Stop discri­mi­natie, steun de eiwit­tran­sitie!


Partij voor de Dieren pleit voor provin­ciale steun aan duurzame akkerbouw

15 maart 2020

De provincie Groningen moet zich actiever inzetten voor versnelling van de eiwittransitie. Natuur, landbouw en klimaat profiteren van regionale productie van gewassen voor vlees- en zuivelvervangers. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het College welke maatregelen zij gaat nemen. Ook vestigt zij de aandacht op het feit dat ondernemers die alternatieven voor zuivel produceren uitgesloten worden van POP-subsidies.

Vorig jaar maart werd een motie van de partij aangenomen waarin het College werd gevraagd te inventariseren welke mogelijkheden er in Groningen zijn om vaart te zetten achter de eiwittransitie, en op welke wijze aangepast of nieuw provinciaal beleid hieraan kan bijdragen. Sindsdien is het stil, en wordt halsreikend gewacht op tekenen van actieve inzet door de provincie. Statenlid Ankie Voerman: “Het Rijk en de provincie richten zich naar eigen zeggen op duurzame, natuurinclusieve landbouw. Verhoging van het aandeel plantaardige eiwitten in de voeding en dus op de akkers is dan de meest logische stap. Toch komt dit nog nauwelijks van de grond in Groningen. Wij willen van het College weten welke maatregelen zij gaat nemen om hier op korte termijn verandering in te brengen.”

Productie van plantaardige eiwitgewassen kan in hoge mate bijdragen aan het verbeteren van de natuur op het platteland. Teelt van bijvoorbeeld veldbonen, soja en lupine is waardevol voor allerlei insectensoorten en verbetert de bodem. Deze vorm van landbouw is ook uitermate geschikt om de belangrijke bufferzone te vormen rondom natuurgebieden. Klimaatdoelen worden sneller behaald als mensen overstappen op het eten van plantaardige eiwitten in plaats van vlees en zuivel. Als de grondstoffen bovendien regionaal worden geteeld kan grote milieuwinst geboekt worden.

De productie van vlees en zuivel wordt vanuit Europa flink gesubsidieerd. Akkerbouwers die gewassen voor zuivelvervangers willen produceren worden echter uitgesloten van steun. Zo maakt regelgeving vanuit Brussel het onmogelijk voor de provincies om landbouwsubsidies (POP3 subsidies) te verstrekken aan boeren die bijvoorbeeld sojabonen willen gaan telen. Opmerkelijk, omdat deze subsidies juist bedoeld zijn voor duurzame en innovatieve landbouw. Statenlid Ankie Voerman: “Dit is een absurde en discriminerende inmenging van de EU, die het provinciale klimaat- en duurzaamheidsbeleid in de weg zit. De markt vraagt om verandering, om steeds meer plantaardige alternatieven, om lokaal geproduceerd voedsel. Zolang het in de Europese Commissie niet doordringt hoe noodzakelijk deze transitie is, vragen wij ons College om deze boeren op een andere manier te ondersteunen, bijvoorbeeld met startsubsidies uit een ander potje.” De Partij voor de Dieren heeft in verschillende provincies vragen over deze regeling gesteld, en de Europese PvdD-fractie vraagt de Europese Commissie om opheldering. Europese landbouwsubsidies komen vooral ten goede aan gangbare en intensieve (melk)veehouderijen. Volgens het ministerie van LNV gaat rond 70% van de EU-subsidies naar de teelt van gewassen voor dierlijke consumptie, terwijl het efficiënter en duurzamer is om in te zetten op teelt van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie, zoals granen en peulvruchten. Daarnaast worden miljoenen aan EU gelden beschikbaar gesteld om de consumptie van dierlijke producten te promoten.

Gerelateerd nieuws

Negeert provincie eigen toezichthouders?

De Statenfractie stelde eind januari vragen over het verstoren van eekhoorns en vleermuizen bij de plannen voor bomenkap op b...

Lees verder

Stop discriminatie, steun de eiwittransitie!

De provincie Groningen moet zich actiever inzetten voor versnelling van de eiwittransitie. Natuur, landbouw en klimaat profit...

Lees verder