knobbelzwanen.
Conform het beleid wordt aan het einde van het seizoen het gebruik van de
ontheffingen gerapporteerd.

Vraag 2. Zijn er diersoorten die in de provincie Groningen op basis van een
provinciale vrijstelling (ex art. 65 Flora en faunawet) in de wintermaanden mogen
worden verjaagd en/of gedood? Zo ja, welke soorten zijn dat? En kunt u aangeven
in welke mate gebruik is gemaakt van deze vrijstellingen in de maand januari.
Antwoord: In de verordening Schadebestrijding dieren provincie Groningen,
vastgesteld door Provinciale Staten op 8 mei 2002, Provinciaal Blad nr. 13 van 26
juni 2002, is een vrijstelling opgenomen voor het opzettelijk verontrusten -zonder
afschot - van een aantal diersoorten genoemd in bijlage 1 bij deze ontheffing. De
verordening heeft ten doel het voorkomen of bestrijden van schade.
Conform het beleid geldt er geen rapportageverplichting voor deze
verjagingsacties.

Vraag 3. Zijn er diersoorten die in de provincie Groningen op basis van een
aanwijzing (art 67 Flora en faunawet) in de wintermaanden mogen worden verjaard
en/of gedood? Zo ja, welke soorten zijn dat? En kunt u aangeven in welke mate
gebruik is gemaakt van deze aanwijzingen in de maand januari?
Antwoord: Op 16 december 2008 hebben wij een aanwijzing ex artikel 67
gegeven voor damherten, wildzwijn, muskusratten en beverratten.
Conform het beleid wordt ons aan het einde van het jaar een overzicht
gerapporteerd.

Vraag 4. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat veel dieren die in de
provincie Groningen middels ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzingen verontrust
en/of gedood mogen worden net als de meeste in het wild levende dieren door de
aanhoudende winterse omstandigheden in slechte conditie verkeren? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: De conditie van de dieren is voor veel diersoorten en individuen
verschillend. Zwakkere dieren zullen het moeilijker hebben maar dit is een proces
van natuurlijke selectie. De door ons getroffen maatregelen zijn voldoende om de
gunstige staat van instandhouding van de soort te garanderen.

Vraag 5. Door welke instanties wordt u op de hoogte gehouden van de conditie
waarin in het veld levende dieren momenteel verkeren? Beperkt dit zich tot de
soorten die in het kader van artikel 65, 67 en/of 68 Flora en faunawet verjaagd
en/of gedood mogen worden of omvat dit meerdere soorten? Heeft u hierover ook
contact met dierenbeschermingsorganisaties, dierenambulances en vogel- en
zoogdierenopvangcentra? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Conform het beleid verzamelen wij geen informatie over de conditie
van de in het wild levende dieren maar wel over de populaties van de soorten
waarvoor wij ontheffing c.q. aanwijzingen geven. De ontwikkeling van de
populaties is weergegeven in het faunabeheerplan. Van de zijde van KNJV of
Dierenbescherming krijgen wij soms signalen over de conditie van dieren. Bij de
sluiting van de jacht raadplegen wij enkele instanties zoals de KNJV, LTO Noord,
de aangrenzende provincies en het Faunafonds.

Vraag 6. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat ook na verdwijnen van
het sneeuwdek en de vorst, het zeker nog enkele weken zal duren voor de dieren
weer volledig gebruik kunnen maken van hun voedselbronnen en in enige mate
hersteld zullen zijn van de uitputting? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Gezien de algemene strekking van deze vraag kunnen wij deze niet
eenduidig beantwoorden. Er zullen diersoorten zijn die een wat langere periode
van herstel nodig hebben.

Vraag 7. Bent u bereid om dieren die in staat van uitputting verkeren te
beschermen door ook na 31 januari 2010 verjaging en/of afschot van diersoorten
te beperken en daartoe alle provinciale vrijstellingen, ontheffingen en aanwijzingen
op te schorten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij zijn niet bereid om ook na 31 januari 2010 afschot te beperken door
opschorting van ontheffingen of aanwijzingen omdat - anders dan bij andere
provincies- in deze besluiten voor ganzen, reeën en knobbelzwanen zelf al is aan
gegeven of bij sneeuwbedekking afschot mag plaatsvinden.
Een verdere opschorting achten wij ongewenst aangezien wij van mening zijn dat
belangrijke schade aan landbouwgewassen voorkomen dient te worden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vraag over afschot van dieren bij langdurige kou

Lees verder

Schriftelijke vragen over stand van zaken inventarisatie geitenbedrijven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer