Partij voor de Dieren wil snel duide­lijkheid over provin­ciale aanpak verdroging


10 juni 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren dringt bij de provincie aan op een betere aanpak van de verdroging en vraagt wanneer het College gerichte plannen voor een klimaatrobuust waterbeheer gaat presenteren. Het provinciale beleid biedt voldoende mogelijkheden om waterverbruik te sturen en de watervoorraden eerlijker te verdelen. De fractie vraagt onder andere hoe de natuur beschermd kan worden tegen de gevolgen van grootschalige wateronttrekking voor landbouwirrigatie.

Ook in Groningen slaat de verdroging hard toe, na het derde zeer droge jaar op rij. Volgens Statenlid Ankie Voerman is de manier waarop nu in Groningen met zowel grond- als oppervlaktewater wordt omgegaan niet lang meer houdbaar: “Landbouw en industrie verbruiken zó veel water dat de natuur en particulieren het nakijken hebben. We raken kostbaar water kwijt omdat het van de verarmde grond afspoelt. Terwijl het doel zou moeten zijn om water zo lang mogelijk vast te houden.” De Partij voor de Dieren pleit voor het aanleggen van bufferzones rondom natuurgebieden, waar drainage en wateronttrekking verboden is. Ook moet er binnen het landbouwbeleid veel meer aandacht komen voor bodemverbetering, zodat de grond weer als een natuurlijke spons gaat functioneren. Daarnaast is waterbezuiniging door zowel particulieren, bedrijven en de landbouw noodzakelijk.

Natuurmonumenten constateert dat nu ook in Groningen loofbomen en kleine natuurgebieden ten prooi vallen aan de droogte, en roept op tot acute maatregelen om nog te redden wat er redden valt. Door het verdrogen van de onderbegroeiing komen insecten, vogels en zoogdieren in de knel. Ernstige verdroging kan zelfs leiden tot een golf van uitsterven. Ook drinkwaterbedrijven en de waterschappen hebben inmiddels de noodklok geluid en vragen om een fundamentele hervorming van het waterbeheer. Voerman: “Nieuwe afspraken tussen Rijk, gemeenten en waterschappen zijn hoogst urgent. Maar de provincie kan eigenstandig ook maatregelen nemen. De provincie verleent bijvoorbeeld de vergunningen voor wateronttrekking voor industrie en bodemenergie. En het ruimtelijk beleid en landschaps- en natuurontwikkeling biedt mogelijkheden voor het langer vasthouden van water. Wij hopen dat er op korte termijn een crisisaanpak gepresenteerd wordt voordat er onomkeerbare schade optreedt.”


Gerelateerd nieuws

Is natuurbeleid Groningen ambitieus genoeg?

Recent zijn diverse omvangrijke onderzoeken naar het natuurbeleid van Rijk en provincies gepubliceerd, waarbij nadrukkelijk w...

Lees verder

Beslissing over toekomst Groningen Airport Eelde hard nodig

Wat gaat er gebeuren met Groningen Airport Eelde nu het vliegveld steeds verder wegzakt in de financiële malaise? Wat zijn de...

Lees verder