Provincie gebruikt scha­de­lijke bestrij­dings­mid­delen langs provin­ciale wegen


7 maart 2013

De provincie Groningen gebruikt nog steeds schadelijke gifstoffen voor het bestrijden van onkruid langs de provinciale wegen. Het gaat om de stoffen glyfosaat en MCPA. Deze gifsoorten veroorzaken aanzienlijke vervuiling van het oppervlaktewater en zijn schadelijk voor mens, dier en milieu. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar zoals borstelen, maaien en bestrijding met heet water. Toch kiest de provincie voor het gebruik van gif. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over deze gang van zaken.

Provinciale wegbeheerders gebruiken glyfosaat om onkruid op verhardingen langs provinciale wegen te bestrijden, MCPA wordt ingezet voor de bestrijding van berenklauw. Zowel glyfosaat en MCPA zorgen voor grote vervuiling van het oppervlaktewater. Bij innamepunten voor Gronings drinkwater worden voor beide stoffen normoverschrijdingen geconstateerd. Bovendien komt er steeds meer onkruid dat resistent is tegen glyfosaat, het middel wordt dus steeds minder effectief. Glyfosaat wordt in verband gebracht met geboorteafwijkingen, onvruchtbaarheid, miskramen en kankergevallen bij mensen, en is giftig voor onder andere amfibieën.

Gifvrije onkruidbestrijding is prima mogelijk. Tientallen gemeenten, waaronder Groningen en Stadskanaal, passen gifvrije methoden toe. Dit is nauwelijks duurder dan bestrijding met chemicaliën. De Partij voor de Dieren vraagt het college om opheldering over het gifgebruik. Ook wil zij van het college weten of zij bereid is het gebruik van gifstoffen te staken en over te stappen op alternatieven.