Partij voor de Dieren: neem provin­ciale bomen­visie op in nieuw coali­tie­ak­koord


Actieve inzet van provincie nodig om bomenkap te stoppen en bossen te vergroten

12 april 2019

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om een provinciale bosvisie op te stellen. Dit voornemen moet worden opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Er is actieve inzet van de provincie nodig om de doorgeslagen bomenkap te stoppen en het oppervlak aan bos in Groningen uit te breiden. Meer natuurbos en meer bomen in bebouwd gebied zijn niet alleen van groot belang voor de opslag van CO² en herstel van biodversiteit maar ook voor de beleving van natuur en woonomgeving.

Statenlid Ankie Voerman: “Het aanplanten van nieuw bos is vaak een langdurig proces, omdat het ruimtelijke beleid belemmeringen opwerpt. De provincie kan met een bosvisie gericht op actieve bosuitbreiding én betere bescherming van bestaande bomen een groot verschil maken. Hiervoor moeten nieuwe regels worden opgenomen in de provinciale verordening.” De Partij voor de Dieren wil ook dat er voor alle vormen van bomenkap een strikte herplantplicht komt, en dat kap voor houtoogst aan strengere regels wordt onderworpen.

De maatschappelijke verontwaardiging over bomenkap is groot. Voerman: “Het is zeer terecht dat steeds meer burgers protesteren. Zowel in hun eigen omgeving als in de bossen waar mensen genieten van de natuur of recreëren zijn ze getuige van kaalslag. De overheid en terreinbeherende organisaties lijken onvoldoende te beseffen wat er verloren gaat. Een boom of bos is zoveel meer dan houtleverancier of sta-in-de-weg. Laten we de natuur nu eens volgen in plaats van altijd maar overheersen. Oog krijgen voor hoe belangrijk bomen zijn voor mens, dier, natuur en klimaat.”

De oppervlakte bos in Nederlands is sinds 2013 gemiddeld jaarlijks met 1350 ha. afgenomen. Eén van de hoofdoorzaken is het omvormen van bos naar andere natuurtypen, ten behoeve van biodiversiteitsherstel. Voor deze vorm van kap geldt geen herplantplicht. In Groningen verdwijnen daarnaast ook grote percelen bos door kap van productiebossen waarvan de subsidietermijn is verstreken, waarna de grond (weer) in gebruik wordt genomen als landbouwgrond. De afname van het bosoppervlak is strijdig met de klimaatintenties om meer CO² vast te leggen en bos aan te planten.

Gerelateerd nieuws

Laag waterpeil leidt tot grote schade in veengebieden

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie snel maatregelen treft om bodemdaling door een te laag grondwaterpeil te stoppe...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt opnieuw om geitenstop

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College alsnog een geitenstop instelt in Groningen. Dit naar aanlei...

Lees verder