Vraag over afschot van dieren bij lang­durige kou


Indiendatum: jan. 2010

SPOEDVRAAG

Geacht college,

In de Provincie Groningen is de afgelopen weken sprake geweest van winterse omstandigheden (lage temperaturen, dichtgevroren water). Gebrek aan voedsel en schuilplaatsen leiden tot uitputting van in het wild levende dieren. Het ziet er naar uit dat de kou voorlopig nog zal aanhouden.

Bent u bereid gehoor te geven aan de oproep van de Faunabescherming (zie hieronder) om het afschot van dieren in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding in de provincie Groningen onmiddellijk op te schorten wegens langdurige kou, gezien het daarover gestelde in artikel 53 van de flora- en faunawet? Zo nee, waarom niet?

Gezien de urgente situatie hopen wij op een spoedige beantwoording.


Met vriendelijke groet,
Anja Hazekamp
fractievoorzitter Partij voor de Dieren
(tel. 0623733049)


----------------------------------------------------------------------------------
Brandbrief naar provincies: Stop jacht op in het wild levende dieren wegens extreme koude
20 december 2009
De Faunabescherming heeft een brandbrief aan Gedeputeerde Staten van alle provincies gestuurd met het dringende verzoek de jacht op alle bejaagbare dieren onmiddellijk op te schorten wegens extreme kou en sneeuw. Het is bekend dat rondom de feestdagen veel jagers met jachtgasten de vrije dagen benutten om gezamenlijk grootscheepse jachten op touw te zetten.
Ons verzoek betreft niet alleen de voor de wet bejaagbare dieren zoals konijnen, wilde eenden, fazanten en houtduiven, maar ook de diersoorten waarop mag worden gejaagd in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding zoals onder andere: hazen, ganzen, knobbelzwanen, vossen, wilde zwijnen, damherten en reeën.
De Faunabescherming acht een algeheel schietverbod noodzakelijk tot enkele weken na de vorstperiode, totdat watervogels weer volledig gebruik kunnen maken van hun voedselbronnen, en de overige dieren hun voedsel weer kunnen bereiken wanneer de sneeuw verdwenen is en de vorst uit de grond is.
Het schieten op dieren verontrust niet alleen die diersoorten waarop de jager het oog heeft, maar treft ook andere kwetsbare diersoorten die in de winterperiode al hun krachten moeten besteden om het schaarse beschikbare voedsel te zoeken.
De Flora- en faunawet verbiedt weliswaar uitdrukkelijk het jagen op dieren die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren, maar het sein tot stopzetten van jacht berust bij Gedeputeerde Staten van de provincies. Jagers stoppen immers niet uit eigen beweging, zelfs niet op uitgeputte en op drift geraakte dieren, maar moeten daartoe worden gedwongen.
De Faunabescherming spoort de twaalf provincies aan met spoed vóórdat de kerstvakantie aanvangt en de dienstdoende ambtenaren onbereikbaar zijn, een eensluidend besluit tot stopzetting van jagersactiviteiten te nemen. Om jachttoerisme binnen Nederland onmogelijk te maken dienen de provincies allemaal een gelijktijdig en eensluidend besluit te nemen.
Bovendien pleit De Faunabescherming ervoor dat bij de beslissing van de overheid om de jagersactiviteiten te stoppen, behalve de gebruikelijke raadpleging van jagers en agrariërs, ook de belangen van dierenbeschermers worden gehonoreerd.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Brandbrief aan minister Verburg: stop de jacht nu!
5 januari 2010
Nu het zich laat aanzien dat de kou de komende weken zeker nog zal aanhouden en de omstandigheden voor in het wild levende dieren in het hele land zwaar zijn, verzoekt De Faunabescherming minister Verburg van LNV met klem de jacht op alle in het wild levende dieren per direct op te schorten.
De winter is altijd al een periode van schaarste en het is voor alle dieren van levensbelang dat zij de mogelijkheid krijgen voldoende voedsel te verzamelen om hun conditie op peil te houden. Daarbij moet worden voorkomen dat dieren onnodig energie verbruiken vanwege verstoring die het gevolg is van jacht of schadebestrijding. Het schieten op dieren verontrust niet alleen die diersoorten waarop de geweerdrager het oog heeft, maar treft ook andere diersoorten die soms nog veel kwetsbaarder zijn. Bovendien frustreert jacht de natuurlijke selectie die plaats vindt in winterse perioden.

Provincies talmen
Wij hebben de provincies reeds een week geleden verzocht om de jacht te sluiten en om alle ontheffingen in het kader van beheer en schadebestrijding op te schorten. Het grootste deel van de provincies heeft daar zelfs niet op gereageerd, daarbij uitgaand van de stelling dat de jacht vrijwillig zou worden uitgesteld. Uit berichten uit het gehele land blijkt dat dat niet het geval is. Burgers storen zich mateloos aan jagers die onder deze winterse omstandigheden dieren opjagen, sporen volgen tot holen van vossen, konijnen en dassen, terwijl dat laatste niet alleen verboden is maar laakbaar en frusterend voor dieren- en natuurbeschermers.
Dit klemt temeer nu blijkt dat provincies talmen met het nemen van een beslissing omdat hun Beleidsnota’s ter uitvoering van de Flora- en faunawet zeer ruim zijn gesteld en geen houvast bieden voor objectieve concrete criteria. In de Beleidsnota’s wordt verondersteld dat provincies een besluit kunnen nemen op grond van een overzicht van sneeuw- en ijsbedekking, de lange termijn weersverwachting, de beschikbaarheid van voedsel en verblijfmogelijkheden voor het wild, de conditie van het wild en de aard en de omvang van de wildschade aan de landbouw. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Faunafonds laat het afweten
Niet alleen de provincies laten het afweten. Zelfs het Faunafonds merkt op dat de in de Beleidsnota’s genoemde parameters in feite onwerkbaar zijn, maar verbindt daar geen consequenties aan waar de dieren nu wat aan hebben. Het Faunafonds zegt slechts: “Wellicht dat deze (parameters) op een later moment nog eens ‘tegen het licht’ gehouden zouden moeten worden en moet worden bezien of deze scherper kunnen worden geformuleerd”. Daar kunnen de in het wild levende dieren uiteraard niet op wachten.

Taak minister
Het is niet alleen de taak, maar ook de morele verplichting van de minister om deze dringende kwestie niet nog langer voort te laten slepen en uitvoering te geven aan de Flora- en faunawet zoals die bedoeld is. Bescherming voor alle in het wild levende dieren tenzij er dwingende redenen zijn om jagers toestemming te geven op te treden in een vorst- en sneeuwperiode. En die zijn er niet!
Opschorting van de jacht en schadebestrijding tot enkele weken na afloop van de vorstperiode moet worden voortgezet, totdat watervogels weer volledig gebruik kunnen maken van hun voedselbronnen en de overige dieren hun voedsel weer kunnen bereiken wanneer de sneeuw verdwenen is en de vorst uit de grond is.

--------------------------------------

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 13 jan. 2010

Geachte mevrouw Hazekamp,

Op 7 januari 2010 hebben wij besloten om de jacht te sluiten. In de ontheffingen
ex. artikel 68 Flora- en faunawet voor overwinterende ganzen en smienten en voor
reeën is al een verbod tot afschot opgenomen bij aanwezigheid van een
sneeuwdek. Deze ontheffingen zijn daarom niet opgeschort.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex artikel 46 RvO betreffende het kappen van de Robiniabossen van het inmiddels failliete bedrijf Groen Invest Nederland (GIN)

Lees verder

Aanvullende vragen over beperking afschot van dieren bij langdurige kou

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer